Електронен каталог

доц. д-р Елмира Банчева

доц. д-р Елмира Банчева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0888279528
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Елмира Николова Банчева

Научно звание: доцент по УЧР

Научна степен: доктор -педагогическа и възрастова психология

Образование (къде е получено):

•Магистър по психология, Диплома за висше образование - Софийски Университет “Св. Климент Охридски” ( 1982);

•Доктор (област Педагогическа и възрастова психология), Специализиран научно-психологически съвет & ВАК -Тема на дисертацията: “Равнище на претенции и познавателна активност на обучаваните” (1998);

•Професионална диплома “Managing Change”, The Open University, Open University Business School, UK – (2000);

•След участие в конкурс, назначена на академичната длъжност „доцент“ на НБУ ( 01. 01.2002 година);

•Сертифициран вътрешен оценител & проверител – Институт на сертифицираните професионалисти по ЧР (ИСП), Българска Асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) (2006);

•Ceртифициран коуч ,The Coaching Academy, London, UK (2010);

•Ceртифициран преподавател - ILM program “”Coaching and Change Management””, Institute of Leadership and Management (ILM), UK (2012)

•Cертифициран съветник “Investors in people Standard International”, registered by UK Commission for employment and skill – (2014);

•Ceртифициран обучител по SDI Strength Development Inventory - Communication and Conflict Management , USA, (2015).

Основни изследователски интереси в областта на: управление на УЧР, мениджмънт, електронно обучение

Допълнителни изследователски интереси в областта на: работа с емоции и управление на емоциите на работното място, емоционална интелигентност, коучинг и менторство, иновации и креативност


Публикации:


Разработени учебници, предназначени за обучението на студентите по управление и развитие на ЧР, Управление на бизнеса и предприемачеството, Мениджмънт за организационно съвършенство.

• Банчева,Е., екип, Учене и развитие чрез портфолио, София: НБУ, 2006, ISBN 978-954-535-452-6;

• Банчева,Е., др., “Стандарт на ИСП – БАУРЧР за разработване и акредитиране на магистърски програми “Управление и развитие на човешките ресурси”, София: издание на БАУРЧР – Популяризиране на добрите европейски практики и стандарти за оценка на професионализма в областта на УРЧР, ISBN-10:954-91984-1-3, ISBN 978-954-91984-1-6, 2006;

• Банчева, Е., Процесите на подбор и оценяване на персонала, НБУ, С., 2008, ISBN:978-954-535-520-2 ;

• Банчева, Е., Управление на промяната, НБУ, София, 2009, ISBN:978-954-535-584-4;

• Банчева, Е., Управление на изпълнението на дейността, НБУ, С. 2011, ISBN:978-954-535-528-8;

• Банчева и др., 2011, Успешна практика за управление на персонала, практически наръчник за директори на училища, РААБЕ, 2011, ISSN 1314-2992;

• Банчева, Е., Управление на човешките ресурси - глава 4. Стратегии за оценяване и методи за подбор. Сборник, НБУ, Департамент “Бизнес администрация”, 2014, стр. 227-269;

• Банчева, Е. и екип, Управление на човешките ресурси - глава 3. Човешки капитал и параметри на учещата организация – теории, европейски практики и програми за обучение. Сборник, НБУ, Департамент “Бизнес администрация”, 2014, стр.175-226;

• Bancheva, E., Personnel Selection and Assessment Processes, 2011, NBU, Sofia, ISBN: 978-954-535-531-8;

• Bancheva, E., Managing Performance, 2011, NBU, Sofia, ISBN: 978-954-535-564-6;

• Bancheva, E., Managing Change, 2012, NBU, Sofia, ISBN:978-954-535-605-6;

• Банчева, Е. Управление на ЧР – мултимедиен учебник предназначен за ДО;

• Банчева, Е., Управление на промяната - мултимедиен учебник предназначен за ДО;

• Банчева, Е., Управление на иновациите- мултимедиен учебник предназначен за ДО

Научно-изследователска дейност

Студии, доклади публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация:

Bancheva (2011) Nuevas tendencias de e-learning y actividades didacticas innovadoras, Udima, ISBN 978-84-454-1565-8

•Bancheva, E. et al. (2012) Considering Gender in Adult Learning and in Academia& (in)Visible Act,,Wrozlaw, ISBN 978 8362302529;

•Bancheva, Е. et al. (2013) Women’s Choices in Europe, Influence of Gender on Education, Occupational Career and Family Development, Waxmann, Berlin, ISBN 9783830927433;

•Bancheva, E., et al. (2014), “Adult Education and Transformative Learning”, Changing Configurations in Adult Education in Transitional Times - International Perspectives in Different Countries, Bernd Käpplinger • Steffi Robak (eds.), PETER LANG International Academic Publishers, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, ISBN 978-3-631-64272-6;

•Bancheva, E., et al. (2015), Informal Learning at workplace - Gender Differences. In Private World(s) Gender and Informal Learning of Adults, Sense Publishers, ISBN 978-94-6209-970-8;

•Bancheva, Е. (2015) „Problems or Challenges for HR Management Today – or Something Else for the Lost Trust“, Conference proceedings, Vol.1, International Scientific Conference “Post-Crisis Management in Business”, Academic Publishing, Sofia, ISBN: 978-954-2940-19-8;

•Bancheva et all. The Talent Management (2017)– a real challenge for SKF Bearings business in Bulgaria :: Proceedings of the conference are indexed in: RePEc, Google Scholar, Research Bible and Research Gate ,etc.

Курсове от текущия семестър: