Електронен каталог

доц. д-р Ваня Сланчева-Банева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р Ваня Сланчева-Банева е преподавател по „Маркетинг на

услугите“ и „Стратегически маркетинг“. Фокусира се в областта на

управлението и маркетирането на услугите и в частност – на дизайна на

услугите. Като хоноруван преподавател в НБУ, води курсовете "Маркетинг в сферата на услугите" и "Маркетингово управление на услугите", вкл. "Бизнес планиране и прогнозиране". Академичните и научните ѝ търсения засягат и темите на стратегическото прогнозиране в маркетинга, планирането със сценарии. Защитила е дисертация на тема „Стратегическо прогнозиране със сценарии в търговията“ в УНСС. Ваня Сланчева поддържа внедряването на интерактивни инструменти в бизнес обучението. Активно използва маркетингови симулации по проблематиката на: управлението на услугите, маркетинговото стратегиране, съвместния анализ, на позиционирането на продукт. Регулярно публикува в научни издания постигнатите резултати от провежданото в бакалавърски и магистърски класове обучение, основано на опита и на преживяването. В академичната си работа поддържа обучението чрез казуси както присъствено, така и онлайн.

За по-подробен професионален профил виж:

www.linkedin.com/in/vanyaslantcheva


Публикации:


Курсове от текущия семестър: