Електронен каталог

проф. д-р Пламен Цветков

проф. д-р Пламен Цветков
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
0882270098
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 609 I Корпус
Сряда 12:30-14:30 609 II Корпус

Професионална автобиография:


Проф. д-р инж. Пламен, Маринов Цветков –. Образование: Завършва ТУ-София през 1985г., специалност „Електроизмервателна техника”, специализация „Информационно-измервателни уреди и системи“. Защитава дисертация (д-р) на тема „Използване на робастни структури за подобряване на метрологични характеристики на средства за измерване” (ТУ-София, през 1998г.). Професионалната си дейност започва в Централен институт по изчислителна техника и технологии като конструктор в секция Централни процесори (1985-1986г.), а след това с конкурс постъпва в ТУ-София като асистент (1986г.). Хабилитира се като Доцент по Електроизмервателна техника (2001-2012г.), а после става Професор по Електроизмервателна техника (2012г.). От 1998г. работи и преподава в НБУ като Директор програма и хоноруван преподавател към департамент Телекомуникации, а от 2013г. е професор по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника в НБУ, ФБО, департамент Телекомуникации.. Заема следните административни длъжности: Зам.-ръководител на катедра Електроизмервателна техника (2001-2004г.), Ръководител на катедра Електроизмервателна техника (2004-2019г.) и Ръководител департамент Телекомуникации (2022г.). Основни области на преподавателската и научната дейност: измерване и изследване на параметри и характеристики на електромагнитни полета, безопасност на електромагнитно излъчване, измерване на електрически и неелектрически величини, проектиране и метрологично осигуряване на средства за измерване на електрически и неелектрически величини, информационно-измервателни системи, метрология, качество на електрическата енергия, калибриране и проверка на средства за измерване. Има 4 защитили докторанти и над 50 дипломанти бакалаври и магистри. Учебни и научни издания: автор и съавтор на повече от 20 книги, учебници и учебни пособия, над 130 публикации в списания и доклади на научни форуми, от които над 15 са реферирани и индексирани в световни бази данни Scopus Web of Science. Има над 50 цитирания, от които над 20 са от автори на публикации в Scopus We of Science. Участвал е в над 30 проекта, от които преобладаващата част са международни, като на 8 от тях е ръководител. Бил е научен секретар, и продължава да е член на националния организационен комитет и член на международния програмен комитет на Международния научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване"; член на програмния комитет на научна конференция с международно участие „Автоматика“; член на организационния комитет на Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование през 21 век". Дейности извън НБУ: Член на Научния съвет по метрология към Българския институт по метрология, член е на Комисията по акредитация при ИА "Българска служба по акредитация, член е на Съюза на метролозите в България. Експертни и консултативни възможности: контрол качеството на електрическата енергия, метрологичен софтуер и информационно-измервателни системи, калибриране и проверка на средства за измерване. Награди: сребърен медал на ТУ-София.


Публикации:


СПИСЪК

НА

НАУЧНИ ТРУДОВЕ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ,

ПАТЕНТИ И АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

НА ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖ. ПЛАМЕН МАРИНОВ ЦВЕТКОВ

А. ДИСЕРТАЦИИ И МОНОГРАФИИ

А1. Цветков П. Използване на робастни структури за подобряване на метрологични характеристики на средства за измерване. Автореферат на дисертационен труд за научна степен доктор, Технически университет- София, 1998. Doc

А2. Цветков П. Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия. Монография, ISBN:978-954-580-304-8, Херон Прес, София, 2011, с.128. Prof

Б. ПУБЛИКАЦИИ

СТАТИИ В СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

СПИСАНИЯ С IMPACT FACTOR

Б1. Kolev N., S. Yordanova, P. Tzvetkov. Computerized Investigation of Robust Measurement Systems, Journal IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol. 51, No. 2, April 2002, pp.207-210, ISSN:0018-9456, eISSN:1557-9662, DOI:10.1109/19.997813 Web of Science, SCOPUS Prof

http://www.sciencegateway.org/impact/if02i.html

http://www.genebee.msu.su/journals/if02i.html

Impact Factors of Scientific Journals in 2002: 0.592 IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

СПИСАНИЯ В ЧУЖБИНА

Б2. Yordanova S., P. Tzvetkov, Z. Nedic, W.K. Chan. Robust Control Design for an Anti-Vibration System. Journal of Electrical and Electronics Engineering, Australia, ISSN:0725-2986, vol.20, №3, 2000, pp.203-209. SCOPUS Doc, Е-СОПКОНИ

Б3. Цветков П., И. Калчев, С. Йорданова. Робастная схема и алгоритм поверки измерительных каналов ИИС. Вiсниk Тернопiльськоi академii народнаго господарства, ISBN 966-654-008-8, №10, 2000, c.60-65. Doc

Б4. Yordanova S., N. Noikova, R. Petrova, P. Tzvetkov. Neuro-Fuzzy Modelling in Anaerobic Wastewater Treatment for Prediction and Control, International Journal of Computing, ISSN:1727-6209, Vol. 5, Issue 1, 2006, pp.51-56. Prof

Б5. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. Многомерный анализ динамических сцен. Обнаруживание наличия движения с помощью анализа 3D гистограмм и 3D ентропныйх функций, International Journal of Computing, ISSN:1727-6209, Vol. 6, Issue 1, 2007, pp.35-43. Prof

Б6. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. Многомерный анализ динамических сцен. Прослеживание движуцихся объектов в последовательностях изображений, International Journal of Computing, ISSN:1727-6209, Vol. 6, Issue 3, 2007, pp.30-37. Prof

Б7. Tzvetkov P. Modeling and simulation of analog amplitude and pulse-amplitude modulation and demodulation measurement transducers, Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, ISSN 2073-7378, випуск 3(29), 2011, с.209-214. Prof

СПИСАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Б8. Ставракев Ж., П. Цветков. Условия за пълно развързване на уравновесяващите (регулиращите) канали при автокомпенсаторите за измерване на променливи напрежения. Известия на ТУ-София, ISSN 0374-342X, 1989, том 44, кн.7, с.31-43. Doc

Б9. Цветков П., С. Йорданова. Анализ на грешката на средства за измерване с робастносттна обратна връзка. Годишник на Технически университет - София, Юбилейна научна сесия "50 години ТУ- София", том 48, кн.4, 1995. с.351-356. PhD

Б10. Цветков П., И. Калчев. Алгоритъм за статистическа обработка на резултатите от измерванията с робастен АЦП., Електротехника и електроника, ISSN 0861-4717, 11-12 брой, 1999, с.31-34. Doc

Б11. Цветков П. Функцията на преобразуване на - аналогово-цифров преобразувател. Стандартизация, метрология, сертификация, ISSN 1310-0831, 6 брой, 1999, с.22-23. Doc

Б12. Костов Ж.,, И. Калчев, П. Цветков. Цифрово-аналогови преобразуватели със свръх линейни характеристики. Електротехника и електроника, ISSN 0861-4717, 1-2 брой, 2000, с.31-34. Doc

Б13. Цветков П. Инструментална грешка на робастен аналогово-цифров преобразувател. Електротехника и електроника, ISSN 0861-4717, 3-4 брой, 2000, с.28-30. Doc

Б14. Цветков П. Виртуалните инструменти: интерактивните средства за измерване на 21 век. Стандартизация, метрология, сертификация, ISSN 1310-0831, 5 брой, 2000, с.13-16. Doc

Б15. Цветков П., И. Калчев. Променливотоков интегратор със синхронна компенсация на дрейфа, Електротехника и електроника (Е+Е), ISSN:0861-4717, том 37, 3-4 брой, 2002, с.24-28. Prof

Б16. Милушев Г., В. Василев, П. Цветков, Н. Гуров. Симулатори на несъответствия при захранване с промишлена честота, приложими в образователния процес, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 17, 2010, с.261-265. Prof

Б17. Славов В., К. Гълъбов, П. Цветков. Мобилно работно място за проверка и калибриране на средства за измерване, Стандартизация, метрология, сертификация, ISSN:1310-0831, 10 брой, 2010, с.19-22. Prof

Б18. Никовски П., П. Цветков. Метрологичен анализ на капацитивен измервателен преобразовател с прехвърляне на заряд при наличие на проводимост, Електротехника и електроника (Е+Е), ISSN:0861-4717, том 46, 1-2 брой, 2011, с.24-28. Prof

Б19. Цветков П. Компютърно моделиране и симулиране на цифрови фазови модулационни и демодулационни измервателни преобразуватели, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 18, 2011, с.40-45. Prof

Б20. Цветков П. Компютърно моделиране и симулиране на аналогови амплитудни и амплитудно-импулсни модулационни и демодулационни измервателни преобразуватели, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 18, 2011, с.46-51. Prof

Б21. Петров Г., А. Станчева, И. Маринова, П. Цветков, В. Матеев. Влияние на електромагнитните полета върху живите организми, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 18, 2011, с.52 -55. NBU

Б22. Цветков П. Моделиране и симулиране на широчинно-импулсен модулационен измервателен преобразувател, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 20, 2012, с.34-37. Prof

Б23. Цветков П. Програмен модел за обработка на резултати от измервания при проверка линейността на цифрово-аналогови преобразуватели, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 20, 2012, с.38-43. Prof

Б24. Цветков П., Г. Милушев, В. Константинова, И. Коджабашев, Н. Гуров, В. Славов. Междулабораторни сравнения в обхвата на контрола на качеството на електрическата енергия - част 1, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2012”, 1-4 юни 2012, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 62, книга 2, 2012, с.369-376. NACID

Б25. Цветков П., Г. Милушев, В. Константинова, И. Коджабашев, Н. Гуров, В. Славов. Междулабораторни сравнения в обхвата на контрола на качеството на електрическата енергия - част 2, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2012”, 1-4 юни 2012, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 62, книга 2, 2012, с.377-384. NACID

Б26. Цветков П., Г. Милушев, Н. Гуров, Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2012”, 1-4 юни 2012, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 62, книга 3, 2012, с.29-38. NACID

Б27. Гуров Н., В. Иванчева, П. Цветков, Г. Милушев,, Г. Дюкенджиев, Х. Радев, Обучение по „Метрология и измервателна техника“ в съответствие с изискванията на бизнеса, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2014”, 13-15 юни 2014, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 64, книга 1, 2014, с.253-260. NACID

Б28. Н. Николов, А. Панделова, П. Цветков, Модифицирана процедура за качествен контрол на данни за разтворен кислород в Черно море, Годишник на Технически Университет - София, Международна научна конференция „Автоматика 2015“, Созопол, 05-07 юни 2015, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 65, книга 1, 2015, с.263-270. +++

Б29. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev, Some Features and Opportunities for Calibration of Analyzers of Electric Power by Total Harmonic Distortion, Journal of ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA “Е+Е”, ISSN:0861-4717, vol. 53, 11-12, 2018, с.285-288. NACID

Б30. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev, Some Features for Calibration of Analyzers of Electric Power by Power Factor, Journal of ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E, ISSN 0861-4717, vol. 54, 1-2, 2019, с.22-25. +++

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Б31. Милушев Г., В. Василев, П. Цветков, Н. Гуров. Приложение на симулатори за онагледяване на несъответствия при захранване с промишлена честота, Сборник доклади на XIX Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, България, с.241-245. Prof

Б32. Петров Г., П. Цветков, И. Богомилов. Интернет базирана ЕКГ пациентска мониторинг система, Сборник доклади на XIX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, България, с.423-426. Prof

Б33. Петров Г., П. Цветков, П. Илиев, И. Богомилов. Адаптиране на измервателни модули за работа в Интернет мрежи, Сборник доклади на XIX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, с.427-432. Prof

Б34. Стефанова Т., Г. Петров, П. Цветков, И. Богомилов. Приложение на обучителни модули в практическото обучение по аналогова електроника, Сборник доклади на XIX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, България, с.526-530. Prof

Б35. Цветков П., И. Маринова, Г. Петров, В. Матеев. Система за многочестотно измерване на импеданс чрез компютърна звукова карта, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-2926, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.113-118. +++

Б36. Никовски П., П. Цветков. Приложение на фазово-константен елемент при изграждане на еквивалентни електрически схеми на капацитивни сензори, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.119-123. Prof

Б37. Милушев Г., П. Цветков, В. Василев, Н. Гуров. Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия за обезпечаване на изискванията на „Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители” от 17.06.2010 г. на ДКЕВР, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.205-213. Prof

Б38. Василев В., Г. Милушев, П. Цветков. Система за дистанционен контрол на качеството на електрическата енергия, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.214-218. Prof

Б39. Цветков П., И. Маринова, Г. Петров, В. Матеев. Особености на обработката и сегментацията на изображения за създаване на 3D модели на комплексни биоелектромагнитни структури, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.241-248. NACID

Б40. Mateev V., I. Marinova, P. Tzvetkov, G. Petrov. Electromagnetic Field Modeling for Contactless Blood Flow Measurements, Proc. of the 21th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2011", ISBN: 1313-9126, 10-14 September 2011, Sozopol, Bulgaria, pp.233-238. NACID

Б41. Mateev V., I. Marinova, P. Tzvetkov, G. Petrov. Biometric Tissue Classification and Segmentation for Automatic 2D Model Building, Proc. of the 21th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2011", ISBN: 1313-9126, 10-14 September 2011, Sozopol, Bulgaria, pp.239-242. NACID

Б42. Цветков П. Функционални възможности и метрологични характеристики на ELVIS II на National Instruments, Сборник доклади на XXI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2011, Созопол, България, с.341-345. Prof

Цветков П. Програмен модел за обработка на резултати от измервания при проверка линейността на цифрово-аналогови преобразуватели, Сборник доклади на XXI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2011, Созопол, България, с.346-351.

Цветков П. Моделиране и симулиране на широчинно-импулсен модулационен измервателен преобразувател, Сборник доклади на XXI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2011, Созопол, България, с.352-355.

Цветков П., Г. Милушев, Н. Гуров, И. Маринова. Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия, Сборник доклади на XXII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2012", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2012, Созопол, България, с.171-178.

Б43. Дюкенджиев Г., П. Цветков, Р. Йорданов, Г. Милушев. Перспективи на обучението по измервателна техника и управление на качеството в Техническия Университет – София, Сборник доклади на XXIII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2013", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2013, Созопол, България, с.37-40. NACID

Б44. Станчева А., П. Цветков, Г. Петров. Хармонизирани стандартни методи за измерване на параметрите и нивата на електромагнитно излъчване от най-разпространените мобилни терминали, Сборник доклади на XXIII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2013", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2013, Созопол, България, с.331-338. NBU

Б45. А. Станчева, П. Цветков, П. Михова. Международни изследователски проекти – обосновки за въвеждане на по-ниски норми за електромагнитно облъчване от полета с ниска интензивност, Годишник на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ при НБУ, том 1/ 2014, ISSN 1313-7875, Издателство на НБУ, С., 2014, с.12. NBU

Б46. Цветков П.,, Г. Милушев, И. Коджабашев, Н Гуров, В. Иванчева. Концепция за актуализиране на обучението в Технически Университет-София по Електроизмервателна техника в съответствие с изискванията на индустрията, Сборник доклади на XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014" - Доклади от специализирани сесии, ISSN:1313-9126, 7-11 септември 2014, Созопол, България, с.56-65. NACID

Б47. Славов В., В. Иванчева, П. Цветков, Г. Милушев. Методическа разработка на лабораторно упражнение за измерване на електрически величини с виртуални инструменти, Сборник доклади на XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014" - Доклади от специализирани сесии, ISSN:1313-9126, 7-11 септември 2014, Созопол, България, с.99-105. NACID

Б48. Станчева А., П. Цветков, Н. Петков. Измерване н анализ на резултатите от измерванията на електромагнитните полета на територията на НБУ, Сборник доклади XXV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2015“, Созопол, 07-11 септември 2015, Издателство на ТУ-София, С., 2015, ISSN:1313-9126, с.554-560. NBU

Б49. Цветков П., Н. Стоянов. 50 години катедра „Електроизмервателна техника“ при Технически университет - София, Сборник доклади XXVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2016“, Созопол, 07-11 септември 2016, Издателство на ТУ-София, С., 2016, ISSN:1313-9126, с.554-560, с.35-41. NACID

Б50. Гуров Н., П. Цветков. Измерване на съпротивителен момент при превключване на мощностен превключвател, Сборник доклади XXVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2016“, Созопол, 07-11 септември 2016, Издателство на ТУ-София, С., 2016, ISSN:1313-9126, с.186-192. NACID

Б51. Пасарелски Р., А. Станчева, П. Цветков. Механизми за превенция от електромагнитно излъчване от мобилни радиопредавателни станции, Сборник доклади XXVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2016“, Созопол, 07-11 септември 2016, Издателство на ТУ-София, С., 2016, ISSN:1313-9126, с.383-392. NBU

Б52. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev. Some Features and Opportunities for Calibration of Analyzers of Electric Power by Harmonics, Proc. of the 28th International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2018", Sozopol, September 10-14, 2018, Publishing house of the Technical University of Sofia, Bulgaria, ISBN:2603-3194, pp.205-210. NACID

ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ НА КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ

МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА И БЪЛГАРИЯ

Б53. Yordanova S., N. Kolev, P. Tzvetkov. Investigation of the properties of measuring devices with robustness feedback. Proc. of CIMI'95 6th International Conference on Industrial Metrology, 25-27 October 1995, Zaragoza, Spain, pp.614-623. PhD

Б54. Kostov J., P. Tzvetkov, I. Kalchev. Fast Successive-Approximation ADC Testing Procedures. Proc. of the IMEKO TC-4 International Workshop on "ADC Modelling", 7-9 May 1996, Smolenice Castle, Slovak Republic, Published by SUES Salerno, Italy, pp.172-175. Doc

Б55. Kolev N., P. Tzvetkov, S. Yordanova. Development of Measurement Systems with Robustness Feedback. Proc. of IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference & IMEKO Technical Committee 7, Vol. 1 of 2: Quality Measurements: The Indispensable Bridge Between Theory and Reality (No Measurements? no Science!), ISBN:0-7803-3312-8 , 4-6 June, 1996, Brussels, Belgium, pp.881-883, Web of Science, SCOPUS PhD

Б56. Yordanova S., P. Tzvetkov, N. Kolev. Robust Structure ADC. Proc. of XIV IMEKO Word Congress- 2nd International Workshop on ADC Modelling and Testing, Vol. IVB, 2-3 June 1997, Tanpere, Finland, pp.282-286. PhD

Б57. Tzvetkov P., N. Kolev, S. Yordanova. Robust Approach to ADC Calibration. In Proc. of the IMEKO TC-4 ISDDMI'98 10th International Symposium on "Development in Digital Measuring Instrumentation" and 3rd Workshop on "ADC Modelling and Testing", 17-18 September 1998, Naples, Italy, pp.458-460. Doc

Б58. Yordanova S., P. Tzvetkov. Discretization error reduction in ADC. In Proc. of the IMEKO TC-4 IWADC'99 4th Workshop on "ADC Modelling and Testing", 9-10 September, 1999, Bordeaux, France, pp.116-118. Doc

Б59. Kolev N., S. Yordanova, P. Tzvetkov. Computerised Investigation of Robust Measurement Systems, Proc. of International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2001, July 1-4, 2001, Foros, Ukraine, pp.211-214, ISBN:0-7803-7164-X; 978-078037164-4, DOI:10.1109/IDAACS.2001.942015 Web of Science, SCOPUS Prof

Б60. Yordanova S., P. Tzvetkov. Application of MATLAB for Education on Control and Measurement, Proc. 1st International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 3, ISBN:954-580-140-9, May 22-24, 2003, Sozopol, Bulgaria, pp.132-136. Prof

Б61. Tzvetkov P., G. Petrov. Software integrated development environments (IDE), Proc. of the Second International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 2, ISBN:954-580-158-1, June 2-5, 2004, Sozopol, Bulgaria, pp.123-127. Prof

Б62. Kostov, J., I. Kalchev, P. Tzvetkov, Performance of digital-to-analog converters employing the principle of accumulation, Proc. of 3rd International Symposium on Instrumentation Science and Technology, Vоl. 3, ISBN:7-5603-2056-2, August 18-22, 2004, Xian, PEOPLES R CHINA, pp.902-905. Web of Science NACID

Б63. Yordanova S., R. Petrova, P. Tzvetkov. State-of-the-art and trends in fuzzy process control, Proc. of the Third International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 3, ISBN:954-580-178-6, June 1-3, 2005, Sozopol, Bulgaria, pp.261-266. Prof

Б64. Iliev P., P. Tzvetkov, G. Petrov. Motion Detection Using 3D Image Histograms Sequences Analysis, Proc. of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2005, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp.596-601, ISBN:0-7803-9446-1;978-078039446-9, DOI:10.1109/IDAACS.2005.283054 Web of Science, SCOPUS Prof, Е-СОПКОНИ

Б65. Yordanova S., N. Noikova, R. Petrova, P. Tzvetkov. Neuron-Fuzzy Modelling on Experimental Data in Anaerobic Digestion of Organic Waste in Waters, Proc. of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2005, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp.84-88, ISBN:0-7803-9446-1;978-078039446-9, DOI: 10.1109/IDAACS.2005.282946 Web of Science, SCOPUS Prof, Е-СОПКОНИ

Б66. Roumenin Ch., K. Dimitrov, P. Tzvetkov. Vertical Hall effect Devices in the Basis of Smart Silicon Sensors, Proc. of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2005, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp.55-58. ISBN:0-7803-9446-1;978-078039446-9, DOI: 10.1109/IDAACS.2005.282940 Web of Science, SCOPUS Prof

Б67. Tzvetkov P., G. Petrov, P. Iliev. Software Development Environments for Image Acquisition and Processing, Proc. of the Fourth International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 4, ISBN-10:954-580-206-5, ISBN-13:978-954-580-206-5, June 1-3, 2006, Sozopol, Bulgaria, pp.29-33. Prof

Б68. Iliev P., P. Tzvetkov, G. Petrov,. Multidimensional Dynamic Scene Analysis for Video Security Applications, Proc. of International Scientific Conference "Computer Science 2006", Part 2, October 12-15, 2006, Istanbul, Turkey, pp.364-368. Prof

Б69. Tzvetkov P., G. Petrov, P. Iliev. Instrumentation Periphery Modules for PC Based Platforms, Proc. of the Fifth International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 5, ISBN:978-954-580-227-0, June 5-9, 2007, Sozopol, Bulgaria, pp.70-74. Prof

Б70. Petrov G., P. Iliev, P. Tzvetkov. Comparison of Global Histogram Methods for 2D and 3D Entropy Based Image Segmentation, Proc. of the 9th WSEAS International Conference on Evolutionary Computing (EC’08), ISBN:978-960-6766-58-9, ISSN:1790-5109, May 2-4, 2008, Sofia, Bulgaria, pp.57-62. Web of Science, SCOPUS Prof

Б71. Tzvetkov P., G. Petrov, P. Iliev. Using National Instruments Multisim Software to Accelerate the Process of Practical Training in Electronics for Students in It Education, Proc. of the Fifth International Conference “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, vol. 6, ISBN:978-954-580-247-8, June 4-7, 2008, Sozopol, Bulgaria, pp.182-184. Prof

Б72. Iliev P., G. Petrov, P. Tzvetkov. Multidimensional Object Based Image Sequences Segmentation, Proc. of the 8th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Data Bases (AIKED'09), ISBN:978-060-474-051-2, ISSN:1790-5109, February 21-23, 2009, Cambridge, United Kingdom, pp.111-115. Web of Science, SCOPUS Prof

Б73. Slavov V., P. Tzvetkov, N. Gurov. Computer Based System for Automated Calibration of Measuring Devices, Proc. of 5th International Scientific Conference "Computer Science 2009", part II, ISBN:978-954-438-853-9, November 5–6, 2009, Sofia, Bulgaria, pp.267–272. Prof

Б74. Gourov N., P. Tzvetkov, G. Milushev, E. Gourova. Distance Monitoring of the Power Quality, Applications of Mathematics and Computer Engineering, American Conference on Applied Mathematics (AMERICAN-MATH’11), 5th WSEAS International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA’11), January 29-31, 2011, Puerto Morelos, Mexico, pp.195-200, ISBN:978-960-474-270-7, ISSN:1792-7250, ISSN:1792-7714 SCOPUS Prof, Е-СОПКОНИ

Б75. Gourov N., P. Tzvetkov, G. Milushev, V. Vassilev. Remote Monitoring of the Electrical Power Quality, CD and Printed Proc. of the 11th IEEE International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation EPQU 2011, October 17-19, 2011, Lisbon, Portugal, pp. 594-598, ISSN: 2150-6647, ISBN: 978-1-4673-0379-8, DOI:10.1109/EPQU.2011.6128842 SCOPUS Prof, Е-СОПКОНИ

Б76. Stancheva A., P. Tsvetkov, V. Kadrev G. Petrov, New approach regulation for radio equipment, Proceedings of the XIV International Conference "Challenges in Higher Education and Research in XXI Century", ISBN:978-954-580-365-9, vol. 14, 31 May-3 June 2016, Sozopol, Bulgaria, рр.70-73, NBU

Б77. Kadrev V., A. Stancheva, P. Tsvetkov, Evolution of network communications functions and their influence in the training, Proceedings of the XIV International Conference "Challenges in Higher Education and Research in XXI Century", ISBN:978-954-580-365-9, vol. 14, 31 May-3 June 2016, Sozopol, Bulgaria, рр.86-90. NBU

Б78. Galabov K., I. Kodjabashev, P. Tzvetkov. Virtual system for calibration of energy analyzers, Материалы второй всероссийской научно-технической конференции с международным участием “Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики в промышленности и на транспорте“, ISBN 978-5-949-41154-4, 20 октября 2016 г., Омск, Руссия, pp.179-185. NACID

Б79. Yordanova S., P. Tzvetkov, Intelligent Approaches for Control of Nonlinear Plants with Significant Time Delay, CD and Printed Proc. of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS’2017. September 21-23, 2017 Bucharest, Romania, pp. 586-591. ISBN:978-1-5386-0696-4, ISBN:978-153860697-1, DOI:10.1109/IDAACS.2017.8095143 Web of Science, SCOPUS NACID, Е-СОПКОНИ

Б80. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev, Calibration of power quality analyzers using periodic square pulse signal, Материалы второй всероссийской научно-технической конференции с международным участием “Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики в промышленности и на транспорте, ISBN 978-5-949-41213-8, 18-19 октября 2018 г., Омск, Руссия, pp.210-219, NACID

Б81. A. Serov, N. Serov; P. Tzvetkov, Features of Modeling of Analog-to-Digital Converter Transfer Function by Simulink, Proc. of IV International Conference on Information Technologies in Engineering Education (Inforino), pp.1-6, 23-26 October 2018, Moscow, Russia Electronic ISBN:978-1-5386-5832-1, USB ISBN:978-1-5386-5831-4, Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-5386-5833-8, DOI:10.1109/INFORINO.2018.8581797. Web of Science, SCOPUS NACID , Е-СОПКОНИ

Б82. Tzvetkov, P., I. Kodjabashev, K. Galabov, Comparison of Approaches for Calibration of Electrical Power Quality Analyzers, Proc of 29th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 6-9 Sept. 2019, Sozopol, Bulgaria, IEEE, ISBN: 978-1-7281-2213-7/19/$31.00 ©2019 IEEE , DOI: 10.1109/MMA.2019.8936001, , p.4 SCOPUS, Е-СОПКОНИ

Б83. Kostina A, P. Tzvetkov , A. Serov, Investigation of the method of RMS measurement based on moving averaging, Proc. of 55th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Nish, Serbia, 10-12 Sept. 2020, IEEE, Electronic ISBN:978-1-7281-7143-2, Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-7281-7144-9, DOI: 10.1109/ICEST49890.2020.9232779, p.4 Web of Science, SCOPUS, Е-СОПКОНИ

Б84. Tzvetkov, P., A. Serov, I. Kodjabashev, K. Galabov, Calibration of power quality analyzers on total harmonic distortion by standard periodic non-harmonic signals, Proc. of 30th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 7-11 Sept. 2020, Sozopol, Bulgaria, IEEE, ISBN: 978-1-7281-9719-7, DOI: 10.1109/MMA49863.2020.9254236 p.4 SCOPUS, Е-СОПКОНИ

Б85. Tzvetkov, P., K. Galabov, A. Serov, I. Kodjabashev, Power Quality Analyzers Calibration on Total Harmonics Distortion of Voltage and Current by Reference Square Waveform Signal, Proc. of 17-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 1-4 July 2021, Sofia, Bulgaria, IEEE, ISBN: 978-1-6654-3582-6, DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9502997, p.4 SCOPUS

Б86. Tzvetkov, P., K. Galabov, I. Kodjabashev, Algorithm for measurement and processing of results from total harmonic distortion calibration of power quality analyzers by using standard periodic non-harmonic signals Proc. of 31th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 7-11 Sept. 2021, Sozopol, Bulgaria, IEEE, ISBN: 978-1-7281-9719-7, DOI: 10.1109/MMA52675.2021.9610903, p.4 SCOPUS

Б87. Tzvetkov, P., K. Galabov, A. Serov, I. Kodjabashev, Power Quality Analyzers Calibration on Harmonics of Voltage and Current by Reference Square Waveform Signal and

Algorithm for Мeasurement ang Processing, Proc. of 31th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 7-11 Sept. 2021, Sozopol, Bulgaria, IEEE, ISBN: 978-1-7281-9719-7, DOI: 10.1109/MMA52675.2021.9610939 ,p.5 SCOPUS

Б88. Tzvetkov, P., K. Galabov, True RMS voltmeter calibration by reference square waveform signal and algorithm for measurement and processing of results, Proc. of 31th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 7-11 Sept. 2021, Sozopol, Bulgaria, IEEE, ISBN: 978-1-7281-9719-7, DOI: 10.1109/MMA52675.2021.9610853, p.4 SCOPUS

Б89. Serov A. ,Y. Vishnyakova, P. Tzvetkov, Application of Interpolating Polynomials for the Active Power Within a Given Frequency Band Measurement, Proc. of Ural-Siberian Smart Energy Conference (USSEC), 13-15 Nov. 2021 , Novosibirsk, Russian Federation, IEEE, ISBN: 978-1-6654-3316-7, DOI: 10.1109/USSEC53120.2021.9655726, p.6 SCOPUS

НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ

Б90. Цветков П., Ж. Ставракев. Автоматичен полярнокоординатен компенсатор, изграден на базата на диференциални индикаторни преобразуватели. Научен симпозиум с международно участие "Измервания'88", 10-11 Ноември 1988, София. Doc

Б91. Ж. Ставракев, П. Цветков. Измервателна схема за формиране на входни сигнали за полярнокоординатни автокомпенсатори, изградени на базата на диференциални детектори на равновесието. Трети национален научен семинар с международно участие "Метрология'92", 22-27 Септември 1992, Созопол. Doc

Б92. Йорданова С., Н. Колев, П. Цветков. Синтез на структурна схема на средство за измерване с робастна обратна връзка. Сборник доклади на VI-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и надеждност'95", 19-23 Септември 1995, Созопол, с.148-151. PhD

Б93. Колев Н., С. Йорданова, П. Цветков. Use of Robust Approach to Improve the Measuring Systems. Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие "Автоматика и информатика'95", 7-9 Ноември 1995, София, с.51-54. PhD

Б94. Колев Н., П. Цветков, С. Йорданова. Използване на робастни структури за подобряване на метрологичните характеристики на средствата за измерване. Сборник доклади на VII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и надеждност'96", 24-27 Септември 1996, Созопол, с.95-101. PhD

Б95. Цветкова В., П. Цветков. Методика за създаване на критериално ориентирани тестове при обучението по електрически измервания. Доклади на VII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и надеждност'96", 24-27 Септември 1996г., Созопол, с.490-495. Doc

Б96. Цветков П., С. Йорданова, Н. Колев. Оценка ефективността на робастна структура на средство за измерване. Сборник доклади на Национална конференция с международно участие "Автоматика и информатика'97", 13-17 Октомври 1997, София, с.67-70. PhD

Б97. Цветков П., Н. Колев, С. Йорданова. Анализ на статичната грешка на робастна структура на средство за измерване. Доклади на VIII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'98", ISBN:954-438-229-1, 14-18 Септември 1998г., Созопол, с.124-130. Doc

Б98. Цветков П. Анализ на динамичната грешка на робастна структура на средство за измерване. Доклади VIII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'98", ISBN:954-438-229-1, 14-18 Септември 1998г., Созопол, с.131-137. Doc

Б99. Цветков П. Моделиране на функцията на преобразуване на аналогово- цифровите преобразуватели. Десети национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2000", ISBN:954-438-229-3, 14-17 Септември 2000г., Созопол, с.108-110. Doc

Б100. Цветков П., Т. Ташев. Изчислителен алгоритъм за осигуряване на надеждността на средства за измерване. Доклади на Десети национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2000", ISBN:954-438-229-3, 14-17 Септември 2000г., Созопол, с.235-238. Doc

Б101. Ташев Т., П. Цветков. Синхронизация на виртуални инструменти при управление на измервателни уреди с вграден интерфейс. Доклади на Десети национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2000", ISBN:954-438-229-3, 14-17 Септември 2000г., Созопол, с.262-264. Doc

Б102. Ташев Т., П. Цветков. Динамични характеристики на средствата за измерване с робастна структура, Сборник доклади на XI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2001", ISBN:954-438-229-4, 16-19 септември 2001, Созопол, България, с.77-79. Prof

Б103. Цветков П., Т. Ташев. Оценка влиянието на смущаващите въздействия върху точността на информационно-измервателните системи с робастна структура, Сборник доклади на XI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2001", ISBN:954-438-229-4, 16-19 септември 2001, Созопол, България, с.80-82. Prof

Б104. Iliev P., A. Redjepi, P. Tzvetkov, S Yordanova. Pyramidal Functional Model for 3-D Image Processing, Proc. of the 12th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2002", ISBN:954-438-229-5, September 18-21, 2002, Sozopol, Bulgaria, pp.194-197. Prof

Б105. Yordanova S., P. Tzvetkov. Noise Cancellation and Modelling Using Fourier Approximation of Measurement System, Proc. of the 13th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2003", ISBN:954-9725-76-6, September 16-20, 2003, Sozopol, Bulgaria, pp.145-148. Prof

Б106. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. ЕКГ велоергонометричен модул за персонален компютър, Сборник доклади на XIII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2003", ISBN:954-9725-76-6, 16-20 септември 2003, Созопол, България, с.242-246. Prof

Б107. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. ЕЕГ модул за персонален компютър, PIC & Microconvertor, Сборник доклади на XIV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2004", ISBN:954-9725-89-8, 14-18 септември 2004, Созопол, България, с.285-289. Prof

Б108. Цветков П., П. Илиев, Г. Петров, И. Попова. Използване и интегриране на LabVIEW в процеса на автоматизирано проектиране, Сборник доклади на XV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2005", ISBN:954-334-008-0 , 13-17 септември 2005, Созопол, България, pp.355-357. Prof

Б109. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. Цифрова обработка на изображения чрез използване на 3D ентропийна функция, анализ и класификация на микрообекти, Сборник доклади на XV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2005", ISBN:954-334-008-0, 13-17 септември 2005, Созопол, България, pp.416-423. Prof

Б110. Велков К., П. Цветков. Използване на виртуални инструменти при изследване на влаковите спирачни системи, провеждани чрез симулация на стенд за газодинамични изследвания, Сборник доклади на XII Международна научно-техническа конференция "TRANS&MOTAUTO’05+", ISBN:954-9322-10-6, 23-25 ноември 2005, Велико Търново, с.109-112. Prof

Б111. Петров Г., П. Цветков, П. Илиев. Детектиране на ключови кадри в цифровите видеозаписи, Доклади на XVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2006", ISBN-10:954-334-035-8, ISBN-13:978-954-334-035-8, 12-16 септември 2006, Созопол, България, с.147-152. Prof

Б112. Петров Г., П. Цветков, П. Илиев. Неинвазивни медицински измервателни устройства (ЕКГ, ЕМГ, ЕЕГ, ПГ, МКГ, МЕГ), Сборник доклади на XVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2006", ISBN-10:954-334-035-8, ISBN-13:978-954-334-035-8, 12-16 септември 2006, Созопол, България, с.299-304. Prof

Б113. Iliev P., P. Tzvetkov, G. Petrov. Universal System for Multy Dimentional Image Analysis and Recognition Using Walsh-Hadamard Functions, Proc. of the XVII National Scientific Symposium with International Participants "Metrology and Metrology Assurance 2007", ISBN:978-954-334-061-3, September 10-14, 2007, Sozopol, Bulgaria, pp.186-190. Prof

Б114. Милушев Г., В. Василев, З. Митев, П. Цветков, И. Коджабашев, А. Йовчева, К. Банев. Методика за контрол на качествата на електрическата енергия съгласно БДС ЕN 50160 Сборник доклади на XVII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2007", ISBN:978-954-334-061-3, 10-14 септември 2007, Созопол, България, с.384-388. Prof

Б115. Милушев Г., П. Цветков, Н. Гуров, В. Василев. Подходи при контрола на качеството на електрическа енергия, Сборник доклади на XVIII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2008", ISBN:978-954-334-078-1, 10-14 септември 2008, Созопол, България, с.213-216. Prof

Б116. Милушев,Г. В. Василев, П. Цветков, Н. Гуров, А. Йовчева. Основни параметри и методична стойност в стандартите БДС 61000–4–30, БДС 61000–4–15 и

БДС 61000–4–7, Сборник доклади на XVIII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2008", ISBN:978-954-334-078-1, 10-14 септември 2008, Созопол, България, с.220-225. Prof

Б117. Петров Г., П. Илиев, П. Цветков, Анализ на грешката при методи за автоматизирана сегментация на цифрови видео филми, Сборник доклади на XVIII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2008", ISBN:978-954-334-078-1, 10-14 септември 2008, Созопол, с.405-409. Prof

Б118. Цветков П., Г. Милушев, Н. Гуров, Контрол на качеството на електрическата енергия, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 8, ISBN:978-954-753-095-9, 14-15 юни 2012, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.160-170.

Б119. Цветков П., Ю. Афзали, Г. Илиев, Измерване и анализ на радиочестотни електромагнитни полета в гъсто населени райони в България, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, том 8, ISBN:978-954-753-200-7, 16-18 октомври 2013, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.74-83. NBU

Б120. Къдрев В., П. Цветков, А. Станчева, Г. Илиев, Анализ на параметрите на излъчваните електромагнитни полета от мобилни устройства и системи, Сборник научни трудове от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ на НВУ „Васил Левски”, том 7, ISBN: 978-954-753-200-7, 16-18 октомври 2013, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.53-63. NBU

Б121. Dukendjiev G., Tsvetkov P., R. Jordanov, Milushev G., Perspectives of the education in measurements and quality management at the Technical University of Sofia, Proc. of the 10th Anniversary International Conference Standartization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration, (12) 13-14 September 2013, Sozopol, ISBN:978-619-167-048-2, ,

Б122. Цветков, П., Т. Стефанова, Приложение на компютърно базирани методи за измерване в обучението на студенти по телекомуникации и компютърни технологии в Нов български университет, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, ISBN: 1314-1937(print), ISSN:2367-7481 (online), ISBN:978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 юни 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.998-1006. NBU

Б123. Цветков, П., Т. Стефанова, Приложение на компютърно базирани методи за измерване в обучението на студенти по телекомуникации и компютърни технологии в Нов български университет, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, ISBN: 1314-1937(print), ISSN:2367-7481 (online), ISBN:978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 юни 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.998-1006. NBU

Б124. Цветков, П., К. Гълъбов, Калибриране на True RMS волтметри чрез правоъгълно периодично напрежение, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, ISBN: 1314-1937(print), ISSN:2367-7481 (online), 27-28 май 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.2305-2309.

Б125. Цветков, П., Използване на стандартни периодични сигнали за калибриране и проверка на средства за измерване, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, ISBN: 1314-1937(print), ISSN:2367-7481 (online), 27-28 май 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.2310-2317.

Б126. Пасарелски, Р., П. Цветков, Изследване и анализ на мрежовите протоколи и взаимодействието при 4G и 5G мобилни клетъчни мрежи, Сборник доклади от научна конференция „Знание, наука, технологии и иновации” 2022, ISSN 2815-3472 (Print), ISSN 2815-3480 (CD), 3-4 юни 2022, Издателство „Институт за знание, наука и иновации” ”, В. Търново, България, с.389-400

НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ,

Б127. Василев В., Г. Милушев, П. Цветков, Н. Гуров. Контрол на качеството на електрическата енергия. Апаратура и калибриране, Енергиен форум 2010, 23-26 юни 2010, Варна, България, с.439-444. Prof

Б128. Гуров Н., П. Цветков, Г. Милушев, Василев В,. Дистанционно следене на качеството на електрическата енергия, Енергиен форум 2011, 15-19 юни 2011, Варна, България, с.467-473. Prof

В. ПАТЕНТИ И АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

В1. Цветков П., Ж. Ставракев. Автоматичен полярнокоординатен компенсатор с диференциални детектори на равновесието. Авторско Свидетелство № 46570 МПК G01R17/00 с приоритет от 12 Октомври 1988г, Бюлетин на ИНРА №1/15.01.1990 г. Doc

Г. КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

КНИГИ

Г.1. Богев В., М. Джамбазов, Г. Дюкенджиев, Д. Дяков, А. Еленков, К. Илиев, Р. Йорданов, И. Йосифов, И. Калиманова, И. Коджабашев, И. Кралов, Г. Милушев, Н. Панчев, Х. Радев, Г. Ранев, Б. Сотиров, Б. Троянов, П. Цветков. Метрология и измервателна техника, Книга-справочник в три тома, Том 2, ISBN:978-954-334-093-4, Под редакцията на проф. д.т.н. Христо Радев, Софттрейд, София, 2010, c.988 (П. Цветков: с.77-102, с.811-857). Prof

Г.2. Богев В., М. Джамбазов, Г. Дюкенджиев, Д. Дяков, А. Еленков, К. Илиев, Р. Йорданов, И. Йосифов, И. Калиманова, И. Коджабашев, И. Кралов, Г. Милушев, Н. Панчев, Х. Радев, Г. Ранев, Б. Сотиров, Б. Троянов, П. Цветков. Метрология и измерительная техника, Книга-справочник в трех томах, Том 2, ISBN:978-5-696-04648-8 (т.2), ISBN:978-5-696-04552-8, Под общей редакции проф. д.т.н. Христа Радева, ЮУрГУ, Челябинкс, 2015, c.1098 (П. Цветков: с.89-117, с.906-923). NACID

УЧЕБНИЦИ

Г.3. Йорданова С., П. Цветков. Приложно моделиране и симулиране на системи, ISBN:954-580-105-0, Heron Press, София, 2000, c.92. Prof

Г.4. Dinov R., I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, T. Tashev, P. Tzvetkov. Measurement and Instrumentation, Part 1, ISBN-10:954-438-683-5, ISBN-13:978-954-438-583-5, Technical University of Sofia, Sofia, 2010, p.146. Prof

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Г.5. Tzvetkov P., I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, I. Petrov. Laboratory Manual on Measurement and Instrumentation. Technical University of Sofia, Sofia, 1997, p.130. Doc

Г.6. Иванов И., И. Калчев, И. Коджабашев, Н. Колев, А. Лазаров, М. Маджарова, В. Туренков, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. УДК 621.317 (076), Технически университет- София, София, 1997, с.205. Doc

Г.7. Костов Ж., В. Туренков, П. Цветков, Н. Гуров. Ръководство за лабораторни упражнения по измервания на неелектрически величини. Технически университет- София, София, 1998, с.121. Doc

Г.8. Derjanova D., N. Gurov, I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, I. Petrov, P. Tzvetkov, T. Tashev. Laboratory Manual on Measurement and Instrumentation. Second edition, Technical University of Sofia, Sofia, 1999, p.248. Doc

Г.9. Иванов И., И. Калчев, И. Коджабашев, Н. Колев, А. Лазаров, М. Маджарова, В. Туренков, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. УДК621.317 (076), Второ стереотипно издание, Технически университет- София, София, 2000, с.205. Doc

Г.10. Костов Ж., П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по цифрови измервателни преобразуватели и уреди. ISBN:954-438-225-9, Технически университет- София, София, 2000, с.104. Doc

Г.11. Derjanova D., N. Gurov, I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, I. Petrov, P. Tzvetkov, T. Tashev. Laboratory Manual on Measurement and Instrumentation, Second edition, Technical University of Sofia, Sofia, 2002, p.250. NACID

Г.12. Гуров Н., Д. Държанова, А. Еленков, И. Калчев, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания, Част 1, ISBN-10:954-438-563-0, ISBN-13:978-954-438-563-7, Технически университет- София, София, 2006. c.80. Prof

Г.13. Гуров Н., С. Дичев, А. Еленков, И. Коджабашев, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания, Част 2, ISBN-10:954-438-562-2, ISBN-13:978-954-438-562-0, Технически университет- София, София, 2006. c.66. Prof

Г.14. Петров Г., П. Цветков, И. Богомилов. Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II, Част III: Процесори, обработка, предаване и кодиране на сигнали, ISBN:978-954-580-300-0, Херон Прес, София, 2011, с.127. Prof

Г.15. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, Д. Държанова, А. Панделова, В. Славов, П. Цветков. Електрически измервания, Част 1 - ръководство за лабораторни упражнения, ISBN:978-954-438-980-2, Технически университет- София, София, 2012. c.85. NACID

Г.16. Н. Гуров, А. Еленков, В. Иванчева, Г. Милушев, Н. Стоянов, П. Цветков. Електрически измервания, Част 2 - ръководство за лабораторни упражнения, ISBN:978-954-438-981-9, Технически университет- София, София, 2012. c.66. NACID

Курсове от текущия семестър: