Електронен каталог

доц. д-р Анушка Станчева

доц. д-р Анушка Станчева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


1. Служебен статус:

Доцент към МФ на НБУ, Департамент Телекомуникации 2011-2021 г.

Към момента - хоноруван преподавател към Департамент "Телекомуникации"

2. Научна степен: доктор по Електромагнитна съвместимост на радиоелектронни средства

3. Образование, специалност, научни степени и звания

От 2011 г. - Доцент в НБУ по професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, специалност „Електромагнитна съвместимост на радиоелектронни средства

1990 г. - Доктор, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, тема „Устойчивост към радиосмущения на радиоелектронни средства“, Технически университет,София, България, Висша атестационна комисия.

1977 г. - Магистър инженер, Висш машинно-електротехнически институт, Варна, България (понастоящем ТУ – Варна), Електроинженер, Специалност „Радиотехника“

4. Основни изследователски интереси в областта на: ЕМС анализи, математически модели и прогнозиране; електромагнитна съвместимост на наземни радиосъобщителни системи, включително безжични системи, базирани на GSM/UMTS, LTE, 5G и други стандарти за мобилни комуникационни системи; измерване на параметри на излъчване и на устойчивост в съответствие с хармонизираните стандарти за ЕМС, управление и наблюдение на радиочестотния спектър.

5. Допълнителни изследователски интереси в областта на: мобилни комуникации, NGN мрежи; съвременни технологии в областта на ИКТ, биологични аспекти на ЕМС, закони и подзаконови нормативни и стандартизационни документи в областта на електронните съобщения, измервания в областта на електромагнитната съвместимост и експозиция на ЕМП.

4. Административна и преподавателска дейност в Нов Български Университет

Административна дейност:

• Директор на Магистърска програма „Телекомуникации“ към МФ от 2011г. до 2012 г.

• Програмен директор към Департамент „Телекомуникации“ от 2012 г. до 2016 г.

• Програмен консултант към БП и МП на Департамент „Телекомуникации“ от 2016 г. до 2018 г.

Преподавателска дейност:

Водещ преподавател в аудиторни курсове към:

Бакалавърска програма „Телекомуникации“ на НБУ

TCMB131 Електромагнитна съвместимост в компютърните мрежи

TCMB501 Въведение в телекомуникационните технологии и стандарти

TCMB529 Мобилни клетъчни радиомрежи - I част

TCMB700 Съвременни мрежи за радио и телевизионно разпръскване

TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации

TCMB818 Електромагнитна съвместимост и нейонизиращи излъчвания

Магистърска програма „Телекомуникации“ на НБУ

TCMM029 Мобилни системи и мрежи

TCMM206 Стандарти в телекомуникациите

TCMM249 Стандарти за качество и управление на риска

TCMM260 Перспективни мобилни комуникации - GSM, UMTS, WiMAX, LTE

TCMM270 Електромагнитна съвместимост в безжични мрежи

TCMM336 Безжичен достъп в телекомуникационните мрежи

TCMM366 Европейски стандарти ISO в управлението

5. Участие в национални и международни проекти:

1. Лицензиране и развитие на PmP радиомрежи в обхватите 2,4 и 3,5 GHz - маркетингови проучвания, получаване на лиценз, провеждане на тестове, „БТК”, 2005 г.;

2. GSM Fraud management system” предвиждащ внедряване на стратегическа бизнес система за наблюдение и откриване на неоторизиран достъп до GSM мрежата на „БТК”, 2005 г.

3. Центрове за репликация на данни - осигуряване на DWDM и MAN оптична свързаност (SAN and LAN интерфейси) между дейта-центрове, БТК, 2006-2007 г. ;

4. Цифровизация на аналоговата мрежа чрез безжична GSM технология за фиксиран достъп – цифровизирани над 350К абонати, БТК, 2008-2011 г..

5. Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони, 2012 г., конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”- 2012, ДФНИ към МОН.

6. Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, финансиран по ОПРЧР.

6. Научно-организационна дейност

2019 г. - Член на междуведомствена работна група за подготовка и участие на Република България в Световната конференция по радиосъобщения на Международния съюз по далекоцъобщения 2019 г. (WRC-2019)

От 2019 г. - Член на Управителния съвет на Сдружение „Българско Астронавтическо Дружество (БАД) – научен секретар

От 2019 г. Председател на Секция “Космически съобщения“ към БАД

2015 -2016 г. - Член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изледвания

От 2014 - Член на експертен консултативен съвет във връзка с изпълнението на Международен проект на СЗО „Електромагнитни лъчения. Изследване на здравните ефекти от въздействието на електромагнитните лъчения“

1998 – 2008 г. - Председател на Технически комитет по стандартизация „EMC“

Член на СЕЕС

7. Степен на владеене на чужди езици

• Английски език- писмено и говоримо на работно ниво

• Руски език- писмено и говоримо на работно ниво


Публикации:


Публикации в рецензирани научни издания и участия в международни творчески форуми – 2014-2018 г.

1. Stancheva A, P.Tzvetkov, P.Mihova, International research projects - justification for introduction of lower exposure limits for emf with low intensity, CD „Годишник, том 1/ 2014, Департамент Здравеопазване и социална работа, редколегия: В.Боянова, Ж.Винарова, П.Михова, ISSN 1313-7875 , изд. НБУ, София, 2014,

2. Petrov, G. K., Stancheva A Ts., Kadrev V.M. „Specialized databases for spectrum management research analysis and forecasting of the effects of working electromagnetic fields”, Годишник ДТК- 2014, ISSN 2367-5039, изд. НБУ, София, 2014, том 1 http://ebox.nbu.bg

3. Gurova E., Petrov G.K, Stancheva A. Ts, Kadrev V. M. "ADAPTING EDUCATIONAL PROGRAMMES ACCORDING TO E-COMPETENCE NEEDS: THE BULGARIAN CASE" , Interactive Technology and Smart Education, volume 11, Issue 2, 2014, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm, ISSN:1741-5659, 2014

4. G. Petrov, V. Kadrev, A. Stancheva, T. Stefanova, F.Andonov, “Vertical Innovations Necessary for Incresing the Accessibility of ICT Academic Programmes”, Machines, Technologies, Materials, International Virtual Journal, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, ISSN 1313-0226 year VIII Issue 5 / 2014

5. Kadrev V., A. Stancheva, G. Petrov, A. Slavinski, I. Bogomilov “New Trends and Main Education Innovation Courses in the Area of Telecommunications in NBU” In Proceedings of the Twelfth International Conference of TU of Sofia, 3-6.06.2014, , vol.12, Sozopol, Bulgaria, ISBN: 978-954-580-350-5

6. Станчева A. Къдрев В., Петров Г. „Оценка на риска при използване на мобилни устройства и защита на човека от електромагнитни полета“, Сборник доклади на Национален военен университет „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 3-4.07.2014, В. Търново, pp.169-178, ISNN 1314-1937

7. Петров Г., Къдрев В., Станчева А., Славински А., Богомилов И. „Вертикални структурни елементи в университетските програми по информационни и комуникационни технологии за устойчиво надграждане на средното образование, Сборник доклади на XXIV НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие, МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2014, 9-13 Септември 2014 г., Созопол, ISSN 1313-9126

8. Пасарелски Р. Станчева А. „Модел за информационна сигурност и контрол на достъпа до мрежовите ресурси на държавно и частно дружество”, Сборник доклади от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ”АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА”, Национален военен университет „Васил Левски”, 13-14.11.2014, В. Търново. Том 4, pp.19-30, ISSN 2367-7465

9. Къдрев В., Петров Г., Станчева А., „Предоставяне на телекомуникационни услуги с разпределена обработка”, Сборник доклади от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ”АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА”, Национален военен университет „Васил Левски”, 13-14.11.2014, В. Търново, pp. 363-372, ISSN 2367-7473

10. A. Slavinski, A. Stancheva, I. Bogomilov, V. Kadrev “The Dinamic of the Telecommunications World and the Challenges for the Univercities”, In Proceedings of the XIII International Conferfence “Challenges in Higher Education and Recearch in XXI Century, TU – Sofia, English Language Faculty of Engineering, 2-5 June 2015, Sozopol, Bulgaria, ISBN 978-954-580-3569-7

11. Васил Къдрев, Анушка Станчева, Георги Петров, „Основни въпроси при техническо осигуряване на корпоративни мрежи“, Сборник доклади от Научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“,16 - 17 ЮЛИ 2015 ,В. Търново, ISSN 2367-7481

12. А. Станчева, П. Цветков, Н. Петков „Измерване и анализ на електромагнитните полета на територията на НБУ”, Сборник доклади на XXV НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие, МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2015, 7-11 Септември 2015 г., Созопол, ISBN 1313-9126, с.554-560

13. Анушка Станчева, Георги Петров, „Нови изисквания на Европейския съюз за оценяване на съответствието на електронни съоръжения“, Сборник доклади на Национална научна конференция с международно участие „Електроника 2016, 12-13.05.2016г.

14. A. Stancheva, P.Tsvetkov, V. Kadrev G. Petrov “NEW APPROACH REGULATION FOR RADIO EQUIPMENT”, In Proceedings of the XIV International Conference “Challenges in Higher Education and Research in XXI Century, TU – Sofia, English Language Faculty of Engineering, 31 May-3 June 2016, Sozopol, Bulgaria

15. V. Kadrev A. Stancheva, P.Tsvetkov “EVOLUTION OF NETWORK COMMUNICATIONS FUNCTIONS AND THEIR INFLUENCE IN THE TRAINING” In Proceedings of the XIV International Conference “Challenges in Higher Education and Research in XXI Century, TU – Sofia, English Language Faculty of Engineering, 31 May-3 June 2016, Sozopol, Bulgaria

16. Р. Пасарелски, А. Станчева, П. Цветков „МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ МОБИЛНИ РАДИОПРЕДАВАТЕЛНИ СТАНЦИИ“, Сборник доклади на XXVI Международен научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2016“ pp 383- 392, 7-11.09. 2016, Созопол, България, ISSN 1313-9126

17. Васил Къдрев, Анушка Станчева, Георги Петров, Анализ на производителността на каналите за сигнализация в клетъчни мрежи, Сборник доклади от университетска годишна научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, 20-21 октомври 2016 г., В.Търново, pp. 771-782, ISSN 2367-7481

18. Росен Пасарелски, Анушка Станчева, Калин Маринов, Сигурност и структура на видео наблюдение през глобалната мрежа, Сборник доклади от университетска годишна научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, 20-21 октомври 2016 г., В.Търново, pp. 760-770, ISSN 2367-748

19. Елисавета Александрова, Анушка Станчева, Александър Латев, Максим Заяков, БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ РАДИОАСАМБЛЕЯТА (RA-15) И СВЕТОВНАТА РАДИОКОНФЕРЕНЦИЯ (WRC-15), Сборник доклади на Дванайсета Научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност, 2-4 ноември 2016, София, България, SES 2016

20. Станчева A., Р. Пасарелски, В Къдрев “МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАДИОСМУЩЕНИЯТА В LTE МРЕЖИ” на Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, 01-02. 06. 2017 г., В.Търново, pp 670-677, ISSN 2367-7481

21. Къдрев В., A Станчева., Р. Пасарелски, И. Богомилов “Анализ на факторите за развитие на функционалността на сигнализацията в телекомуникационните мрежи”, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, 01-02. 06. 2017 г., В.Търново, pp 734-743, ISSN 2367-7481

22. Къдрев В., A Станчева., Р. Пасарелски, Анализ на влиянието на средствата за мрежова и информационна конфиденциалност върху сигнализацията в телекомуникационните мрежи, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Национален военен университет „Васил Левски”, 26-27. 10. 2017 г., В.Търново, pp 454- 464, ISSN 2367-7473

23. Станчева А., В. Kъдрев Смущения между LTE мобилни потребителски устройства, Годишник на Департамент „Телекомуникации“ НБУ, София, 2017, ISSN (online): 2534-854X, под печат

24. Пасарелски Р., А. Станчева, В. Къдрев Когнитивно радио. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, 14-15.06.2018 г., В. Търново, стр. 1026-1032, ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).

25. Станчева А., В. Къдрев, Р. Пасарелски, Честотен спектър за 5G мобилни комуникации. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, 14-15.06.2018 г., В. Търново, стр.1033-1043, ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).

26. Къдрев В., А. Станчева, Г. Петров Аспекти на функционалността в процеса на обслужване на абонатите в корпоративни телекомуникационни мрежи. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, 14-15.06.2018 г., В. Търново, стр. 1064-1076, ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).

Курсове от текущия семестър: