Електронен каталог

проф. Георги Фотев д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
8110130
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография

на преподавателя

?

Професор дфн Георги Фотев

Роден на 24 август 1941 г., Семейството е изселено през 1950 г. в Лудогорието, тъй като бащата е политически емигрант в ГФР.

След отбиване на военната служба в трудова повинност години наред не му е разрешавано да кандидатства в никакво висше учебно заведение. Бил е физически работник и репресиран от комунистическия режим.

Висше образование по философия получава в СУ “Св. Климент Охридски” (1968);

Д-р по философия (кфн) (1986);

Д-р на философските науки (1987);

Професор по социология (1989);

От 1975 г. работи в Институт по социология на БАН;

От 1977 г. чете последователно различни курсове в катедра “Социология” при ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”;

Завеждащ-секция “История на социологията” в Институт по социология на БАН (1986-2008);

Заместник-директор на Институт по социология (1989-1990);

Директор на Институт по социология (1990-2003);

Министър на науката и висшето образование (1990-1991);

Действителен член е на Европейската академия на науките и изкуствата (Academia scientiarum et artium Europaea) от 1993 г. Член е и на други международни и национални академични организации.

Член на Editorial Advisory Board на “Polish Sociological Review” от 2000 г. и на редколегии на други академични списания.

Чел е лекции, в т.ч. семестриални курсове в чуждестранни университети.

Фулбрайтов професор в Университета в Дюк (САЩ) (1997-1998 г).

Почетен гражданин на щата Оклахома, САЩ (1991 г.).

Заместник-председател Борда на директорите на Американския университет в България от 2000 до 2003 г.

Член на University Council of American University in Bulgaria от 2003 г.

Член на Настоятелството на НБУ.

Носител на годишна награда на БАН и на СУ “Св. Климент Охридски” за книгата “Социална реалност и въображение”.

Носител е на почетния знак със синя лента на СУ “Св. Климент Охридски”

Носител е на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria, 2003 г.

Носител на наградата “Христо Г. Данов” за хуманитаристика за книгата “Дисциплинарна структура на социологията”, 2007 г.

Женен е. Има дъщеря и син.

БИБЛИОГРАФИЯ НА

НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. ДФН ГЕОРГИ ФОТЕВ

1971

1. Аспекти от методологията на социалните науки на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 116-128.

1972

2. Принципи и противоречия на социологията на политиката на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн. 6, с. 24-37.

1973

3. Времето като философски проблем във "Физика" на Аристотел. В: Философска мисъл, кн. 5, с. 73-82.

1974

4. Проблемът за обективността в социологическия метод на Емил Дюркем. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 22-32.

5. Структурно-функционалният анализ на Вилфредо Парето. В: Философска мисъл, кн. 4, с. 78-87.

1976

6. Хегел и Гьоте. В: Политическа просвета, кн. 2 .

7. За спецификата на социологическите закони, В: Социологически проблеми, кн. 2.

1977

8. Социологическият възглед на Хърбърт Спенсър за обществото като организъм. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 111-123.

1978

9. Хармоничният човек. София, Профиздат, 208 с.

1979

10. Социологическите теории на Е. Дюркем, В.Парето, М. Вебер. София, Наука и изкуство. 270 с.

1980

11. "Радикалната конкретност" във феноменологичната социология. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 121-130.

12. С утвърдена научна стойност. В: Социологически проблеми, кн. 4

1981

13. Концепция за социалната промяна в рамките на "фундаменталния порядък". В: Социална промяна и обществен прогрес. София, Наука и изкуство, с. 57-64.

14. Методологически принципи на феноменологическата социология. В: Методология и критика, Т. 3, София, Наука и изкуство, с. 164-186.

15. Общество и разум. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 101-113.

16. "Радикальная конкретность" в феноменологической социологии. В: Болгарский социологический журнал, Т. 4, с. 58-60.

17. "Radical Concreteness" in Phenomenological Sociology: Substantive-methodological Critical Analysis. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 4, pp. 51–59.

18. An Empirical Sociological Survey. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 4, pp. 189-190.

1982

19. Принципите на позитивистката социология. София, Бьлгарска академия на науките, 260 с.

20. Социологическото епистеме и критерият за социологическата истина: историко-теоретически анализ на ключови концепции. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 53-60.

1983

21. Социологическое эпистеме и критерий социологической истины: историко- теоретический анализ ключевых концепций. В: Болгарский социологический журнал, Т. 6, с. 26-33.

22. The Sociological Episteme and the Criterion of Sociological Truth: A Historico-theoretical Analysis of Key Conceptions. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, pp. 24–31.

23. Subjectivity as a Sociological Problem. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, pp. 172-173.

24. Adaptation, Creativity and Genius in Modern Psychoanalysis. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, pp. 195-196.

25. Концепцията на Емил Дюркем за социологията като наука. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 99-104.

1984

26. "Разбиращата социология" на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн.2, с. 102-109.

27. Социологията като "чиста" наука: Вилфредо Парето. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 68-77.

28. Централни категории и задачи на социологията. В: Социологически проблеми, кн. 2.

1985

29. Антология на българската социологическа мисъл. Т.3, (Съставил в съавторство), София, Наука и изкуство, с. 752.

30. "Третата линия" на Дюркем, Парето, Вебер В: сравнителен анализ, В: Антология на българската социологическа мисъл. Т. 3, София, Наука и изкуство, с. 654-664.

31. Елементи на ренесансовата социалност. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 59-67.

32. Предизвикателствата на Чарлз Райт Милс. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 113-125.

33. Ренесансовият титанизъм. В: Проблеми на културата, кн. 2, с. 70-80.

34. Дилеми на екзистенциалната социология. В: Ново време,кн. 7,с. 95-105.

35. Социология и социална реконструкция: Карл Манхайм. В: Социологически проблеми, кн. 6, с. 136-149.

36. История и социология: методологически принципи. В: Социологически преглед, кн. 5, с. 1-15.

1986

37. Социална реалност и въображение. София, Наука и изкуство, с. 261.

38. Проблеми на социологията на трудовия колектив. София, Наука и изкуство, с. 260.

39. "Интегралистката" социология на Питирим Сорокин.В:Социологически проблеми, кн. 4, с. 114-125.

40. Традиция и модернизация. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 51-61.

41. Society and Social Change. (Editor), Sofia, Svyat, 352 p.

42. Tradition and Modernization. In: Society and Social Change. Sofia, Svyat, 1986, pp. 265-277.

1987

43. Основни идеи в социологията на Фердинанд Тьонис. В: Социологически проблеми, кн. 4, с. 111-120.

44. Теория на социалната размяна. В: Социологически проблеми, кн.6,с.123-135.

1988

45. Социална ефективност на емпиричните социологически изследвания. (Съставител в съавторство), София, Наука и изкуство, 332 с.

46. Плурализмът на теоретичната социология в САЩ. В: Философска мисъл, кн. 6, с. 45-53.

47. Маркс и социологията като строга наука. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 3-14.

48. Най-нови тенденции на социологията в САЩ. В: Философска мисъл, кн. 7, с. 101-108.

49. "Проблема Хобс": за социалния ред. В: Политическа просвета, кн. 10, с. 70-80.

50. Социология на управленската диагностика. В: Проблеми на социологическата диагностика в управлението. София, ИСУ, с. 30-40.

51. "Рационалността" и "демонът" на Макс Вебер. В: Ново време, кн. 1, с. 110-120.

52. Социология и социално проектиране. В: Социална ефективност на емпиричните социологически изследвания. София, Наука и изкуство, с. 249–267.

1989

53. Диалектическата социология на Жорж Гурвич. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 122-133.

54. Символен интеракционизъм. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Социология, Т. 82, с. 5-34.

55. Социологически перспективи и критика. (Съставител в съавторство), София, Бьлгарска академия на науките, с. 272.

56. Марксовият анализ на социалното. В: Социологически перспективи и критика, с. 37-58.

57. Екзистенциалната социология. В: Социологически перспективи и критика, с. 82-102.

58. Vie quotidienne et conflits des orientations culturelles. In: Le lien social. Identites personnelles et solidarites collectives dans le monde contemporain., t.I, Universite de Geneve, 1989, p. 333-341.

1990

59. Драматургичната социология на Гофман. В: Социологически проблеми, кн. 4, с. 128-131.

60. Философска основа на една възможна обща социологическа теория на социалното съществуване. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 124-128.

61. Рефлексивност на съвременната социология. В: Философска мисъл, кн. 1, с. 71-83.

62. Цивилизация или цивилизации. В: Съвременни социални теории, кн. 4, с. 62-73.

63. Когнитивната социология на Аaрон Сикурел. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 118-122.

64. Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. (Editor), Sofia, Svyat, 271 p.

65. The Reflexivity of Modern Sociology. В: In: Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. Sofia, Svyat, pp. 142-152.

66. Етническият конфликт в България, 1989. (Съставител в съавторство), София, Профиздат, 344 с.

1992

67. Гражданското общество. София, Българска академия на науките, 100 с.

68. Преструктурирането на социалния свят в пост-тоталитарното общество. В: Социологически проблеми, кн. 4, с. 3–14.

69. Cooperatives - A Bulgarian Perspective. In: The New Entrepreneurs: Self-Employment and Small Business in Europe. (Ed. by P. Leighton and A. Felstead). London: Kogan Page Limited, pp. 343-351.

70. About the Drama of Sociology at the Edge of Europe: The Case of Bulgaria. In: Emerging Sociology. (Edited by Josef Langer), Aldershot-Brookfield: Avebury, 1992, pp. 111-122.

1993

71. История на социологията. т.1, София, Университ. изд. "Св.Климент Охридски", 404 с.

72. История на социологията. т.2, София, Университ. изд. "Св. Климент Охридски", 685 с.

73. Мястото на етноса в социума. В: Социологически преглед, кн. 3, с. 5-12.

74. Ortodox christianity and Islam: Ethnocultural Neighborhood. Neighborhood Cultures III, Minsk, Belarus.

1994

75. Другият етнос. София, Изд. "Марин Дринов", 223 с.

76 Език и етнос. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 82-89.

77. За имената. В: Социологически преглед, кн. 6, с. 3-7.

78. Предпоставки и перспективи на етническата толерантност. В: Философски алтернативи, кн. 4, с. 3-10.

79. Реализацията на една утопия: "опаковане" на етноси и деетнизация. В: Политически изследвания, кн. 3, с. 287-299.

80. Православие и ислям. В: Этнокультурное соседство. Минск.

81. Феноменът балканизация и изграждането на Европа Магна. В: Демократически преглед, бр. 7, с. 107-115.

82. The Phenomen of Post-totalitarian Society. In: Sociology in a society in transition. Bulgarian Sociological Association. pp. 27-34.

83. Boundaries of the world of islam. XIIIth world congress of sociology.

84. Флориан Знанецкий: гуманистическая социология. В: Современная американская социология (под ред. В. И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, с. 50-62.

85. Джордж Хоманс: теория социального обмена. В: Современная американская социология (под ред. В.И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, с. 119-131.

86. Герберт Блумер: символический интеракционизм. В: Современная американская социология (под ред. В.И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, с. 146-156.

87. Ethnic mobilization in the post-totalitarian society. – In: Contested Boundaries and Shifting Solidarities. XIII World Congress of Sociology. Bertelsmann Bielefeld. c. 48

1995

88. Europa magna - Une alternative a la Balkanisation. Les Balkans et l'Europe - face aux nouveaux defi. Paris, AISLF - IRESCO, pp. 9-17.

89. Етничност, национална държава и диаспора. В: Europa Magna, Българската диаспора. Информационен бюлетин на КПУ "Васил Левски" при МОНТ, Извънреден брой, март.

90. Модерност и религиозна идентичност. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 103-122.

91. Political Parties in Bulgaria after the Collapse of Totalitarianism. In: Newsletter, Issue N 2, April. A six month edition of the Balkan Network Consortium. Political and Social Issues on the Balkans. Athens, pp. 9-17.

92. Религия и история. Дилеми в навечерието на ХХI в. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 40-54.

93. The New Political Elites in the Post-Totalitarian Society. In: Newslwttwr, Issue N 3, Balkan network. Athens, p. 3.

94. Гражданите и местната власт. БСЧИГП, София, (в съавторство). 120 с.

1996

95. KOIN NIA T N ПОЛIT N. ФIЛI T P. AОHNA.145.

96. KOINONIКН ПРАГМАТIКОТНТА КАI ФАNTA?IA. ЕКДО?ЕI? ДЕЛФINI, AОHNA. 324.

97. Presidential Primaries: the Bulgarian Experiment. In: Balkan network, Athens, Newsletter, Issue N 5, p. 4-11.

98. Political System in Bulgaria: Electiral Constitutional Powers and Election Returns. In: Balkan Network, Newsletter, Athens, Issue N 6, 1996, December, pp. 55-70.

99. Total Crisis and the Reorganization of Society. In: Jacques Coenen-Huther. (ed.). Bulgaria at the Crossroads. New Jork, Nova Science Publishers, Inc. p. 11-31.

100. Кризата на легитимността. В: Г. Фотев, Д. Минев и др. Българската икономика: реформи, промени и перспективи. София, с. 306-334.

101. Универсализмът и националната държава. В: А.Серафимова (състав.). Европейска и национална идентичност. София, с. 57-64; 133-139; 145-147.

102. Социална реалност и въображение. (Второ издание). Идея, Стара Загора.

103. Бедност и фрагментация на обществото. В: Демократически преглед, №1, с. 35-55.

104. Що е политика. I лекция. В: Демократически преглед, № 6-7, с. 33-42.

105. Глобализация, хетеротопия и образование. В: Стратегии на образователната и научната политика. № 2, с. 4-10.

106. Вулгарен социологизъм. В: Енциклопедичен речник по социология. София, М-8-М, с. 71.

107. Диалектическа социология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 99-100.

108. Историзъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с.181-182.

109. История. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 183-184.

110. Институционализъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 168-169.

111. Критическа теория. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 219-220.

112. Макросоциология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 237.

113. Позитивизъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 332-333.

114. Холизъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 539-540.

115. Формална социология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 525-526.

116. The Ethnic Map and Sociopolitical Change in Contemporary Bulgaria. In: Bulgaria in Transition. Papers from the conference held under the auspices of The Centre for Russian & East European Studies at the University of Toronto, p. 27-32.

1997

117. Политика и етика. В: Демократически преглед, книга 32, Лято '97, с. 103-117.

118. България и Европа. В: Георгиев, М. (състав.) България между Европа и Русия. Българска сбирка, София, с. 37-53.

119. Образът на Германия в България. В: Натев, А. (състав.) Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немска култура в България. ИК "К&М", София, с. 371-380.

120. Социална реинтеграция на бедните и социално изключените. В: Неправителствени организации и държавни институции срещу бедността. Фондация "Перспектива", София, с. 5-15.

121. Politics and Ethics. In: Democratic Review, Annual '96/97 Digest, p. 148-164.

122. "Други" етнос и конституисанье етничке толеранциjе. В: Градина, № 12, с. 202-213.

123. „The neighbourhood of the religious communities in the Balkans”. – In: Ethnic, religious and confessional relations in the Balkans. Niska Banja, 1997.

1998

124. Комунистическата и посткомунистическата политически реторики. В: Знеполски, И. (състав. и ред.) Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата на промените. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 249-264.

125. Multiculturality and Globalization: The Mediators Problem. In: Mitev, P.-E. (ed.) The Bulgarian Transition: Challenges and Cognition. Bulgarian Sociological Association. Sofia, p. 7-21.

126. Political Elites and Quality of Democracy. In: Filozofski Fakultet. Univerzitet u Nisu. Institut za Socioloska Istrazivanja. Strategije Razvoja i Procesi Regionalne Saradnje na Balkanu. Nis, 12-13.

127. The Post-Totalitarian Condition of Education. In: Fulbright Newsletter, N 13 April-June, 6-9.

128. The Post-Totalitarian Condition of Education. In: Fulbright Newsletter, N 14, July-September, 6-9.

129. Constituting civil society in South Eastern Europe. In: Resurrecting the phoenix. Proceedings from the conference on civil society in South Eastern Europe: Ethical and philosophical perspectives, april 25-27, 1997. Ed. by D.C.Durst, M. Dimitrova, A.Gungov, B. Vassileva. EOS Publishing House, Sofia, 27-36.

130. Извори на социологията. Антология. Издателство "Идея", Стара Загора, 808 с.

131. Разбирането на социологията. В: Извори на социологията. Антология. Съставител Георги Фотев. Издателство "Идея", Стара Загора, с. 10-58.

132. Социално разслояване в България и Република Македония. Съставит. Георги Фотев, Jорде Jакимовски. Изд. "ЛИК", София, 116 с.

133. Социални неравенства и справедливост. В: Социално разслояване в България и Република Македония. Съставители Георги Фотев, Jорде Jакимовски. Изд. "ЛИК", София, 37-51.

134. Посттоталитарното условие на висшето образование. В: Стратегии на образованието и научната политика. бр. 3, 7-19.

135. Многомерността и проблемността на българския преход. В: Демократически преглед, кн. 37, Есен, с. 126-131.

136. Свободата. В: Демократически преглед, кн. 37, Есен, с. 223-242.

137. Полифоничната социология – третата перспектива в социологията (интервю) – В: Социологически преглед, юбилеен брой, год. ХХ, 1998, с. 3-9

138. Диалогична социология. В: Социологически проблеми, кн. 1-2, с. 5-20

1999

139. The Neighbourhood of the Religious communities in the Balkans. In: Facta Universitatis, Serie Philosophy and Sociology. Ed. G. Zajecaranovic. Vol 2, N 6, University of Nis, 101-111.

140. Криза на легитимността. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 315 с.

141. Смисъл на политиката. Акад.изд. "Проф.Марин Дринов",София,с. 150.

142. Ethnicity, Religion, and Politics. Essays on Multidimentional Transition. Academic Publishing House "Marin Drinov", Sofia, 151 р.

143. Religiose Zugehorigkeit und ethnische Selbstidentifikation. In: Bulgarien im Ubergang. Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation. Edwin Ferger Verlag, D-51426 Bergisch Gladbach, S. 171-190

144.Мястото на университетите в обществото. В: Университетска автономия и академична отговорност, Бояджиева, П. (отг. ред.). Изд. "ЛИК", София, с. 46-55.

145. Religious, Cultural and Social Transformation. In: 34 th World Congress of the International Institute of Sociology “Multiple Modernities in an Era of Globalisation”, Tel Aviv, Israel, July 11-15.

146. Visible prospects for Bulgaria in the course of remodernisation. In: A conference “Changing Europe`s Future”, Copenhagen, Denmark, October 29.

147. Социална промяна и риск. В: Научен собир "Економски и социjални аспекти на невработеноста во Република Македониjа и Република Бугариjа и претпосктавки за неjзиното намалуванье, Охрид, Македониjа, 16-19 юни.

148. Обществото на знанието. Пресцентър на Народното събрание, София, с. 65-75.

149. Европейското гражданско общество и националните култури. В: Национален дебат за културната политика, Институт по културознание, София, с. 124-131, 171-172.

150. Identitati imaginare. In: Sumar Arta cultura SUD/EST civilizatie 1998/4/34, Ministerul Culturii al Moldova, p.56-59

151. Imaginated identities. In: Sumar Arta cultura SUD/EST civilizatie 1998/4/34, Ministerul Culturii al Moldova, p. 60.

152. Социологията и предизвикателствата на времето. В: Списание на БАН, кн. 3-4, с. 114-118.

153. Connaissance scientifique et valeurs: les distinctions de Max Weber. In: Max Weber relectures a` l’ouest relectures a` l’est, direction de Ivaylo Znepolski, MSHS, Sofia, p. 86-102.

154. Foreword. In: The non-profit Sector in Bulgaria. Charities Aid Foundation, Kings Hill, UK, p. 5.

155. Die Menschenrechte und der Platz des Menschen in sich rekonstruierenden Sozium. In: GERMANICA Jahrbuch fur deutschlandkundliche Studien 6. Jg. 1999, Institut fur deutsche Geistes- und Sozialwissenschaften – Germanicum der St. Kliment Ohridski Universitat, Sofia, S. 27-38.

156. Как е възможна историята? Антропологическа философия на историята. В: Лит. Форум, бр. 11(394), 23-29.ІІІ., с. 1-2.

157. Граници на политическото.В:Социологически проблеми, кн.3-4,с.3-13.

158. Равносметката. В: Панайотов, Филип (съст.) България. 20. век. Алманах. Съвместно издание на “АБВ КООП 2000” и Труд. София, с. 1274-1276.

2000

159. Принципът на отговорността в медийния свят. В: Медии и преход. Съставители: Г. Лозанов, Л. Деянова, О. Спасов, Център за развитие на медиите, София, с. 229 – 239.

160. Журналистиката като призвание. В: Медии и митове. Съставители Георги Лозанов, Орлин Спасов. УИ “Св. Климент Охридски”, София, с. 329-340.

161. Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, 223 с.

162. Предговор. В: Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, с. 5-9.

163. Жените: равноправие, различие и неравенства. В: Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, с. 10-40.

164. Заключение. В: Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, с. 197-200.

165. Паметта задължава да се промени настоящето в очакване на бъдещето. В: 100 години БЗНС. Юбилеен сборник. “Сема 2001”, Пловдив, с. 43-52.

166. Социална промяна и риск. В: Економски и социjални аспекти на невработеноста во Република Македониjа и во Република Бугариjа и претпоставки за неjзино намалуванjе; стручна редакция Jорде Jакимовски, Александар Петроски. Фондациjа “Фридрих Еберт”, Канцелариjа Скопjе,с. 50-62.

167. Съседството на религиозните общности в България (съставител). Институт по социология при БАН. София, 270 с.

168. Предговор. В: Съседството на религиозните общности в България. Институт по социология при БАН. София, с. 5-10.

169. От негативна към позитивна поляризация на религиозните общности. В: Съседството на религиозните общности в България. Институт по социология при БАН. София, с. 11-39.

170. Youth Authenticity under the Conditions on the Balkans and the European Project. In: Mitev, Petar-Emil (ed.) Balkan Youth and Perception of the Other. LIK. Sofia, p. 99-112.

171. Civil Society* (Fragments from Civil Society, Sofia, 1992). In: Sociological Expertise between Civil Society and State. BSA, Sofia, p.16 – 20.

172. The Neighborhood of Religious Communities in Bulgaria Today.In: Giordano, Christian, Kostova, Dobrinka and Lohmann-Minka II, Evelyne (eds.)Bulgaria Social and Cultural Landscapes.University Press Fribourg Switzerland, pp. 105-114.

173. Political Elites and Quality of Democracy. In: Ilic, Veselin.(ed.) Strategije rasvoja I procesi regionalne saradnje na Balkanu.Institut za sociologiju, Filozofski fakultet – Universitet u Nisu, Nis, s. 39-47.

2001

174. Граници на политиката. ЛиК, София, 428 с.

175. Светът на селските жени (съставител). ЛиК, София, 159 с.

176. Равенство и неравенство между селските жени и мъже в трансформиращото се българско общество. В: Светът на селските жени (съставител Г. Фотев). ЛиК, София, с. 36 – 59.

177. Bulgarian Rural Women Today(ed.).Sofia, LIK Publishers, 151 pp.

178. Preface. In: Bulgarian Rural WomenToday (G. Fotev, ed.). Sofia, LIK Publishers, p. 7 – 9.

179. Formal Equality and Inequality of Rural Women and Men in Bulgarian Society Under Transformation. In: Bulgarian Rural WomenTtoday (G. Fotev, ed.). Sofia, LIK Publishers, p. 7 – 9.

180. Диалогичност на културите. В: Социологически проблеми, кн. 1-2, с. 40-55.

181. Heterotopias of the Transition: the Bulgarian Case. In Polish Sociological Review, 1 (133), The Polish Sociological Association,Warsaw,Poland,p. 29-32.

182. Jacques L. Boucher, Guergui Fotev, Svetla Koleva “Mutations de societe et quete de sens”, 2001, Les Editions LIK, p. 287.

183. Mondialisation et inegalites. – In: Jacques L. Boucher et al. “Mutations de societe et quete de sens”, 2001, Les Editions LIK, p. 45-59

184. Les Balkans: traditions et changements. Crise des identites et communications interculturelles. In: Divinatio Studia culturologica series, Volume 13, spring – summer, p.191-225.

2002

185. Относно границите на социологията. В: Социологически проблеми, кн.1-2, с.7-20.

186. Knowledge Society and Contextual Universalism. Sociological Problems – Special Issue 2002. The Social World in the 21st Century: XV Congress of ISA; Sociological Problems, Sofia, Bulgaria, p.3-11.

187. Как се пише дисертация? В: Доктурантурата по социология. Нови образователни практики, ИК“Кота” София, с. 9-18.

188. Общество на знанието и контекстуален универсализъм. В: Теоретично списание за политика и култура “РАЗУМ”, кн. 1, Издател – Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа, София, с.50-57.

189. Граници на социологията, В:Социологически перспективи, Акад. издателство ”проф. Марин Дринов”, София, с.326-342.

190. История на социологията. т.1, Второ издание, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 373 с.

191. История на социологията. т.2, Второ издание, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 615 с.;

192. Мисията на списанието, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”,София, кн. 50, с.238-241.

193. Краят на балканизацията и Европейските ценности, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”, София, кн. 49, с.212-230.

194. Гражданската жажда на свободния интелектуалец, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”,София, кн. 50, с.507-508.

195. Le Drame de la transition Bulgare, In: Transition. Problems of developing democracy, Sofia, St. Kliment Ohridski University of Sofia Press, p. 86-96.

196. Les Balkans: Traditions et changements crise des identites et communications interculturelles (Avec la I.Znepolski, B. Bogdanov, I. Ditchev et S.Igov), In: Transition. The Bulgarian debate about the balkans, Sofia, St. Kliment Ohridski University of Sofia Press, p. 151-180.

197. Мондиализация и неравенства. В: Ars inveniendi, Дамянова, Ж. (съст.), Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, с.263-281.

2003

198. Огюст Конт:Социологията като самостоятелна наука. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с. 157-166.

199. Емил Дюркем: Социологията и другите науки. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с.167-177.

200. Макс Вебер: Разбиращата социология. Социални отношения и духът на капитализма (съст.), В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с. 178-192.

201. Карл Маркс: Икономика и общество. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с.192-203.

202. Толкът Парсънз: Социологическият универсум. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с. 221-227.

203. Дискусия: Участници – В. Методиев, Г.Ганев, Г.Фотев, Д.Димитров, Ив. Костов, Ив. Кръстев, Л. Минчева, О. Минчев, Р. Коларова, Св. Малинов, Ф. Димитров; България и краят на парадигмата на прехода? В: сп. Разум, кн. 1, 2003 г. с.72-74; с.74-76; с. 82-83; с.102-104

204. Социология и етика на водата: българското общество и водната криза. В: Радев, Иван; С.Gregory Knight; Станева, Мариета (състав.). Засушаване в България: съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г., Изд. БАН, София, 2003 г., с. 154-172;

205. Медийно и политическо отношение към водната криза. В: В: Радев, Иван; С.Gregory Knight; Станева, Мариета (състав.). Засушаване в България: съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г., Изд. БАН, София, 2003 г., с. 238-251;

2004

206. Civil Society Against Balkanization. – In: Dane R. Gordon and David C. Durst, Editors. Civil Society in Southeast Europ. Rodop: Amsterdam – New York, New York, NY 2004, pp 1-22

207. Рисковото общество. В: Алма матер, Изд. на Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – гр. Свищов, 2004 год., ХІІ, бр. 2, с.4

208. Ценност, факт и норма – В: Критика и хуманизъм, Изд. на Фондациа за хуманитарни и социални изследвания – София, 2004 г., кн.17, бр. 1/2004 г., с. 27-38

209. Антология. Военна социология в България през първата половина на ХХ век. (съставител).”Военно издателство”, София, 2004 г.

210. Военната социология като научна дисциплина (встъпителна студия). В: Антология. Военна социология в България през първата половина на ХХ век, Военно издателство, София, 2004 г., с.13-44.

211. Разбирането. – В: Разум и възвишеност. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн. Димитър Аврамов, Аб-Издателско ателие, София, 2004 г., с. 210-222.

212. Всекидневният живот в социологическия хоризонт на Вебер: Подвижни граници на теоретизирането. Рецензия. В: Социологически проблеми, София, кн. 1-2, София, 2004, с.444-447

213. Диалогична социология, Издателство “Изток – Запад”, София (2004 г.) с. XV, 1097.

214. Разбирането. – В: Разум и възвишеност (съставител Ц. Бояджиев, Б. Кунчев), Изд. А б, София, с. 210-222.

215. Bulgarian Society and the Water Crisis: Sociology and Ethics. – In: C. Gregory Knight (ed.). Drought in Bulgaria. A Contemporary Analog for Climate Change. Ashgate. Burlington USA. 2004. p.185-202.

216. Media and Political Attitudes. – In: C. Gregory Knight (ed.) Drought in Bulgaria… p. 277 – 288.

2005

217. Отговорността на интелектуалците. – В: Фридрих А. Хайек. Интелектуалците и социализма. ИК “МаК”, София, 2005, с. 9-14.

218. Социална реалност и въображение. Историческата индивидуалност. – В: Социологията като шанс. Текстове. (съставител Лиляна Деянова). Б.изд., София, 2004 (2005), с. 281-300.

219. Социология на отклоняващото се поведение (съставител). “Просвета”, София, 2005, с. 544.

220. Социологията на отклоняващото се поведение. – В: Социология на отклоняващото се поведение (съставител Г. Фотев). “Просвета”, София, 2005, с. 12-57.

221. Интервю с Георги Фотев (на гл. ред. Светослав Малинов). – В: Разум, София, 2005 г., кн.2, с. 5-11.

222. Христо Ю. Тодоров. Курс по обща социология (съставител), (поредица “Социологическо наследство, 4). Изд. “Изток-Запад”, София, 2005, 624.

223. Предговор. – В: Христо Ю. Тодоров. Курс по обща социология (поредица “Социологическо наследство, 4). Изд. “Изток-Запад”, София, 2005, с. 23-26.

2006

224. Селските жени в трансформиращото се общество. – В: Селската жена в България – за равен достъп до участие. Съставител и редактор проф. Минчо Драганов. ИК “КОТА”, С., 2006, с. 43-49.

225. Дисциплинарна структура на социологията. Издателство “Изток – Запад”, София, 2006, с. 620.

226. A gay preface. – In Sociological Problems, Special Issue 2006, стр. 5-6;

227.Sociology, Interdisciplinary and Multidisciplinary Knowledge in the Post-modern Situation. In Sociological Problems, Special Issue 2006, стр. 7-19;

228. Социологията като професия. – В: Социологически проблеми, бр. 1–2, 2006, с. 270-278;

229. Дълга нощ и зазоряване на Балканите. – В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Сборник в чест на проф. Елена Михайловска. (Университетска библиотека №460). София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 106-121.

230. Протестантската етика… – перла на социологическата класика. – В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2006, с. 78-84.

231. Dissent and Civil Society in the Balkans. – In: Journal of interdisciolinary studies. Prophets of post-communism: Toward an Open Society. Vol. ХVІІІ, № 1-2, 2006, рр. 93-112.

232. Диалогът с другата религиозна общност. – В: Около Чарлз Тейлър. Религии и политика: безпокойствата на модерността. (Под научното ръководство на Ивайло Знеполски, съст. и предг.). “Дом на науките за човека и обществото”. С., 2006, с. 281-292.

2007

233. Интервю на Светла Колева с проф. Георги Фотев. – В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2007, с. 61-71.

2008

234. Дългата нощ на комунизма в България. Изд. “Изток-Запад”, С., 2008, с. 472.

235. „Качеството на публичните политики и оценяващите изследвания”. – В: „Социологически проблеми”, бр. 1-2, 2008, с. 191-201.

2009

236. Ценности срещу безпорядък. Изд. “Изток-Запад”, С., 230 с.

2010

237. Value-free Sociology: Withstanding Political Pressures. – Michael Burawoy, Mau-kuei Chag, and Michelle Fei-yu Hsieh(Editors), Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology. Vol.3. Taipei, Taiwan. p.224-236.

238.Cъставител. Европейските ценности в днешното българско общество. УИ “Св.Климент Охридски”,София. 282 с.

239.Преоценка на ценностите в българското общество.-В:Г. Фотев ( Съставител). Европейските ценности в днешното българско общество.СУ” Св. Кл.Охридски”,София. С.11-30.

240. Българската меланхолия.Изток-Запад, София. 464 с.

2011

241. Социологически кариери. – сп. Социологически проблеми,

кн. 1-2 с.

242. Същност на меланхолиягта. – В: Г.Каприев (съставител). Nomina Изток- Запад, София, с.

Заб. Цитираните трудове на проф. Георги Фотев, д.н., са над 2 000. След 2005 г. цитиранията не са регистрирани от автора

Дата: януари 2012 г. Подпис на преподавателя:

/Проф. Георги Фотев, дфн/

Творческа автобиография

на преподавателя

?

Професор дфн Георги Фотев

Роден на 24 август 1941 г., с. Димитровче, об. Хасковска;Семейството е изселено през 1950 г. в Лудогорието, тъй като бащата е политически емигрант в ГФР.

След отбиване на военната служба в трудова повинност години наред не му е разрешавано да кандидатства в никакво висше учебно заведение. Бил е физически работник и репресиран от комунистическия режим.

Висше образование по философия получава в СУ “Св. Климент Охридски” (1968);

Д-р по философия (кфн) (1986);

Д-р на философските науки (1987);

Професор по социология (1989);

От 1975 г. работи в Институт по социология на БАН;

От 1977 г. чете последователно различни курсове в катедра “Социология” при ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”;

Завеждащ-секция “История на социологията” в Институт по социология на БАН (1986-2008);

Заместник-директор на Институт по социология (1989-1990);

Директор на Институт по социология (1990-2003);

Министър на науката и висшето образование (1990-1991);

Действителен член е на Европейската академия на науките и изкуствата (Academia scientiarum et artium Europaea) от 1993 г. Член е и на други международни и национални академични организации.

Член на Editorial Advisory Board на “Polish Sociological Review” от 2000 г. и на редколегии на други академични списания.

Чел е лекции, в т.ч. семестриални курсове в чуждестранни университети.

Фулбрайтов професор в Университета в Дюк (САЩ) (1997-1998 г).

Почетен гражданин на щата Оклахома, САЩ (1991 г.).

Заместник-председател Борда на директорите на Американския университет в България от 2000 до 2003 г.

Член на University Council of American University in Bulgaria от 2003 г.

Член на Настоятелството на НБУ.

Носител на годишна награда на БАН и на СУ “Св. Климент Охридски” за книгата “Социална реалност и въображение”.

Носител е на почетния знак със синя лента на СУ “Св. Климент Охридски”

Носител е на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria, 2003 г.

Носител на наградата “Христо Г. Данов” за хуманитаристика за книгата “Дисциплинарна структура на социологията”, 2007 г.

Женен е. Има дъщеря и син.

БИБЛИОГРАФИЯ НА

НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. ДФН ГЕОРГИ ФОТЕВ

1971

1. Аспекти от методологията на социалните науки на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 116-128.

1972

2. Принципи и противоречия на социологията на политиката на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн. 6, с. 24-37.

1973

3. Времето като философски проблем във "Физика" на Аристотел. В: Философска мисъл, кн. 5, с. 73-82.

1974

4. Проблемът за обективността в социологическия метод на Емил Дюркем. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 22-32.

5. Структурно-функционалният анализ на Вилфредо Парето. В: Философска мисъл, кн. 4, с. 78-87.

1976

6. Хегел и Гьоте. В: Политическа просвета, кн. 2 .

7. За спецификата на социологическите закони, В: Социологически проблеми, кн. 2.

1977

8. Социологическият възглед на Хърбърт Спенсър за обществото като организъм. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 111-123.

1978

9. Хармоничният човек. София, Профиздат, 208 с.

1979

10. Социологическите теории на Е. Дюркем, В.Парето, М. Вебер. София, Наука и изкуство. 270 с.

1980

11. "Радикалната конкретност" във феноменологичната социология. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 121-130.

12. С утвърдена научна стойност. В: Социологически проблеми, кн. 4

1981

13. Концепция за социалната промяна в рамките на "фундаменталния порядък". В: Социална промяна и обществен прогрес. София, Наука и изкуство, с. 57-64.

14. Методологически принципи на феноменологическата социология. В: Методология и критика, Т. 3, София, Наука и изкуство, с. 164-186.

15. Общество и разум. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 101-113.

16. "Радикальная конкретность" в феноменологической социологии. В: Болгарский социологический журнал, Т. 4, с. 58-60.

17. "Radical Concreteness" in Phenomenological Sociology: Substantive-methodological Critical Analysis. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 4, pp. 51–59.

18. An Empirical Sociological Survey. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 4, pp. 189-190.

1982

19. Принципите на позитивистката социология. София, Бьлгарска академия на науките, 260 с.

20. Социологическото епистеме и критерият за социологическата истина: историко-теоретически анализ на ключови концепции. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 53-60.

1983

21. Социологическое эпистеме и критерий социологической истины: историко- теоретический анализ ключевых концепций. В: Болгарский социологический журнал, Т. 6, с. 26-33.

22. The Sociological Episteme and the Criterion of Sociological Truth: A Historico-theoretical Analysis of Key Conceptions. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, pp. 24–31.

23. Subjectivity as a Sociological Problem. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, pp. 172-173.

24. Adaptation, Creativity and Genius in Modern Psychoanalysis. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, pp. 195-196.

25. Концепцията на Емил Дюркем за социологията като наука. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 99-104.

1984

26. "Разбиращата социология" на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн.2, с. 102-109.

27. Социологията като "чиста" наука: Вилфредо Парето. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 68-77.

28. Централни категории и задачи на социологията. В: Социологически проблеми, кн. 2.

1985

29. Антология на българската социологическа мисъл. Т.3, (Съставил в съавторство), София, Наука и изкуство, с. 752.

30. "Третата линия" на Дюркем, Парето, Вебер В: сравнителен анализ, В: Антология на българската социологическа мисъл. Т. 3, София, Наука и изкуство, с. 654-664.

31. Елементи на ренесансовата социалност. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 59-67.

32. Предизвикателствата на Чарлз Райт Милс. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 113-125.

33. Ренесансовият титанизъм. В: Проблеми на културата, кн. 2, с. 70-80.

34. Дилеми на екзистенциалната социология. В: Ново време,кн. 7,с. 95-105.

35. Социология и социална реконструкция: Карл Манхайм. В: Социологически проблеми, кн. 6, с. 136-149.

36. История и социология: методологически принципи. В: Социологически преглед, кн. 5, с. 1-15.

1986

37. Социална реалност и въображение. София, Наука и изкуство, с. 261.

38. Проблеми на социологията на трудовия колектив. София, Наука и изкуство, с. 260.

39. "Интегралистката" социология на Питирим Сорокин.В:Социологически проблеми, кн. 4, с. 114-125.

40. Традиция и модернизация. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 51-61.

41. Society and Social Change. (Editor), Sofia, Svyat, 352 p.

42. Tradition and Modernization. In: Society and Social Change. Sofia, Svyat, 1986, pp. 265-277.

1987

43. Основни идеи в социологията на Фердинанд Тьонис. В: Социологически проблеми, кн. 4, с. 111-120.

44. Теория на социалната размяна. В: Социологически проблеми, кн.6,с.123-135.

1988

45. Социална ефективност на емпиричните социологически изследвания. (Съставител в съавторство), София, Наука и изкуство, 332 с.

46. Плурализмът на теоретичната социология в САЩ. В: Философска мисъл, кн. 6, с. 45-53.

47. Маркс и социологията като строга наука. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 3-14.

48. Най-нови тенденции на социологията в САЩ. В: Философска мисъл, кн. 7, с. 101-108.

49. "Проблема Хобс": за социалния ред. В: Политическа просвета, кн. 10, с. 70-80.

50. Социология на управленската диагностика. В: Проблеми на социологическата диагностика в управлението. София, ИСУ, с. 30-40.

51. "Рационалността" и "демонът" на Макс Вебер. В: Ново време, кн. 1, с. 110-120.

52. Социология и социално проектиране. В: Социална ефективност на емпиричните социологически изследвания. София, Наука и изкуство, с. 249–267.

1989

53. Диалектическата социология на Жорж Гурвич. В: Социологически проблеми, кн. 5, с. 122-133.

54. Символен интеракционизъм. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Социология, Т. 82, с. 5-34.

55. Социологически перспективи и критика. (Съставител в съавторство), София, Бьлгарска академия на науките, с. 272.

56. Марксовият анализ на социалното. В: Социологически перспективи и критика, с. 37-58.

57. Екзистенциалната социология. В: Социологически перспективи и критика, с. 82-102.

58. Vie quotidienne et conflits des orientations culturelles. In: Le lien social. Identites personnelles et solidarites collectives dans le monde contemporain., t.I, Universite de Geneve, 1989, p. 333-341.

1990

59. Драматургичната социология на Гофман. В: Социологически проблеми, кн. 4, с. 128-131.

60. Философска основа на една възможна обща социологическа теория на социалното съществуване. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 124-128.

61. Рефлексивност на съвременната социология. В: Философска мисъл, кн. 1, с. 71-83.

62. Цивилизация или цивилизации. В: Съвременни социални теории, кн. 4, с. 62-73.

63. Когнитивната социология на Аaрон Сикурел. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 118-122.

64. Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. (Editor), Sofia, Svyat, 271 p.

65. The Reflexivity of Modern Sociology. В: In: Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. Sofia, Svyat, pp. 142-152.

66. Етническият конфликт в България, 1989. (Съставител в съавторство), София, Профиздат, 344 с.

1992

67. Гражданското общество. София, Българска академия на науките, 100 с.

68. Преструктурирането на социалния свят в пост-тоталитарното общество. В: Социологически проблеми, кн. 4, с. 3–14.

69. Cooperatives - A Bulgarian Perspective. In: The New Entrepreneurs: Self-Employment and Small Business in Europe. (Ed. by P. Leighton and A. Felstead). London: Kogan Page Limited, pp. 343-351.

70. About the Drama of Sociology at the Edge of Europe: The Case of Bulgaria. In: Emerging Sociology. (Edited by Josef Langer), Aldershot-Brookfield: Avebury, 1992, pp. 111-122.

1993

71. История на социологията. т.1, София, Университ. изд. "Св.Климент Охридски", 404 с.

72. История на социологията. т.2, София, Университ. изд. "Св. Климент Охридски", 685 с.

73. Мястото на етноса в социума. В: Социологически преглед, кн. 3, с. 5-12.

74. Ortodox christianity and Islam: Ethnocultural Neighborhood. Neighborhood Cultures III, Minsk, Belarus.

1994

75. Другият етнос. София, Изд. "Марин Дринов", 223 с.

76 Език и етнос. В: Социологически проблеми, кн. 2, с. 82-89.

77. За имената. В: Социологически преглед, кн. 6, с. 3-7.

78. Предпоставки и перспективи на етническата толерантност. В: Философски алтернативи, кн. 4, с. 3-10.

79. Реализацията на една утопия: "опаковане" на етноси и деетнизация. В: Политически изследвания, кн. 3, с. 287-299.

80. Православие и ислям. В: Этнокультурное соседство. Минск.

81. Феноменът балканизация и изграждането на Европа Магна. В: Демократически преглед, бр. 7, с. 107-115.

82. The Phenomen of Post-totalitarian Society. In: Sociology in a society in transition. Bulgarian Sociological Association. pp. 27-34.

83. Boundaries of the world of islam. XIIIth world congress of sociology.

84. Флориан Знанецкий: гуманистическая социология. В: Современная американская социология (под ред. В. И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, с. 50-62.

85. Джордж Хоманс: теория социального обмена. В: Современная американская социология (под ред. В.И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, с. 119-131.

86. Герберт Блумер: символический интеракционизм. В: Современная американская социология (под ред. В.И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, с. 146-156.

87. Ethnic mobilization in the post-totalitarian society. – In: Contested Boundaries and Shifting Solidarities. XIII World Congress of Sociology. Bertelsmann Bielefeld. c. 48

1995

88. Europa magna - Une alternative a la Balkanisation. Les Balkans et l'Europe - face aux nouveaux defi. Paris, AISLF - IRESCO, pp. 9-17.

89. Етничност, национална държава и диаспора. В: Europa Magna, Българската диаспора. Информационен бюлетин на КПУ "Васил Левски" при МОНТ, Извънреден брой, март.

90. Модерност и религиозна идентичност. В: Социологически проблеми, кн. 1, с. 103-122.

91. Political Parties in Bulgaria after the Collapse of Totalitarianism. In: Newsletter, Issue N 2, April. A six month edition of the Balkan Network Consortium. Political and Social Issues on the Balkans. Athens, pp. 9-17.

92. Религия и история. Дилеми в навечерието на ХХI в. В: Социологически проблеми, кн. 3, с. 40-54.

93. The New Political Elites in the Post-Totalitarian Society. In: Newslwttwr, Issue N 3, Balkan network. Athens, p. 3.

94. Гражданите и местната власт. БСЧИГП, София, (в съавторство). 120 с.

1996

95. KOIN NIA T N ПОЛIT N. ФIЛI T P. AОHNA.145.

96. KOINONIКН ПРАГМАТIКОТНТА КАI ФАNTA?IA. ЕКДО?ЕI? ДЕЛФINI, AОHNA. 324.

97. Presidential Primaries: the Bulgarian Experiment. In: Balkan network, Athens, Newsletter, Issue N 5, p. 4-11.

98. Political System in Bulgaria: Electiral Constitutional Powers and Election Returns. In: Balkan Network, Newsletter, Athens, Issue N 6, 1996, December, pp. 55-70.

99. Total Crisis and the Reorganization of Society. In: Jacques Coenen-Huther. (ed.). Bulgaria at the Crossroads. New Jork, Nova Science Publishers, Inc. p. 11-31.

100. Кризата на легитимността. В: Г. Фотев, Д. Минев и др. Българската икономика: реформи, промени и перспективи. София, с. 306-334.

101. Универсализмът и националната държава. В: А.Серафимова (състав.). Европейска и национална идентичност. София, с. 57-64; 133-139; 145-147.

102. Социална реалност и въображение. (Второ издание). Идея, Стара Загора.

103. Бедност и фрагментация на обществото. В: Демократически преглед, №1, с. 35-55.

104. Що е политика. I лекция. В: Демократически преглед, № 6-7, с. 33-42.

105. Глобализация, хетеротопия и образование. В: Стратегии на образователната и научната политика. № 2, с. 4-10.

106. Вулгарен социологизъм. В: Енциклопедичен речник по социология. София, М-8-М, с. 71.

107. Диалектическа социология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 99-100.

108. Историзъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с.181-182.

109. История. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 183-184.

110. Институционализъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 168-169.

111. Критическа теория. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 219-220.

112. Макросоциология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 237.

113. Позитивизъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 332-333.

114. Холизъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 539-540.

115. Формална социология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, с. 525-526.

116. The Ethnic Map and Sociopolitical Change in Contemporary Bulgaria. In: Bulgaria in Transition. Papers from the conference held under the auspices of The Centre for Russian & East European Studies at the University of Toronto, p. 27-32.

1997

117. Политика и етика. В: Демократически преглед, книга 32, Лято '97, с. 103-117.

118. България и Европа. В: Георгиев, М. (състав.) България между Европа и Русия. Българска сбирка, София, с. 37-53.

119. Образът на Германия в България. В: Натев, А. (състав.) Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немска култура в България. ИК "К&М", София, с. 371-380.

120. Социална реинтеграция на бедните и социално изключените. В: Неправителствени организации и държавни институции срещу бедността. Фондация "Перспектива", София, с. 5-15.

121. Politics and Ethics. In: Democratic Review, Annual '96/97 Digest, p. 148-164.

122. "Други" етнос и конституисанье етничке толеранциjе. В: Градина, № 12, с. 202-213.

123. „The neighbourhood of the religious communities in the Balkans”. – In: Ethnic, religious and confessional relations in the Balkans. Niska Banja, 1997.

1998

124. Комунистическата и посткомунистическата политически реторики. В: Знеполски, И. (състав. и ред.) Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата на промените. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 249-264.

125. Multiculturality and Globalization: The Mediators Problem. In: Mitev, P.-E. (ed.) The Bulgarian Transition: Challenges and Cognition. Bulgarian Sociological Association. Sofia, p. 7-21.

126. Political Elites and Quality of Democracy. In: Filozofski Fakultet. Univerzitet u Nisu. Institut za Socioloska Istrazivanja. Strategije Razvoja i Procesi Regionalne Saradnje na Balkanu. Nis, 12-13.

127. The Post-Totalitarian Condition of Education. In: Fulbright Newsletter, N 13 April-June, 6-9.

128. The Post-Totalitarian Condition of Education. In: Fulbright Newsletter, N 14, July-September, 6-9.

129. Constituting civil society in South Eastern Europe. In: Resurrecting the phoenix. Proceedings from the conference on civil society in South Eastern Europe: Ethical and philosophical perspectives, april 25-27, 1997. Ed. by D.C.Durst, M. Dimitrova, A.Gungov, B. Vassileva. EOS Publishing House, Sofia, 27-36.

130. Извори на социологията. Антология. Издателство "Идея", Стара Загора, 808 с.

131. Разбирането на социологията. В: Извори на социологията. Антология. Съставител Георги Фотев. Издателство "Идея", Стара Загора, с. 10-58.

132. Социално разслояване в България и Република Македония. Съставит. Георги Фотев, Jорде Jакимовски. Изд. "ЛИК", София, 116 с.

133. Социални неравенства и справедливост. В: Социално разслояване в България и Република Македония. Съставители Георги Фотев, Jорде Jакимовски. Изд. "ЛИК", София, 37-51.

134. Посттоталитарното условие на висшето образование. В: Стратегии на образованието и научната политика. бр. 3, 7-19.

135. Многомерността и проблемността на българския преход. В: Демократически преглед, кн. 37, Есен, с. 126-131.

136. Свободата. В: Демократически преглед, кн. 37, Есен, с. 223-242.

137. Полифоничната социология – третата перспектива в социологията (интервю) – В: Социологически преглед, юбилеен брой, год. ХХ, 1998, с. 3-9

138. Диалогична социология. В: Социологически проблеми, кн. 1-2, с. 5-20

1999

139. The Neighbourhood of the Religious communities in the Balkans. In: Facta Universitatis, Serie Philosophy and Sociology. Ed. G. Zajecaranovic. Vol 2, N 6, University of Nis, 101-111.

140. Криза на легитимността. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 315 с.

141. Смисъл на политиката. Акад.изд. "Проф.Марин Дринов",София,с. 150.

142. Ethnicity, Religion, and Politics. Essays on Multidimentional Transition. Academic Publishing House "Marin Drinov", Sofia, 151 р.

143. Religiose Zugehorigkeit und ethnische Selbstidentifikation. In: Bulgarien im Ubergang. Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation. Edwin Ferger Verlag, D-51426 Bergisch Gladbach, S. 171-190

144.Мястото на университетите в обществото. В: Университетска автономия и академична отговорност, Бояджиева, П. (отг. ред.). Изд. "ЛИК", София, с. 46-55.

145. Religious, Cultural and Social Transformation. In: 34 th World Congress of the International Institute of Sociology “Multiple Modernities in an Era of Globalisation”, Tel Aviv, Israel, July 11-15.

146. Visible prospects for Bulgaria in the course of remodernisation. In: A conference “Changing Europe`s Future”, Copenhagen, Denmark, October 29.

147. Социална промяна и риск. В: Научен собир "Економски и социjални аспекти на невработеноста во Република Македониjа и Република Бугариjа и претпосктавки за неjзиното намалуванье, Охрид, Македониjа, 16-19 юни.

148. Обществото на знанието. Пресцентър на Народното събрание, София, с. 65-75.

149. Европейското гражданско общество и националните култури. В: Национален дебат за културната политика, Институт по културознание, София, с. 124-131, 171-172.

150. Identitati imaginare. In: Sumar Arta cultura SUD/EST civilizatie 1998/4/34, Ministerul Culturii al Moldova, p.56-59

151. Imaginated identities. In: Sumar Arta cultura SUD/EST civilizatie 1998/4/34, Ministerul Culturii al Moldova, p. 60.

152. Социологията и предизвикателствата на времето. В: Списание на БАН, кн. 3-4, с. 114-118.

153. Connaissance scientifique et valeurs: les distinctions de Max Weber. In: Max Weber relectures a` l’ouest relectures a` l’est, direction de Ivaylo Znepolski, MSHS, Sofia, p. 86-102.

154. Foreword. In: The non-profit Sector in Bulgaria. Charities Aid Foundation, Kings Hill, UK, p. 5.

155. Die Menschenrechte und der Platz des Menschen in sich rekonstruierenden Sozium. In: GERMANICA Jahrbuch fur deutschlandkundliche Studien 6. Jg. 1999, Institut fur deutsche Geistes- und Sozialwissenschaften – Germanicum der St. Kliment Ohridski Universitat, Sofia, S. 27-38.

156. Как е възможна историята? Антропологическа философия на историята. В: Лит. Форум, бр. 11(394), 23-29.ІІІ., с. 1-2.

157. Граници на политическото.В:Социологически проблеми, кн.3-4,с.3-13.

158. Равносметката. В: Панайотов, Филип (съст.) България. 20. век. Алманах. Съвместно издание на “АБВ КООП 2000” и Труд. София, с. 1274-1276.

2000

159. Принципът на отговорността в медийния свят. В: Медии и преход. Съставители: Г. Лозанов, Л. Деянова, О. Спасов, Център за развитие на медиите, София, с. 229 – 239.

160. Журналистиката като призвание. В: Медии и митове. Съставители Георги Лозанов, Орлин Спасов. УИ “Св. Климент Охридски”, София, с. 329-340.

161. Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, 223 с.

162. Предговор. В: Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, с. 5-9.

163. Жените: равноправие, различие и неравенства. В: Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, с. 10-40.

164. Заключение. В: Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, с. 197-200.

165. Паметта задължава да се промени настоящето в очакване на бъдещето. В: 100 години БЗНС. Юбилеен сборник. “Сема 2001”, Пловдив, с. 43-52.

166. Социална промяна и риск. В: Економски и социjални аспекти на невработеноста во Република Македониjа и во Република Бугариjа и претпоставки за неjзино намалуванjе; стручна редакция Jорде Jакимовски, Александар Петроски. Фондациjа “Фридрих Еберт”, Канцелариjа Скопjе,с. 50-62.

167. Съседството на религиозните общности в България (съставител). Институт по социология при БАН. София, 270 с.

168. Предговор. В: Съседството на религиозните общности в България. Институт по социология при БАН. София, с. 5-10.

169. От негативна към позитивна поляризация на религиозните общности. В: Съседството на религиозните общности в България. Институт по социология при БАН. София, с. 11-39.

170. Youth Authenticity under the Conditions on the Balkans and the European Project. In: Mitev, Petar-Emil (ed.) Balkan Youth and Perception of the Other. LIK. Sofia, p. 99-112.

171. Civil Society* (Fragments from Civil Society, Sofia, 1992). In: Sociological Expertise between Civil Society and State. BSA, Sofia, p.16 – 20.

172. The Neighborhood of Religious Communities in Bulgaria Today.In: Giordano, Christian, Kostova, Dobrinka and Lohmann-Minka II, Evelyne (eds.)Bulgaria Social and Cultural Landscapes.University Press Fribourg Switzerland, pp. 105-114.

173. Political Elites and Quality of Democracy. In: Ilic, Veselin.(ed.) Strategije rasvoja I procesi regionalne saradnje na Balkanu.Institut za sociologiju, Filozofski fakultet – Universitet u Nisu, Nis, s. 39-47.

2001

174. Граници на политиката. ЛиК, София, 428 с.

175. Светът на селските жени (съставител). ЛиК, София, 159 с.

176. Равенство и неравенство между селските жени и мъже в трансформиращото се българско общество. В: Светът на селските жени (съставител Г. Фотев). ЛиК, София, с. 36 – 59.

177. Bulgarian Rural Women Today(ed.).Sofia, LIK Publishers, 151 pp.

178. Preface. In: Bulgarian Rural WomenToday (G. Fotev, ed.). Sofia, LIK Publishers, p. 7 – 9.

179. Formal Equality and Inequality of Rural Women and Men in Bulgarian Society Under Transformation. In: Bulgarian Rural WomenTtoday (G. Fotev, ed.). Sofia, LIK Publishers, p. 7 – 9.

180. Диалогичност на културите. В: Социологически проблеми, кн. 1-2, с. 40-55.

181. Heterotopias of the Transition: the Bulgarian Case. In Polish Sociological Review, 1 (133), The Polish Sociological Association,Warsaw,Poland,p. 29-32.

182. Jacques L. Boucher, Guergui Fotev, Svetla Koleva “Mutations de societe et quete de sens”, 2001, Les Editions LIK, p. 287.

183. Mondialisation et inegalites. – In: Jacques L. Boucher et al. “Mutations de societe et quete de sens”, 2001, Les Editions LIK, p. 45-59

184. Les Balkans: traditions et changements. Crise des identites et communications interculturelles. In: Divinatio Studia culturologica series, Volume 13, spring – summer, p.191-225.

2002

185. Относно границите на социологията. В: Социологически проблеми, кн.1-2, с.7-20.

186. Knowledge Society and Contextual Universalism. Sociological Problems – Special Issue 2002. The Social World in the 21st Century: XV Congress of ISA; Sociological Problems, Sofia, Bulgaria, p.3-11.

187. Как се пише дисертация? В: Доктурантурата по социология. Нови образователни практики, ИК“Кота” София, с. 9-18.

188. Общество на знанието и контекстуален универсализъм. В: Теоретично списание за политика и култура “РАЗУМ”, кн. 1, Издател – Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа, София, с.50-57.

189. Граници на социологията, В:Социологически перспективи, Акад. издателство ”проф. Марин Дринов”, София, с.326-342.

190. История на социологията. т.1, Второ издание, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 373 с.

191. История на социологията. т.2, Второ издание, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 615 с.;

192. Мисията на списанието, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”,София, кн. 50, с.238-241.

193. Краят на балканизацията и Европейските ценности, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”, София, кн. 49, с.212-230.

194. Гражданската жажда на свободния интелектуалец, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”,София, кн. 50, с.507-508.

195. Le Drame de la transition Bulgare, In: Transition. Problems of developing democracy, Sofia, St. Kliment Ohridski University of Sofia Press, p. 86-96.

196. Les Balkans: Traditions et changements crise des identites et communications interculturelles (Avec la I.Znepolski, B. Bogdanov, I. Ditchev et S.Igov), In: Transition. The Bulgarian debate about the balkans, Sofia, St. Kliment Ohridski University of Sofia Press, p. 151-180.

197. Мондиализация и неравенства. В: Ars inveniendi, Дамянова, Ж. (съст.), Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, с.263-281.

2003

198. Огюст Конт:Социологията като самостоятелна наука. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с. 157-166.

199. Емил Дюркем: Социологията и другите науки. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с.167-177.

200. Макс Вебер: Разбиращата социология. Социални отношения и духът на капитализма (съст.), В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с. 178-192.

201. Карл Маркс: Икономика и общество. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с.192-203.

202. Толкът Парсънз: Социологическият универсум. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, с. 221-227.

203. Дискусия: Участници – В. Методиев, Г.Ганев, Г.Фотев, Д.Димитров, Ив. Костов, Ив. Кръстев, Л. Минчева, О. Минчев, Р. Коларова, Св. Малинов, Ф. Димитров; България и краят на парадигмата на прехода? В: сп. Разум, кн. 1, 2003 г. с.72-74; с.74-76; с. 82-83; с.102-104

204. Социология и етика на водата: българското общество и водната криза. В: Радев, Иван; С.Gregory Knight; Станева, Мариета (състав.). Засушаване в България: съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г., Изд. БАН, София, 2003 г., с. 154-172;

205. Медийно и политическо отношение към водната криза. В: В: Радев, Иван; С.Gregory Knight; Станева, Мариета (състав.). Засушаване в България: съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г., Изд. БАН, София, 2003 г., с. 238-251;

2004

206. Civil Society Against Balkanization. – In: Dane R. Gordon and David C. Durst, Editors. Civil Society in Southeast Europ. Rodop: Amsterdam – New York, New York, NY 2004, pp 1-22

207. Рисковото общество. В: Алма матер, Изд. на Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – гр. Свищов, 2004 год., ХІІ, бр. 2, с.4

208. Ценност, факт и норма – В: Критика и хуманизъм, Изд. на Фондациа за хуманитарни и социални изследвания – София, 2004 г., кн.17, бр. 1/2004 г., с. 27-38

209. Антология. Военна социология в България през първата половина на ХХ век. (съставител).”Военно издателство”, София, 2004 г.

210. Военната социология като научна дисциплина (встъпителна студия). В: Антология. Военна социология в България през първата половина на ХХ век, Военно издателство, София, 2004 г., с.13-44.

211. Разбирането. – В: Разум и възвишеност. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн. Димитър Аврамов, Аб-Издателско ателие, София, 2004 г., с. 210-222.

212. Всекидневният живот в социологическия хоризонт на Вебер: Подвижни граници на теоретизирането. Рецензия. В: Социологически проблеми, София, кн. 1-2, София, 2004, с.444-447

213. Диалогична социология, Издателство “Изток – Запад”, София (2004 г.) с. XV, 1097.

214. Разбирането. – В: Разум и възвишеност (съставител Ц. Бояджиев, Б. Кунчев), Изд. А б, София, с. 210-222.

215. Bulgarian Society and the Water Crisis: Sociology and Ethics. – In: C. Gregory Knight (ed.). Drought in Bulgaria. A Contemporary Analog for Climate Change. Ashgate. Burlington USA. 2004. p.185-202.

216. Media and Political Attitudes. – In: C. Gregory Knight (ed.) Drought in Bulgaria… p. 277 – 288.

2005

217. Отговорността на интелектуалците. – В: Фридрих А. Хайек. Интелектуалците и социализма. ИК “МаК”, София, 2005, с. 9-14.

218. Социална реалност и въображение. Историческата индивидуалност. – В: Социологията като шанс. Текстове. (съставител Лиляна Деянова). Б.изд., София, 2004 (2005), с. 281-300.

219. Социология на отклоняващото се поведение (съставител). “Просвета”, София, 2005, с. 544.

220. Социологията на отклоняващото се поведение. – В: Социология на отклоняващото се поведение (съставител Г. Фотев). “Просвета”, София, 2005, с. 12-57.

221. Интервю с Георги Фотев (на гл. ред. Светослав Малинов). – В: Разум, София, 2005 г., кн.2, с. 5-11.

222. Христо Ю. Тодоров. Курс по обща социология (съставител), (поредица “Социологическо наследство, 4). Изд. “Изток-Запад”, София, 2005, 624.

223. Предговор. – В: Христо Ю. Тодоров. Курс по обща социология (поредица “Социологическо наследство, 4). Изд. “Изток-Запад”, София, 2005, с. 23-26.

2006

224. Селските жени в трансформиращото се общество. – В: Селската жена в България – за равен достъп до участие. Съставител и редактор проф. Минчо Драганов. ИК “КОТА”, С., 2006, с. 43-49.

225. Дисциплинарна структура на социологията. Издателство “Изток – Запад”, София, 2006, с. 620.

226. A gay preface. – In Sociological Problems, Special Issue 2006, стр. 5-6;

227.Sociology, Interdisciplinary and Multidisciplinary Knowledge in the Post-modern Situation. In Sociological Problems, Special Issue 2006, стр. 7-19;

228. Социологията като професия. – В: Социологически проблеми, бр. 1–2, 2006, с. 270-278;

229. Дълга нощ и зазоряване на Балканите. – В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Сборник в чест на проф. Елена Михайловска. (Университетска библиотека №460). София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 106-121.

230. Протестантската етика… – перла на социологическата класика. – В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2006, с. 78-84.

231. Dissent and Civil Society in the Balkans. – In: Journal of interdisciolinary studies. Prophets of post-communism: Toward an Open Society. Vol. ХVІІІ, № 1-2, 2006, рр. 93-112.

232. Диалогът с другата религиозна общност. – В: Около Чарлз Тейлър. Религии и политика: безпокойствата на модерността. (Под научното ръководство на Ивайло Знеполски, съст. и предг.). “Дом на науките за човека и обществото”. С., 2006, с. 281-292.

2007

233. Интервю на Светла Колева с проф. Георги Фотев. – В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2007, с. 61-71.

2008

234. Дългата нощ на комунизма в България. Изд. “Изток-Запад”, С., 2008, с. 472.

235. „Качеството на публичните политики и оценяващите изследвания”. – В: „Социологически проблеми”, бр. 1-2, 2008, с. 191-201.

2009

236. Ценности срещу безпорядък. Изд. “Изток-Запад”, С., 230 с.

2010

237. Value-free Sociology: Withstanding Political Pressures. – Michael Burawoy, Mau-kuei Chag, and Michelle Fei-yu Hsieh(Editors), Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology. Vol.3. Taipei, Taiwan. p.224-236.

238.Cъставител. Европейските ценности в днешното българско общество. УИ “Св.Климент Охридски”,София. 282 с.

239.Преоценка на ценностите в българското общество.-В:Г. Фотев ( Съставител). Европейските ценности в днешното българско общество.СУ” Св. Кл.Охридски”,София. С.11-30.

240. Българската меланхолия.Изток-Запад, София. 464 с.

2011

241. Социологически кариери. – сп. Социологически проблеми,

кн. 1-2 с.

242. Същност на меланхолиягта. – В: Г.Каприев (съставител). Nomina Изток- Запад, София, с.

Заб. Цитираните трудове на проф. Георги Фотев, д.н., са над 2 000. След 2005 г. цитиранията не са регистрирани от автора

Дата: януари 2012 г. Подпис на преподавателя:

/Проф. Георги Фотев, дфн/


Публикации:


Курсове от текущия семестър: