Електронен каталог

доц. д-р Цанимир Байчев

доц. д-р Цанимир Байчев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Музика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 510 I Корпус
Сряда 8:30-9:30 510 I Корпус
Сряда 18:00-19:00 510 I Корпус

Професионална автобиография:


• Участие във филм - "Живи легенди"

• Участие в над 25 концерта в страната и чужбина. Участие с авторска музика в kлубовете "Ronnie Scotts", "100 club", "Jazz cafee", London

• Участие с авторска песен на конкурса "Бургас и морето 2014": http://tsanibaychev.eu/wp/?dt_portfolio=pak-sym-sam

• Режисиране, снимане и обработване на над 120 музикални видеоклипа: www.artcreation.bg

• Tонрежисиране в студио "ArtCreation"

• Авторска музика: www.tsanibaychev.eu/wp/

• London Computer College - Компютърно програмиране

• Професионално видезаснемане и професионален видеомонтаж.

НАГРАДИ

• Награда на община Добрич за принос в духовното развитие на града, 2013 г.

• Първа награда за Нова Българска песен „София пее”, 2013 - „Към теб”, аранжимент Ц. Байчев

• ІІІ-та награда за авторска песен на Европейски поп-рок конкурс "Сарандев”, 2011 г.

• Специална награда на БНР за най-добър аранжимент на Европейски поп-рок конкурс ”Сарандев” 2005 г.

• ІІ-ра награда за нова авторска песен на Европейски поп-рок конкурс ”Сарандев", 2005

• І –ва награда за нова авторска песен на Европейски поп-рок конкурс ”Сарандев", 2004


Публикации:


Участия в международни и национални научни проекти

Проект BG51РО001-3.3.07-0002 «Студентски практики»,2013

Публикации:

Монографии

2018г. -Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент, Шумен, 2018. ISBN 978-619-201-230-4.

Сборници

2018г. - Байчев, Ц. Сборник с партитури на народни песни за Сибелиус - http://shu.bg/faculties/pk/prepodavateli?faculty=pk&teacherId=438#files

Статии:

2019г. -Байчев, Ц., В. Гочева, Взаимовръзка между изразните средства на музикалното и изобразителното изкуство //Научни трудове, Колеж – Добрич, т. XІ, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019, с. 60-70.

2019г. -Байчев, Ц., С. Йорданова, Ролята на музиката в обучението и възпитанието на деца със специални обазователни потребности //Научни трудове, Колеж – Добрич, т. XІ, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019, с. 71-81.

2017г. -Байчев, Ц, Б. Байчева., К. Койчева , М. Цанкова, Интерактивно обучение на студентите,Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.16-20.

2017г. -Baychev, Ts., INTERACTIVE TRAINING OF STUDENTS PEDAGOGES ON THE SYNTHESIS, KNOWLEDGE International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 249-254.

2016г. -Ц. Байчев, Байчева, Б., К. Койчева. Празникът – възможност за обучение в групи на учениците от началното училище, Научни трудове, Русе, 2016, том 55, серия.6.2, с.56-61

2015г. -Ц. Байчев, Б. Байчева, Съвременни методи и средства в обучението на студентите по музикален инструмент, Научни трудове, Русе, 2015, т. 54, серия 6.2, с.101-105.

2015г. -Байчев, Ц. Приложение на музикален интерактивен софтуер при обучение на студенти бъдещи педагози, сп. Образование и технологии, Бургас, 2015, кн.6, с.301-306

2015г. -Байчев, Ц., Б. Байчева. За обучението по електронни музикални инструменти и компетентностите на бъдещия начален учител, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с.17-24.

2015г. -Байчев, Ц., Б. Байчева, Ал. Байчев. Върху някои типове музикални компютърни програми, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с. 25-35.

2015г. -Байчев, Ц., А. Байчев, Структурен анализ на компютърни музикални програми за аранжимент, Научни трудове, Добрич, т. VІІІ, с.36-45.

2015г. -Ц. Байчев., Б. Байчева, Подготовка на студентите за музикално-образователния процес в началното училище, Научни трудове, Русе, 2015, т. 54, серия 6.2, с. 106-110.

2014г. -Baychev Ts,.Technology Training Model For Electronic Musical Instruments Of The Future Students-Primary Teachers, 9th International Balkan Education and Science Congress,Edirne, TrakyaUniversity, 2014, рр. 481-486.

2014г. -Ts.Baychev, B. Baicheva, Rethinking Training In Musical Instruments Of Students - Future Teachers. Educational Alternatives, 2014, Vol. 12, p.p. 993-1000. ISSN 1313-2571; http://www.scientific-publications.net/en/article/1000580/

2014г. -Байчев, Ц., Ж. Петрова, Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище, сп. Образование и технологии, Бургас, 2014, бр. 5, с. 305-309.

2014г. -Байчев, Ц. Иновации във вокалното обучение, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 31-40 (в съавт. с Б. Байчева )

2013г. -Байчев, Ц. Актуални проблеми в обучението по електронни музикални инструменти на студентите- професионални бакалаври от педагогическите специалности, //Знанието- традиции, иновации, перспективи, Бургас, 2013, том І, с.297-302

2013г. -Baychev, Ts. Establishing the Musical and Pedagogical Competence of College Students in Teaching them Electronic Musical Instruments // TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE. STANJE I PROBLEMI, CILJEVI I MOGUCNOSTI, PROMJENE I PERSPEKTIVE, Banja Luka, 2013; 7: 585-593 (в съавт. B. Baycheva).

2012г. -Байчев, Ц. Дигиталната революция и съвременното музикално образование, сп.Образование и технологии, Бургас, 2012 кн.3, с.142 -143.

2012г. -Байчев, Ц. За някои нови технологии във вокалното обучение, сп. Образование и технологии, Бургас, 2012 кн.3, с.140 -142 (в съавт. с Б. Байчева).

2012г. -Байчев, Ц. Компютърните музикални технологии - съдържателно ядро на музикалното творчество наХХІ век, Научни трудове, 2012, т. V, с. 85-93, (в съавт. с Б. Байчева, Сл. Славова).

2012г. -Байчев, Ц. Приложение на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението на студентите по музика, //Научни трудове, Добрич, 2012, т. V, с. 98-102, (в съавт. с Б. Байчева).

2011г. -Байчев, Ц., Възможности за използване на Караоке в общообразователното училище, //"40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011 г. с. 709-714.

2010г. -Байчев, Ц., Вокално обучение в звукозаписното студио, //Научни трудове, Русе, 2010 г., т. 49, серия 6.4, с. 106-110, 2010, /в съавт. с: Б. Байчева/

2010г. -Байчев, Ц., Популярна музика – социокултурни и педагогически аспекти на проблема, //Научни трудове, ПК, Добрич, т., ІV, 2010, с. 63-67. ( в съавт. с Б. Байчева)

2008г. -Baychev, Ts., The Early Fractal Music Composers, International conference computer methodsin scienceand education, SHUMEN, 2008, с. 95-107 /в съавт. с: B. Baycheva, I. Ivanov, S. Slavova/

2005г. -Байчев, Ц. Диагностика на музикално-ритмичните способности на учениците от ІІІ клас. //Висшето педагогическо образование - Проблеми, постижения, тенденции, София, 2005, с.470-474.(в съавт. с: Б.Байчева).

2003г. -Байчев, Ц. За някои нови тенденции в обучението по музикален инструмент на колежаните от педагогическите специалности //Научни публикации, Хуманитарни науки – Предизвикателства и постижения, Бургас, 2003, с. 54 - 59, (в съавт. с: Б. Байчева).

2000г. -•Байчев, Ц. Организиране обучението на бъдещите детски и начални учители по музикален инструмент. //Научни трудове, ПК, Добрич, 2000, т. I, с. 42-44. (в съавт. с: Б. Байчева)

Доклади

2014г. -Байчев, Ц. Приложение на електронни музикални инструменти в обучението на студенти-педагози, Международен форум – фестивал „Вселената на компютърната музика”, София, 2014

Цитирания

2016г. -Байчев, Ц. Дигиталната революция и съвременното музикално образование // Образование и технологии, 2012, N 3, с. 410-413 цитирано в: Пастармаджиев, В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.

2016г. -Байчев, Ц. и Петрова, Ж. Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище // Образование и технологии, 2014, N 5, с. 305-309, цитирано в: Пастармаджиев, В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.

2015г. -Baycheva, B. and Ts. Baychev 2005 Diagnostics of musical and rhythmic abilities of the 3 rd grade students. In Higher pedagogical education – problems, achievements, tendencies, Sofia, pp. 470 ¬474. (in Bulgarian) цитирано в Ilieva Zh. Stories and rhymes with young and very young learners. ELTA Newsletter, September-October 2015. ISSN 1820-9831 (online). http://us11.campaign-archive1.com/?u=03c12b991b352ba7714c5fa40&id=52dc81521f http://elta.org.rs/new/wp-content/uploads/2015/09/Young-Learners-Playground-Zhivka-Ilieva.pdf

2014г. -Dimitrova, L. and Tacheva, S., (2014) Teaching Young Learners Trough Rhymes, E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, pp.26-32, Issue 9, year IIІ, 2014 http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2014/03/E-Newsletter_Jan-Feb-2014.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=hI8n5f0Xx90

2014г. - Ц. Байчев.,Байчева, Б. Приложението на съвременните информационни и комуникативни технологии в обучението на студените по музика. //Научни трудове, Педагогически колеж, УИ „Епископ К. Преславски”, Добрич, 2012, том V, стр. 98-102. Цитирано в: Петрова, Ж.. Мултимедийните презентации в часовете по музика в начално училище, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 41-49

2014г. -Байчев, Ц. Възможности за използване на караоке в общообразователното училище. //40 години Шуменски университет, Шумен, 2011 г. с. 709-714. Цитирано в: Петрова, Ж. Мултимедийни презентации в часовете по музика в началното училище, Научни трудове, Добрич,том VII стр. 41-49

2014г. -Байчев, Ц. Възможности за използване на караоке в общообразователното училище. //40 години Шуменски университет, Шумен, 2011 г. с. 709-714. Цитирано в: Байчева, Б., К. Койчева Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература, сп. Образование и технологии, Бургас, 5/2014, стр. 450-455

Курсове от текущия семестър: