Електронен каталог

гл. ас. д-р Тереза Стефанова

гл. ас. д-р Тереза Стефанова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02/ 8110609
Приемно време:
Вторник 16:15-18:00 609; tstefanova@nbu.bg I Корпус
Вторник 13:00-14:30 609; tstefanova@nbu.bg II Корпус
Четвъртък 10:30-11:15 609; tstefanova@nbu.bg II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р инж. Тереза Стефанова

ОБРАЗОВАНИЕ:

2013 г. Доктор по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2008 г. Доктор на НБУ, научна специалност 02.07.01 Теоретични основи на комуникационната техника

1988 г.-1993 г. Технически Университет, гр. София, Инженер по електроника и автоматика, факултет „Комуникационна техника и технологии”, специалност „Радио- и телевизионна техника”, специализация „Звукотехника”

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

1994-1995 г. Технически университет гр. София, Професионална педагогика

1994 г. Институт за чуждестранни студенти - специализация Английски език

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ: английски и руски език

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

от 2003 г. Нов български университет, щатен преподавател към Факултет за базово образование (ФБО), Департамент “Телекомуникации”.

Гл. асистент - научна специалност 02.20.01 Теория на електронните вериги и електронна схемотехника

Преподава курсове в бакалавърска и магистърска програми на департамент “Телекомуникации”

1998 г.-2003 г. Нов български университет, хоноруван преподавател към Департамент “Телекомуникации”.

Преподава в курсове от бакалавърска и магистърска програми на департамент “Телекомуникации”.

1994 г.-2003 г. Професионална техническа гимназия, преподавател по теория и практика:

Теория: ТВ Техника; Радиопредавателна техника; Процеси и схеми в електрониката; Промишлена електроника.

Практика: ТВ техника; Електронна техника.

15.02.2016 г.–24.02.2018 г. - НБУ, Програмен консултант на Бакалавърска програма “Телекомуникации и компютърни технологии”

от 05.04.2012 г. - НБУ, Член на комисия по акредитация към ФБО

Изработване на проекти за развитие на материалната база за обучение към курсове от ФБО, БФ на НБУ

Изработване на проекти за развиване на мултимедийни форми на преподаване и учебен процес към ФБО, НБУ

Организиране на семинари в НБУ със студенти, преподаватели и фирми

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ: Електроника в телекомуникациите;

Съвременни радиопредавателни устройства; Образователни технологии

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

2013 г.-2015 г – Проект „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, Договор № BG051PO001-3.1.07-0062, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", МОН;

2018 г. - Проект H2020-MSCA-NIGHT-2018-818757 K-TRIO 3, „Европейска нощ на учените", финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“, по Седма рамкова програма

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

БФРА – Българска Федерация на Радиолюбителите

e-mail: tstefanova@nbu.bg


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

1. Стефанова, Т., А. Александров. За избора на преподавателска стратегия по телекомуникации: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2006”, Варна, 14-16.10. 2006, стр. 194-199.

2. Стефанова, Т. Професионалното образование в Европейското общество на знанието и информацията: Годишник на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 7-8.05.2007, Том V, “Европа като културно пространство”, стр. 24-25.

3. Стефанова, Т. Специфика на обучението по телекомуникации: Годишник на Департамент “Телекомуникации”, НБУ, София, 2007 г.

4. Стефанова, Т. Реализацията на принципите на обучение по телекомуникации – основен фактор за подобряване качеството на обучение: Годишник на Департамент “Телекомуникации”, НБУ, София, 2007 г.

5. Стефанова, Т., А. Александров. Ролята на лабораторните занятия при подготовката на студенти по телекомуникации в НБУ: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2007”, Варна, 11-12.10. 2007 г.

6. Стефанова, Т. Анкетно проучване на готовността за професионална реализация на студентите от Департамент Телекомуникации на НБУ: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2007”, Варна, 11-12.10. 2007 г.

7. Стефанова, Т. Добрата мотивация – основа за качествено обучение по телекомуникаци. Сп. “Управление и образование”, 2007, Том III, кн. 2, стр. 52-60.

8. Стефанова, Т. Технологиите на обучение по телекомуникации – между традициите и иновациите. Сп. “Управление и образование”, 2007, Том III, кн. 2, стр. 66-75.

9. Стефанова, Т. Обучението на студентите в съответствие с европейската квалификационна рамка и готовността им за реализация: Годишник на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 12-13.05. 2008, Том VI, “Интеркултурен диалог и интеграция”, стр. 86-88.

10. Стефанова, Т. Лабораторните занятия в технологията на обучение по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2008, Том IV, кн. 3, стр. 113-117.

11. Стефанова, Т. Стандартите за висше техническо образование и обучението на студенти по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2008, Том IV, кн. 3, стр. 118-124.

12. Стефанова, Т. Приложение на учебен филм в обучението по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2009, Том V, кн. 3, стр. 61-67.

13. Стефанова, Т. Компютърни симулации в практическото обучение по телекомуникации. Сп. “Управление и образование”, 2009, Том V, кн. 3, стр. 68-76.

14. Стефанова, Т., Г. Петров, П. Цветков, И. Богомилов. Приложение на обучителни модули в практическото обучение по аналогова електроника: Сборник доклади от XIX-ти национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2009”, Созопол, 10-14. 09. 2009, стр. 526-530.

15. Стефанова, Т. Учебен филм в обучението по телекомуникаци: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2009”, Варна, 08-09.10. 2009 г.

16. Стефанова, Т., А. Александров. Приложение на електронни модули в практическото обучение по телекомуникаци: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2009”, Варна, 08-09.10. 2009 г.

17. Стефанова, Т., Образователни технологии в обучението по телекомуникации: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 19-20. 11. 2009, Том 1, стр. 90-98.

18. Стефанова, Т., Приложение на компютърни симулации в практическото обучение по телекомуникации: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 19-20. 11. 2009, Том 1, стр. 99-107.

19. Славински, А., Т. Стефанова, И. Богомилов. Използване на развойни модули в обучението по електроника в НБУ: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Електроника 2010”, София, 28.05. 2010, стр. 341-348.

20. Стефанова, Т. Географско разположение на радио и телевизионните предаватели в България. Сп. “Управление и образование”, 2010, Том VI, кн. 3, стр. 226-235.

21. Стефанова, Т. Смесеното обучение – ефективен модел за учене. Сп. “Управление и образование”, 2010, Том VI, кн. 3, стр. 236-240.

22. Стефанова, Т. Аудиовизуални технологии в обучението по телекомуникации: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 30.09 - 01.10. 2010, Том 1, стр. 94-101.

23. Стефанова, Т. Възможностите на смесеното обучение: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 30.09 - 01.10. 2010, Том 1, стр. 102-107.

24. Александров, А., Т. Стефанова. Проектиране и изследване параметрите на група късовълнови антени: Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2010”, София, 14-15.10. 2010 г.

25. Стефанова, Т. Варианти за реализация на дистанционно обучение: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 23- 24.06. 2011, Том 1, стр. 131-137.

26. Stefanova, T. Geographical situation of radio and television transmitters in Bulgaria. Elsevier-Procedia, vol. 19, 2011, p. 81-89

27. Стефанова, Т. Приложения на фотоволтаиците. Новости в приложенията. Сп. “Управление и образование”, 2011, Том VII, кн. 1, стр. 85-93.

28. Стефанова, Т. Модели на хибридно дистанционно обучение. Сп. “Управление и образование”, 2011, Том VII, кн. 4, стр. 233-237

29. Петров, Г., Т. Стефанова, И. Богомилов, Н. Милованов. Мениджмънт аспекти от прилагането на персонални системи за мониторинг на местоположението – аспекти на сигурността: Сборник доклади от научна конференция „Мениджмънт в динамично променящата се среда за сигурност” на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 30.11 - 01.12.2011, Том 5, стр. 142-150.

30. Стефанова, Т., А. Александров. Технологии и видове взаимодействия при онлайн обучението: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06.2012, Том 1, стр. 266-274.

31. Стефанова, Т. Обучението в общообразователните курсове в инженерните специалности. Сп. “Управление и образование”, 2012, Том VIII, кн. 2, стр. 109-118.

32. Стефанова, Т., Р. Пасарелски. Взаимодействието в онлайн обучението. Сп. “Управление и образование”, 2012, Том VIII, кн. 2, стр. 100-108.

33. Пасарелски, Р., Т. Стефанова. Методи за преход и внедряване на IPv6. Сп. “Управление и образование”, 2012, Том VIII, кн. 4, стр. 203-211.

34. Stefanova, T. Evaluation and development device kits of the MCP602X series MICROCHIPS in practical courses in electronics. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry. “Machines, Technologies, Materials”, Issue 9, 2013, p. 1-6

35. Стефанова, Т. Професионалното образование в средните и висши училища в България: Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.06. 2013, Том 1, стр. 38-47.

36. Стефанова, Т. Студентската оценка на общообразователните курсове в обучението по телекомуникации: Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.06. 2013, Том 1, стр. 48-57.

37. Стефанова, Т. Проучване на обучаващите институции за професионално образование и обучение в България. Сп. “Управление и образование”, 2013, Том IX, кн. 3, стр. 140-149.

38. Стефанова, Т. Източници на електромагнитни излъчвания. Въздействия на електромагнитните полета и начини за намаляване на тяхното влияние. Сп. “Управление и образование”, 2013, Том IX, кн. 6, стр. 138-147.

39. Александров, A., Т. Стефанова. Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни, Изд. “Аскони-Издат”, София, 2014.

40. Stefanova, T. Using of training video films in the engineering education. Elsevier-Procedia, vol. 116, 2014, p. 1181-1186

41. Stefanova, T. Regional distribution of vocational secondary and higher education schools in Bulgaria. Elsevier-Procedia, vol. 120, 2014, p. 53-65

42. Stefanova, T., G. Petrov, I. Bogomilov, A. Slavinski. Students’ desired IT positions and preferred areas for additional qualification and practical preparation in Telecommunications Department. “Knowledge Society”, Volume VII, Number 1, March 2014, p. 58-62.

43. Стефанова, Т., Г. Петров, И. Богомилов, А. Славински. Анкетно проучване на обучението в бакалавърските и магистърските програми на департамент “Телекомуникации” на НБУ. Сп. “Управление и образование”, 2014, Том X, кн. 3, стр. 146-155.

44. Petrov, G., V. Kadrev, A. Stancheva, T. Stefanova, F. Andonov. Vertical innovations necessary for increasing the accessibility of ICT academic programmes. “Machines, Technologies, Materials”, Issue 5, 2014, p. 6-9.

45. Стефанова, Т. Търсенето на ИКТ специалисти и съвместната им подготовка от академия и индустрия. Сп. “Управление и образование”, 2015, Том XI, кн. 3, стр. 92-97.

46. Stefanova, T., I. Bogomilov, G. Petrov, A. Slavinski. Research on the Needs of Business for Specific Knowledge and Skills in ICT. “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, Heron Press, 2015, vol. 13, p. 63-67.

47. Petrov, G., A. Slavinski, F. Andonov, T. Stefanova. University ICT Curriculum Upgrade – Quality Assurance in NBU. “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, Heron Press, 2015, vol. 13, p. 47-51.

48. Стефанова, Т. Дефицит на инженери от сферата на информационните и комуникационни технологии и обучението на студенти със специфични знания и умения. Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 16 - 17.07.2015, Том 1, стр. 48-57.

49. Стефанова, Т. Необходимост от технически кадри за бизнеса и предпочитаните от студентите професионални направления. Сп. “Управление и образование”, 2016, Том XII, кн. 3, стр. 169-174.

50. Стефанова, Т., Г. Петров. Заетост, ниво на образование и обучение на ИКТ специалистите. Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 20 - 21.10.2016, стр. 189-197.

51. Стефанова, Т., Т. Дачев. Необходимост и подготовка на телекомуникационни специалисти с широки професионални умения за използване и управление на технологии и иновации. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 01 - 02.06. 2017, стр. 164-171.

52. Стефанова, Т. ИКТ специалистите - с възможности за реализация във всички сфери на икономиката. Сп. “Управление и образование”, 2017, Том XIII, кн. 3, стр. 121-127.

53. Stefanova, T. Regional Distribution of the Main Economic Activities in the Field of “Information and Communication Technologies” in Bulgaria. Contemporary Studies, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2017, Chapter Thirty, p. 479-497.

54. Стефанова, Т., Т. Дачев. Оценка на обучението на студенти в областта на комуникационната и компютърна техника. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06. 2018, стр. 235-245.

55. Цветков, П., Т. Стефанова. Приложение на компютърно базирани методи за измерване в обучението на студенти по телекомуникации и компютърни технологии в Нов български университет. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06. 2018, стр. 998-1006.

56. Александров, А., Т. Стефанова. Слънчев цикъл 25 и влиянието му върху телекомуникациите и климата на Земята. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 14 - 15.06. 2018, стр. 1053-1063.

57. Стефанова, Т. Приложение на висшето образование и реализация на завършилите комуникационна и компютърна техника. Сп. “Управление и образование”, 2018, Том XIV, кн. 3, стр. 146-155.

58. Stefanova, T., A. Alexandrov. Frequency Measurement of a 10 GHz Gun generator with a spectrum-analyzer up to 6 GHz. Proceedings of the 28 th International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Аssurance 2018”, September 10 – 14, 2018, Sozopol, Bulgaria, p. 121-122

59. Стефанова, Т. Водещи мотиви за избор на бакалавърска програма в областта на информационните и комуникационни технологии. Сп. “Управление и образование”, 2019, Том XV, кн. 3, стр. 155-164.

60. Стефанова, Т. Оценка на базовото обучение на студенти в областта на ИКТ. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.06. 2019, стр. 285-295.

61. Александров, А., Т. Стефанова. Работа на дуобандер и 2х2 активни елементи с един фидер. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.06. 2019, стр. 1723-1731.

62. Stefanova, T., A. Alexandrov. Measurement and analysis of cross-band satellite antenna parameters. Proceedings of the IEEE 2019 XXIX International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance”, September 6 – 10, 2019, Sozopol, Bulgaria, p. 21-24

63. Stefanova, T. Employment of specialists in economic activities in the information and communication technologies sector in Bulgaria. Proceedings of the 4th International Entrepreneurship, Employment and Career Congress, Bodrum / Mugla, Turkey, 17-20 October 2019, vol. 1, p. 195-202

64. Stefanova, T. Studying of The Employment of Information and Communication Technologies Specialists in Bulgaria. İzmir Journal of Social Sciences, December 2019, vol. 1 - Issue 2, p. 60-67 (e-ISSN: 2687 - 4407)

65. Стефанова, Т. ИКТ специалистите – като част от общата заетост и тяхното разпределение по ниво на образование, възраст и пол. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 28 - 29.05.2020, стр. 362-371.

66. Стефанова, Т. Избор на бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“. Годишник “Телекомуникации” 2020, том 7, с. 11-16.

67. Stefanova, T. Implementation of Education Principles: An Essential Part of an Engineering Student’s Education. Contemporary Studies in Sciences, Section IV: Educational Sciences, Edited by Recep Efe and Isa Kürebal, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2020, Chapter 20, p. 316-328.

68. Александров, А., Т. Стефанова. Предизвикателства и проблеми пред 5G. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 27 - 28.05.2021, стр. 2445-2454.

69. Стефанова, Т. Видове дистанционно обучение. Сп. “Управление и образование”, 2021, Том XVII, кн. 3, стр. 40-45.

70. Стефанова, Т. Заетост и оценка на обучението на специалистите по информационни и комуникационни технологии. Сборник с научни доклади от юбилейна научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" на Югозападен Университет "Неофит Рилски"– Благоевград, 12.11.2021, стр. 138-150.

71. Александров, А., Т. Стефанова. Рискове при внедряване на 5G. Сборник доклади от Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации”, Велико Търново, 03-04.06.2022, стр. 368-378.

72. Стефанова, Т. Предимствата на завършилите образование в областта на STEM. Сп. “Управление и образование”, 2022, Том XVIII, кн. 3, стр. 41-47.

73. Стефанова, Т. Стандарти за инженерното образование. Годишник “Телекомуникации” 2022, том 9, с. 79-86. eISSN 2534-854X.

74. Пасарелски, Р., Т. Стефанова, Т. Пасарелска. Анализ на управлението на мобилността в 5G мобилни клетъчни мрежи. Сборник доклади от Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации”, Велико Търново, 28.04.2023, стр. 586-601, ISSN 2815-3480 (CD), ISSN 2815-3472 (Print)

75. Стефанова, Т., Р. Пасарелски. Сравнителна оценка на реализацията на завършилите висши училища в професионално направление Комуникационна и компютърна техника. Сп. “Управление и образование”, 2023, Том XIX, кн. 3, стр. 10-19

76. Стефанова, Т. Основни градивни елементи за проектиране на IoT устройства. Сп. “Индустриални технологии”, 2023, Том X, кн. 1, стр. 76-82. ISSN 1314-9911

77. Стефанова, Т. Реализация и най-често заемани длъжности и професии на завършилите професионални направления Комуникационна и компютърна техника и Информатика и компютърни науки. Годишник “Телекомуникации” 2023, том 10, с. 45-53. eISSN 2534-854X, https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii

78. Коларски, А., Т. Стефанова. Проектиране и изграждане на ADS-B приемник. Сборник доклади от Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации”, Велико Търново, 15.12.2023, стр. 536-546, ISSN 2815-3480 (CD), ISSN 2815-3472 (Print)

79. Пасарелски, Р., Т. Стефанова, Т. Пасарелска. Анализ на модели за изкуствен интелект. Сборник доклади от Научна конференция „Знание, наука, технологии, иновации”, Велико Търново, 29.03.2024, стр. 925-942, ISSN 2815-3480 (CD), ISSN 2815-3472 (Print)

80. Стефанова, Т. Новите технологии – приложения, професии, умения. Изд. „Аскони-Издат“, София, 2024 г. ISBN 978-954-383-151-7

81. Стефанова, Т. Изкуственият интелект в образованието. Сп. “Управление и образование”, 2024, Том XX, кн. 3, стр. 137-145. ISSN 13126121

82. Стефанова, Т., Р. Пасарелски. Приложения на генеративния изкуствен интелект в телекомуникационната индустрия. Сп. “Индустриални технологии”, 2024, Том XI, кн. 1, стр. 228-234. ISSN 1314-9911

Курсове от текущия семестър: