Електронен каталог

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

гл. ас. д-р Емилия Димитрова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 221 I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 221 I Корпус

Професионална автобиография:


Научно звание: главен асистент

Научна степен: доктор по право, дисертация „Факторингът”

Образование (къде е получено): СУ „Св. Климент Охридски”

Специализации и награди:

1. Специализация по Право на Европейския съюз, Свободен университет в Брюксел, Белгия, 1999 г.;

2. Специализация по Сравнително търговско право, Европейска правна академия в Трир, Германия, 2005 г.;

3. Специализация по Търговско право, Университет в Любляна, Словения, 2006 г.

Основни изследователски интереси в областта на: гражданското и търговското право, международното частно право, конкурентното право

Допълнителни изследователски интереси в областта на: данъчното право

Възможности за експертиза в областта на: гражданското и търговското право, международното частно право, конкурентното право

Преподавателски интереси в областта на: гражданското, търговското право и конкурентното право

Обществена дейност

1. Юридически рецензент на проектите за Южен парк – ІІІ част – Няма правни гаранции за реализирането на проектите – във в. „Софийски имоти”, бр. 16/2003 г.;

2. Практическо помагало (методика и примерни образци на договори за реализиране на публично – частно партньорство от местната власт), Помагалото е издадено по поръчка на Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет на Република България, издател „Ютилитис сървисис” ЕООД, 2009 г., участие в авторския колектив

3. Член на Програмния съвет на Националния институт по правосъдие, 2014 г. до сега.


Публикации:


По-важни публикации:

Монографии

„Факторингът”, Сиела, 2008 г.;

Статии

1. „Критичен поглед върху определението за монополно положение в чл. 19 от Закона за защита на конкуренцията”, сп. „Търговско право”, бр. 382017 г.;

2. „Понятието за господстващо положение в светлината на правото на Европейския съюз”, сп. Европейски правен преглед”, т. ХІІІ, 2015 г.;

3. „Понятието за господстващо положение”, Годишник на Департамент „Право”, НБУ, 2015 г.;

4. „Правни последици за фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги”, сп. „Правна мисъл”, бр. 3/2014 г.;

5. „Възражението на длъжника срещу фактора за недействителност на договора за доставка на стоки или изпълнението на услуги и неговите правни последици”, сп. „Съвременно право”, бр. 4/2013 г.;

6. „Възраженията, които длъжникът може да противопостави на фактора при факторинга”, Юбилеен сборник на Департамент „Право”, НБУ, С., 2011 г.;

7. “The Economic Nature of Factoring and its Legal Manifestation in the Bulgarian Legislation and the Convention on International Factoring”, сп. “Acta Universitatis Danubius”, Румъния, бр. 1/2011 г.;

8. „Договорът за факторинг. Правна уредба според Конвенцията за международния факторинг”, сп. „Общество и право”, бр. 5/2010 г. и 6/2010 г.;

9. „Забраната за прехвърляне на вземания при факторинга”, сп. „Правна мисъл”, бр. 2/2009 г.;

10. „Историческо оформяне на концепцията за финансовия факторинг. Развитие на факторинга в САЩ, Великобритания и Европа. Появя на факторинга в България”, сп. „Търговско право”, бр. 6/2008 г.;

11. „Правна уредба на договора за факторинг съгласно българското законодателство”, сп. „Търговско право”, бр. 5/2006 г.;

12. „Правна същност на договора за факторинг съгласно българското законодателство”, сп. „Търговско право”, бр. 6/2006 г.;

13. „Факторингът – отграничение от сходни правни институти”, сп. „Съвременно право”, бр. 4/2006 г.;

14. „Икономическата същност на факторинга и нейното юридическо проявление съгласно българското обективно право”, Юбилеен сборник на Департамент „Право”, НБУ, С., 2006 г.;

15. „Проблеми при данъчното облагане на доходите, получени от продажба на акции”, сп. „Данъчна практика”, бр. 3/1998 г., в съавторство.

Национални и международни конференции:

1. Национална научна конференция "10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", Нов български университет", 2017 г., научен доклад на тема "Понятието за „пазарна сила” в контекста на злоупотребата с господстващо положение";

2. Национална научна конференция "25 години Департамент "Право", Нов български университет", 2016 г., научен доклад на тема "Необходим ли е чл.19 от Закона за защита на конкуренцията за ефективното прилагане на забраната за злоупотреба с пазарно господство";

3. Международна научна конференция, РУ „Ангел Кънчев”, 2013 г., научен доклад на тема „Защита на фактора при разваляне на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги”;

4. Годишна научна конференция, Юридически факултет на УНСС, 2012 г., научен доклад на тема ”Недействителността на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги при факторинга”;

5. Международна научна конференция, РУ „Ангел Кънчев”, 2011 г., научен доклад на тема „Забраната за прехвърляне на вземания”;

6. Международна научна конференция, Бургаски свободен университет, 2011 г,. научен доклад на тема „Икономическата същност на факторинга и нейното юридическо проявление съгласно Конвенцията за международния факторинг”;

7. Международна научна конференция, РУ „Ангел Кънчев”, 2008 г., научен доклад на тема „Що е факторинг”.

Курсове от текущия семестър: