Електронен каталог

проф. Маргарита Петкова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02 955 91 19 , 0888 74 85 44
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


проф. Маргарита Маркова Петкова

Нов Български Университет

департамент “Телекомуникации”

Научни интереси: телекомуникационни мрежи и системи

Телефон:

Дом. 955 91 19

Сл. 811 06 09

GSM 0888 74 85 44

Email: mpetkova@nbu.bg

Дата и място на раждане: 27.11.1937 г. гр. Пловдив

Адрес: София 1618, ж.к. Бъкстон бл. 2, вх. Б, ап. 14

Телефон: домашен – 955 91 19, GSM – 0888 74 85 44, служебен – 8110 609

Образование: висше техническо - електроинженер, Завършен Машинно електротехническия институт в София през 1961 г. с успех Отличен (5.5), специалност “Телеграфна и телефонна техника”

Трудов стаж: общо 55 години по специалността

2007 -2016 г. НБУ, хоноруван преподавател

2001 – 2007 г. НБУ, извънреден професор

1996 - 2002 г. Научноизследователски институт по съобщенията – ръководител и водещ изпълнител на основните задачи по внедряването на нова техника в БТК, напр. Интелигенти мрежи, съвременни операторски системи и др.

1993 – 1996 г. БТК - ЕАД, Централно управление, Гл. Дирекция “Планиране и изграждане на мрежи”, началник на отдела, отговарящ за внедряването на цифровите централи по проекта ДОН (DON – Digital Overlay Network).

1982 – 1993 г. Научноизследователски институт по съобщенията – ръководител секция “Цифрови комутационни системи” и ръководител направление “Комутационни системи”. Ръководител и водещ изпълнител на основните разработки на НИИС, свързани с планирането на цифровата мрежа, разработката на Генералния план за цифровата мрежа, проучването на цифровите комутационни системи, изготвянето на технически изисквания, подготовката на тръжните документи и оказване на съдействие на международните финансови институции и консултантски фирми по подготовката и повеждането на търга за проекта ДОН. Ръководител на работната група по избора на цифровата комутационна техника за мрежата на БТК. Общ брой научни разработки като ръководител и водещ изпълнител – 25.

1968 – 1982 г. Научноизследователски институт по съобщенията, секция “Телеграфна техника”. Ръководител и водещ изпълнител на основните задачи, свързани с модернизацията на телеграфната мрежа, избора и внедряването на първата цифрова централа в България – Международната телексна централа.

1963 – 1968 г. Окръжно управление на съобщенията, гр. Стара Загора – началник служба “Измерване”, началник “телеграфни съоръжения”, главен инженер на Окръжното управление.

1961 – 1962 г. Окръжно управление на съобщенията, гр. Перник – началник служба “АТЦ”

Натрупан опит по

внедряване на нови

технологии в областта

на телекомуникациите: Основен научно-технически ръководител на дейностите по внедряването на първата цифрова електронна телексна централа с програмно управление на БТК.

Направила първото проучване на GSM стандарта в България за запознаване на техническите специалисти.

Ръководила първите проучвания и разработката на първия проект за изграждане на мобилна клетъчна мрежа в България.

Ръководила първите проучвания и разработката на първия проект за създаването на системата за спешни повиквания „112” в България

Един от водещите ръководители и изпълнители по планирането и изграждането на цифровата телефонна мрежа на БТК.

Един от водещите ръководители и изпълнители по регламентиране дейностите, свързани с обслужването (ескплоатацията, поддържането и администрирането) на цифровата мрежа на БТК и внедряването на телекомуникационни те услуги в нея и мн. др.

Езици: английски – много добре, писмено и говоримо

руски – отлично, писмено и говоримо

немски – добре, писмено и говоримо.

Компютърна грамотност: да

Хабилитиране за ст.н.с. 1989 г. Тема на хабилитационния труд “Проблеми на внедряването на цифрова комутационна техника” по специалността 02.07.22 “Комутационни съобщителни системи”

Участие в международни

симпозиуми: Световен симпозиум по комутационна техника ISS’95, Берлин

Световен симпозиум по комутационна техника ISS’84, Флоренция

Обучение във фирмата Ериксон Швеция за цифровата комутационна система АХВ-20 – общо 8 месеца и мн. др.

Обучение,

специализации

и посещения на телеко-

муникационни фирми: Обучение във фирмата Сименс за телеграфни централи – 3 месеца.

Курс за клетъчни мрежи във фирмите Телекон и Нокия - Финландия.

Специализация по ISDN към националния шведски телекомуникационен оператор Телеверкет Швеция.

Специализация във фирмата Италтел - Италия за цифрови комутационни системи.

Специализации в Испания за сигнализация по общ канал С7.

Специализации в Австрия за цифрови учрежденски централи.

Участие в заводските изпитания на централите АХЕ за БТК във фирмата Ериксон, Испания, Мадрид.

Участие в заводските изпитания на централите EWSD за БТК във фирмата Сименс, Германия, Мюнхен и мн. др.

Опит в преподавателска

дейност: Дългогодишен лектор на голям брой от ведомствените курсове за обучение, провеждани от Учебния център на БТК.

Лектор към Колежа по телекомуникации при следдипломната квалификация на специалистите на БТК.

Хоноруван преподавател в НБУ , Департамент "Телекомуникации"

Професор в НБУ.

Публикации Общо за периода 1968 - 2016 г. над 200 публикации (доклади на научни конференции, международни симпозиуми, статии в научни сборници, речници, книги, ведомствени аналитични обзори и др.) в областта на телекомуникациите.


Публикации:


С П И С Ъ К

на публикациите на проф. Маргарита М. Петкова, НБУ

в периода след хабилитирането,1988 – 2008г.

ДОКЛАДИ В СИМПОЗИУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ

1. инж. А.Гоцева, инж. М.Драгостинов, инж. М.Петкова, И.Станев, инж. Р.Дочева, В.Ценов, Перспективи за развитие на телефонните съобщения в НРБ до края на ХХ-ти век и началото на ХХI-ви век, IV научно-техническа конференция с международно участие "Съобщителна промишленост'89, гр. Банско, 1989 г., резюме

2. ст.н.с.инж.М.Петкова, Тенденции в технологичното развитие на комутационната техника, Международен симпозиум Телеком`96, Варна, 1996г. , 9 стр.

3. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Основни тенденции в развитието на телекомуникационните мрежи”, Международен симпозиум Телеком`97, Варна, 1997 г., 15 стр.

4. ст.н.с.инж.М.Петкова, н.с.инж.М.Пашова, н.с.инж.Т.Миладинова, н.с.инж.Цв.Сергиева, “Бизнес-телекомункиационни услуги, предлагани в мрежата на БТК-ЕАД”, Международен симпозиум Телеком`97, Варна, 1997 г., 10 стр.

5. ст.н.с. инж.М.Петкова, н.с.инж.В.Попов, “Експлоатация, поддържане и управление на цифровите централи в мрежите на други европейски оператори”, Международен симпозиум Телеком`97, Варна, 1997, 12 стр.

6. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Маркетинг в телекомуникациите”, Международен симпозиум Телеком`98, Варна, 1998 г., 9 стр.

7. ст.н.с.инж.М.Петкова, н.с. инж.Т.Миладинова, “Оценка на качеството на функциониране на цифровите централи с оглед окончателното им приемане”, Международен симпозиум Телеком`98, Варна, 1998 г., 9 стр.

8. ст.н.с.инж.М.Петкова, н.с.инж.Т.Миладинова, н.с.инж.Я.Павлова, “Перспективи за изграждане на интелигентна мрежа в България”, Международен симпозиум Телеком`98, Варна, 1998 г., 14 стр.

9. ст.н.с.инж.М.Петкова, н.с.инж.Т.Миладинова, “Перспективи за въвеждането на функциите на Интелигентните мрежи в България”, Международен симпозиум Телеком`99, Варна, 1999 г.

10. , 9 стр.ст.н.с. инж.М.Петкова, н.с.инж.Ч.Димитров, н.с.инж.Ст.Стоянов, н.с.инж.П.Манолов – НИИС,”Проблем 2000 в телекомуникациите”, Международен симпозиум Телеком`99, Варна, 1999, 4 стр.

11. ст.н.с.инж.М.Петкова, инж. Л.Шкутева, “Съвременни подходи за предоставяне на телекомуникационни услуги чрез оператор”, Международен симпозиум Телеком`99, Варна, 1999, 9 стр.

12. ст.н.с.инж.М.Петкова, Въвеждане на приоритери за потребителите на цифровата мрежа на БТК”, Международен симпозиум Телеком`99, Варна, 1999, 8 стр.

13. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Насоки в развитието на телекомуникационните мрежи”, Международен симпозиум Телеком`99, Варна, 1999, 6 стр.

14. ст.н.с.инж.М.Петкова, н.с.инж.Т.Миладинова, инж.Т.Тодоров, инж.Ал.Иванов, “Модернизация на цифровите комутационни системи в прехода към широколентови мрежи” ”, Международен симпозиум Телеком`2000, Варна, 2000г., 4 стр.

15. ст.н.с.инж.М.Петкова, инж.Т.Тодоров, “Универсално предаване на съобщения” , Международен симпозиум Телеком`99, Варна, 2000 г., 4 стр.

16. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Съвременни услуги в конвергиращите мрежи”, Международен симпозиум Телеком`2000, Варна, 2000 г., 8 стр.

17. ст.н.с.инж.М.Петкова, инж. Ал.Иванов, инж.Л.Шкутева ”Съвременни тенденции за реализиране на операторски центрове. Приложими за мрежата на БТК решения", Международен симпозиум Телеком`2000, Варна, 2000 г., 9 стр.

18. ст.н.с.инж.М.Петкова, инж. Е. Николова, “Интелигентни услуги в мрежата на БТК.Същност и подходи при началното внедряване” ”, Международен симпозиум Телеком`2000, Варна, 2000 г., 6 стр.

19. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Възможности на цифровата мрежа на БТК да поеме трафика от интелигентните услуги при първоначалнотот им въвеждане”, Международен симпозиум Телеком`2000, Варна, 2000 г., 10 стр.

20. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Технически проблеми, свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на интелигентната мрежа на БТК", Международен симпозиум Телеком`2000, Варна, 2000 г., 9 стр.

21. ст.н.с. инж. М.Петкова, н.с. инж. Т.Миладинова, н.с. инж. П.Илиева – НИИС, “Предплатени карти в Интелигентната мрежа на БТК”, Международен симпозиум Телеком`2001, Варна, 2001 г., 9 стр.

22. ст.н.с. инж. М.Петкова, н.с. инж. Т.Миладинова, н.с. инж. П.Илиева – НИИС, “Универсален персонален номер – нова интелигентна услуга на БТК”, , Международен симпозиум Телеком`2001, Варна, 2001 г., 7 стр.

23. ст.н.с.инж. М.Петкова, н.с.инж. Т.Миладинова, н.с.инж. П.Илиева – НИИС, “Архитектура на Интелигентната мрежа на БТК”, , Международен симпозиум Телеком`2002, Варна, 2002 г., 7 стр.

24. Интелигентните услуги в либерализирания телекомуникационен пазар, проф. Маргарита Петкова, юр. А. Христова – НБУ, Международен симпозиум Телеком`2003, Варна, 2003 г., 7 стр.

25. проф. М. Петкова, юр. А. Христова “Съвместно ползване на помещения и съоръжения в условията на либерализиран телекомуникационен пазар”, Международен симпозиум Телеком`2003, Варна, 2003 г., 7 стр.

26. проф. А.Славински, проф. М.Петкова - НБУ, «Регулаторни постановки при въвеждането на NGN”, проф. А.Славински, проф. М.Петкова - НБУ, Международен симпозиум Телеком`2003, Варна, 2003 г., 7 стр.

27. 27. проф. Антони Славински, проф. Маргарита Петкова – НБУ, «Проблеми на регулацията при въвеждането на следващата генерация мрежи», Международен симпозиум Телеком`2003, Варна, 2003 г., 7 стр.

28. проф. Антони Славински, проф. Маргарита Петкова – НБУ, «Основни проблеми при реализацията на следващото поколение телекомуникационни мрежи», Международен симпозиум Телеком`2004, Варна, 2004 г., 6 стр.

29. проф. Антони Славински, проф. Маргарита Петкова – НБУ, «Технологии за достъп към мрежите от ново поколение», Международен симпозиум Телеком`2004, Варна, 2004 г., 8 стр.

30. проф. Антони Славински, проф. Маргарита Петкова, ст.н.с. Бончо Балабанов, инж. Георги Петров – НБУ, «Опитът на НБУ в разработката и провеждането на дистанционни курсове и работни семинари за обучение в рамките на центъра за усъвършенстване на ITU”, Международен симпозиум Телеком`2004, Варна, 2004 г., 8 стр.

31. проф. Маргарита Петкова, Бистра Боюклиева – НБУ, «Пазарът на мобилни съобщителни услуги в България – състояние и тенденции», Международен симпозиум Телеком`2004, Варна, 2004 г., 8 стр.

32. проф. Маргарита Петкова, Красимир Филчев - НБУ, «POWER LINE – «Телекомуникационна технология на бъдещето», Международен симпозиум Телеком`2004, Варна, 2004 г., 8 стр.

33. проф. Антони Славински, проф. Маргарита Петкова, Бистра Боюклиева – НБУ «Сравнителен ценови анализ на телекомуникационните услуги предлагани от мобилните оператори в България», Национална конференция Астел`2004, София, 2004 г., 8 стр.

34. проф. Маргарита Петкова, инж. Ива Събчева – НБУ, «Икономически аспекти на прехода към NGN”, Национална конференция Астел`2005, София, 2005 г., 8 стр.

35. проф. М.Петкова, маг. инж. Мария Калъчева – НБУ, «Пазарни оценки за услуги от следващото поколение», Международен симпозиум Телеком`2006, Варна, 2006 г., 8 стр.

36. проф. М.Петкова, маг. инж. Георги Петров – НБУ, «Управление и ресурсно осигуряване в NGN”, Международен симпозиум Телеком`2006, Варна, 2006 г., 8 стр.

37. проф. М.Петкова, инж. Ива Събчева - НБУ, «Основни участници в телекомуникационния пазар на мрежите от следващо поколение», Международен симпозиум Телеком`2006, Варна, 2006 г., 8 стр.

38. проф. Маргарита Петкова, маг. инж.Николай Пешев – НБУ, «Сигурност и надеждност в мрежите от следващо поколение NGN”, Международен симпозиум Телеком`2006, Варна, 2006 г., 6 стр.

39. М.Петкова, маг. инж. Мария Калъчева – НБУ, «Услуги в мрежите от следващо поколение NGN”, Международен симпозиум Телеком`2006, Варна, 2006 г., 6 стр.

40. проф. Маргарита Петкова, Николай Александров – студент – НБУ, «Премахване на ехо ефекта при пренасяне на глас през IP базирани мрежи», Международен симпозиум Телеком`2007, Варна, 2007 г., 6 стр.

41. проф. Маргарита Петкова, Дана Жечева – студент – НБУ, «Използване на IP преносна среда за CSS7 сигнализаци», Международен симпозиум Телеком`2007, Варна, 2007 г., 6 стр.

42. проф. Маргарита Петкова, инж. Николай Пешев – НБУ, «ЕТЕРНЕТ в мрежите за достъп от следващо поколение», Международен симпозиум Телеком`2007, Варна, 2007 г., 6 стр.

43. проф. Маргарита Петкова, Васил Далкалъчев- студент НБУ, «Сигнализации и протоколи в NGN”, Международен симпозиум Телеком`2007, Варна, 2007 г., 7 стр.

44. проф. Маргарита Петкова, Биляна Бенкова – студентка НБУ, «Услуги в мобилните мрежи от следващо поколение», Международен симпозиум Телеком`2007, Варна, 2007 г., 7 стр.

45. проф. Маргарита Петкова, Гергана Стоянова – студентка НБУ, «Основни трафични ситуации в NGN”, Международен симпозиум Телеком`2007, Варна, 2007 г., 6 стр.

ВЕДОМСТВЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

46. ст.н.с. инж. М.Петкова, Основни правила за организацията на работата при техническото поддържане на телеграфните съоръжения, Част I, Асоциация "Съобщения", ведомствено издание, 1989 г., 81 стр.

47. ст.н.с. инж. М.Петкова, Основни правила за организацията на работата при техническото поддържане на телеграфните съоръжения, Част II "Служебни предписания", Асоциация "Съобщения", ведомствено издание, 1989 г., 81 стр.

48. ст.н.с. инж. М.Петкова, Основни правила за организацията на работата при техническото поддържане на телеграфните съоръжения, Част III "Приложения", Асоциация "Съобщения", ведомствено издание, 1989 г., 81 стр.

49. ст.н.с. инж. М.Петкова, Инструкция за безопасна работа при експлоатация на цифровни централи, БТК-ЕАД, 1999 г.

ВЕДОМСТВЕНИ ИЗДАНИЯ

50. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Маркетинг в телекомуникациите, Бюлетин за научно-техническа информация на ЦЕНТИ – НИИС, Серия “Далекосъобщения”, бр. 2/98, 45 стр.

51. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Пазарът на телекомуникационни услуги и възможностите на БТК за тяхното предлагане”, Бюлетин за научно-техническа информация на ЦЕНТИ – НИИС, Серия “Далекосъобщения”, бр. 3/98 и 4 /98, 52 стр.

52. ст.н.с.инж.М. Петкова, нс.Д. Ганева, н.с.инж.Сп.Шиварова, н.с.инж.Н.Първанова, н.с.инж Цв.Сергиева, “Цифрова насложена мрежа (DON)”, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ – НИИС, 1996 г. 73 стр.

53. ст.н.с.инж.М.Петкова, н.с. инж. В.Попов, “Експлоатация, поддържане и управление на цифровите централи в мрежите на други европейски оператори”, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ – НИИС, 1987 г.

54. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Интелигентни мрежи”, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ – НИИС, 1999 г.

55. ст.н.с.инж.М.Петкова, инж. Е.Николова, “Въвеждане на услуги за сметка на викания абонат “800” и услуги с добавена стойност “900” и услуги ЦЕНТРЕКС”, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ – НИИС, 1999 г.

56. ст.н.с.инж.М.Петкова, н.с.инж. Т.Миладинова, инж.Е.Николова, “Начини на използване на предлаганите от цифровите централи абонатни услути в цифровата мрежа ”, Аналитичен обзор, ЦЕНТИ – НИИС, 2000 г.

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ

57. ст.н.с.инж.М.Петкова, "Перспективи за развитието на съобщителните мреже", сп. "Радио, телевизия и електроника, бр.3, 1989 г.

58. ст.н.с.инж. М.Петкова, “Изборът на телефонна централа”, сп. “PC WORLD”, бр.1, 1998 г., 3 стр.

59. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Проблем 2000”, сп. “Съобщения и информатика”, бр.2, 1999 г.,3 стр.

60. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Влияние на проблем 2000 върху основните телекомуникационни съоръжения в мрежата на БТК”, сп. “Съобщения и информатика”, бр.3, 1999 г., 5 стр.

61. ст.н.с.инж.М.Петковач

62. лем 2000 в телекомуникациите”, сп. “Съобщения и информатика”, бр.4, 1999 г., 2 стр.

63. ст.н.с.инж.М.Петкова, "Приоритети за потребителите на цифровата мрежа на БТК-ЕАД", сп. "Съобщения и информатика", бр.1, 2000 г., 4 стр.

64. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Насоки в развитието на телекомуникационните мрежи”, сп. “Съобщения и информатика”, бр.3-4, 2000 г., 5 стр.

65. ст.н.с.инж.М.Петкова, “Съвременни подходи за предоставяне на телекомуникационни услуги чрез оператор”, сп. “Съобщения и информатика”, бр.3-4, 2000 г.,

КНИГИ

66. ст.н.с.инж. М.Петкова, “Интелигентни мрежи”, IDG Bulgaria, 2000 г., 138 стр.

67. ст.н.с.инж. М.Петкова, “Телекомуникационни услуги в цифровите мрежи”, IDG Bulgaria, 2000 г., 138 стр.

68. ст.н.с. инж. М.Петкова, "Маркетинг в телекомуникациите", IDG Bulgaria, 2000 г., 90 стр.

69. проф. М. Петкова, Книга първа "Основи на телекомуникационните мрежи" от "Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи", 120 стр, Библиотека „Евроинтеграция и телекомуникации”, 2001 г.

70. проф. М. Петкова, Книга втора "Цифрови телефонни мрежи" от "Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи", 148 стр., Библиотека „Евроинтеграция и телекомуникации”, 2001 г.

71. проф. М. Петкова, Книга трета "Цифрови комутационни системи" от "Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи", 140 стр., Библиотека „Евроинтеграция и телекомуникации”, 2001 г.

72. проф. М. Петкова, Книга четвърта "Тенденции в развитието на цифровите мрежи и системи" от "Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи", 153 стр., Библиотека „Евроинтеграция и телекомуникации”, 2001 г.

73. проф. М. Петкова, Книга пета "Телекомуникационни мрежи и услуги" от "Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи", 210 стр., Библиотека „Евроинтеграция и телекомуникации”, 2001 г.

74. проф. М. Петкова, Книга шеста "Техническа експлоатация и поддържане на съвременните цифпови мрежи" от "Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи", 132 стр., Библиотека „Евроинтеграция и телекомуникации”, 2001 г.

75. prof. M. Petkova, e-learning book “NGN Architectures”, NBU, 2008

ЗАПИСКИ НА ЛЕКТОРА

76. проф. М.Петкова, Телекомуникационни услуги, Колеж по телекомуникации, 2001 г.

77. проф. М.Петкова, Далекосъобщителни мрежи, НБУ, ТСМВ 403, ежегодна актуализация

78. prof. M. Petkova, Next Generation Networks, NBU, NETB 341,

79. проф. М.Петкова, Сигнализации в телекомуникационните мрежи, НБУ,ТСМВ 620, ежегодна актуализация

80. проф. М.Петкова, Цифрови учрежденски централи, НБУ, ТСМВ 717, ежегодна актуализация

81. проф. М.Петкова, Цифрови системи и мрежи, НБУ, ТСМВ 708, ежегодна актуализация

82. проф. М.Петкова, Комуникационни мрежи на бъдещето, НБУ, ТСМВ 819, ежегодна актуализация

83. проф. М.Петкова, Телекомуникационни мрежи и системи, НБУ, ТСММ 102, ежегодна актуализация

84. проф. М.Петкова, Цифрови комутационни системи АХЕ и EWSD, НБУ, ТСММ 104, ежегодна актуализация

85. проф. М.Петкова, Цифрови комутационни системи, НБУ, ТСММ 201, ежегодна актуализация

86. проф. М.Петкова, Интелигентни мрежи, НБУ, ТСММ 202, ежегодна актуализация

87. проф. М.Петкова, Корпоративни мрежи, НБУ, ТСММ 208, ежегодна актуализация

88. проф. М.Петкова, Телекомуникационни услуги, НБУ, ТСММ 264, ежегодна актуализация

89. проф. М.Петкова, Модерни телекомунинкации, НБУ, ТСММ 301, ежегодна актуализация

90. проф. М.Петкова, Мрежи за достъп от следващо поколение, НБУ, ТСММ 305, ежегодна актуализация

91. проф. М.Петкова, Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации, НБУ, ТСММ 309, ежегодна актуализация

92. проф. М.Петкова, Трафик и плаиране на мрежите за електронни комуникации, НБУ, ТСММ 310, ежегодна актуализация

93. проф. М.Петкова, Управление на мрежи за електронни комуникации, НБУ, ТСММ 311, ежегодна актуализация

РЕЧНИЦИ

94. “Английско-български тълковен речник на термините в далекосъобщенията”, ЦЕНТИ, НИИС, 1990, член на авторския колектив

95. Българо-английски речник на съвременните термини в съобщенията”, ЦЕНТИ, НИИС, член на авторския колектив, 1990, член на авторския колектив.

96. “Англо-български речник на съвременните термини в съобщенията”, БТК-ЕАД, ЦЕНТИ, НИИС, член на авторския колектив, актуализация през 1994 г.

97. “Българо-английски речник на съвременните термини в съобщенията”, ЦЕНТИ, НИИС, член на авторския колектив, актуализация през 1994 г.

98. “Немско-български речник на съвременните термини в съобщенията”, ЦЕНТИ, НИИС, член на авторския колектив, 1991 г.

99. “Българо-немски речник на съвременните термини в съобщенията”, ЦЕНТИ , НИИС, член на авторския колектив, 1990 г.

100. Тълковен речник на съвременните термини в съобщенията, 1993 г., ЦЕНТИ, НИИС, член на авторския колектив,

101. “Немско-български речник на съвременните термини в съобщенията”, ЦЕНТИ, НИИС, член на авторския колектив, актуализация през 1994 г.

102. Тълковен речник на съвременните термини в съобщенията, актуализация 2000г., ЦЕНТИ, НИИС, член на редакторския колектив.

103. “Англо-български речник на съвременните термини в съобщенията”, ЦЕНТИ, НИИС, член на редакторския колектив, актуализация през 2001 г. (под печат)

104. “Българо-английски речник на съвременните термини в съобщенията”, ЦЕНТИ, НИИС, член на редакторския колектив, актуализация през 2001 г. (под печат)

ПРЕВОДИ НА КНИГИ:

105. Телекомуникации, Телефонни мрежи 1, Учебна литература на фирмата Ериксон, научен редактор, ръководител и член на преводаческия колектив, 1993 г., 233 стр. текст и 104 стр. фигури

106. Телекомуникации, Телефонни мрежи 2, Учебна литература на фирмата Ериксон, научен редактор, ръководител и член на преводаческия колектив, 1993 г. , 255 стр. текст и 106 стр. фигури

107. Запознаване с АХЕ, Учебна литература на фирмата Ериксон, научен редактор, ръководител и член на преводаческия колектив, 1993 г. , 181 стр. текст и 129 стр. фигури

КУРСОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИITU

108. Distance learning course “NGN architectures”- 6 Modules , 214 pages, 2004

109. Case study “Technology solutions for NGN access networks” – 12 modules 118 pages, 2004

110. Distance Learning course on “The EU Directives and the liberalized Telecommunications market” Module 5 “Local loop unbundling” - 42 pages.

111. Distance Learning course on: NGN core and access technology, economical and regulatory aspects – 6 Modules, 192 pages, 2007

112. INTELLIGENT SERVICES IN THE LIBERALIZED MARKET

prof. Margarita Petkova , prof. Antoni Slavinski, 21 slides, ITU Workshop ITU Centre of Excellence, Workshop on “Intelligent networks”, Sofia, 2004.

113. INTELLIGENT SERVICES IN THE LIBERALIZED MARKET

prof. Margarita Petkova , prof. Antoni Slavinski, 21 slides, ITU Workshop ITU Centre of Excellence, Workshop on “Intelligent networks”, Sofia, 2004.

114. NETWORK FEATURES. NUMBERING, CHARGING, ROUTING, ACCOUNTING, STATISTICS

prof. Margarita Petkova , Tzvetka Sergieva, 26 slides, ITU Workshop ITU Centre of Excellence, Workshop on “Intelligent networks”, Sofia, 2004.

115. IN IMPLEMENTATION PROCESS, prof. Margarita Petkova, Dimitar Kotsev, Tsvetka Sergieva, 17 slides, ITU Workshop ITU Centre of Excellence, Workshop on “Intelligent networks”, Sofia, 2004.

116. COLLOCATION – A COMMON USE OF EQUIPMENT AND PREMISES, prof. Margarita Petkova, 57 slides, Workshop on “Aspects of new EU Regulatory framework”, 2005

117. “NGN Access Technologies”, prof. Margarita Petkova, 72 slides, Workshop on “Aspects of new EU Regulatory framework”, 2005

Курсове от текущия семестър: