Електронен каталог

гл. ас. д-р Георги Няголов

гл. ас. д-р Георги Няголов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0889186874
Приемно време:
Сряда 16:15-18:15 117 I Корпус
Четвъртък 14:15-16:15 117 I Корпус

Професионална автобиография:


Георги Няголов преподава граждански знания и умения, и специализиран английски език в Нов български университет, както и английска средновековна и ренесансова литература в Софийския университет. Автор е на монографията "Shakespeare's Wordplay and Possible Worlds", студията "Competent Reading for the 21st Century: Global Trends through a Bulgarian Lens", статиите "Teaching Shakespeare through Performance for the 21st Century" и "Demythologising and Remythologising Shakespeare in the Context of Bulgarian Politics", както и на други публикации в областта на шекспирологията и педагогиката.


Публикации:


Научни приноси на гл. ас. д-р Георги Няголов

Глава от книга

Georgi Niagolov, Conflict and convergence in Shakespeare’s wordplay in Shakespeare and Conflict: A European Perspective, Palvgrave 2013

Монография

Georgi Niagolov, Shakespeare's Wordplay and Possible Worlds, Sofia University Press 2011

Научен проект

1 Георги Няголов, “How to Teach Europe” Fellowship Programme, Член, Centre for Advanced Studies 2017

2 Георги Няголов, Сервантес и Шекспир - 400 години във вечността, Ръководител, , Номер на договора:173 2016

3 Георги Няголов, Създаване на сборник с анотирани текстове по английска ренесансова литература в печатна и електронна форма, Член, , Номер на договора:185 2014

4 Георги Няголов, Иновативни методи и технологии в обучението по американистика и англицистика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Член, 2013

5 Георги Няголов, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, 2013

6 Георги Няголов, Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение, Член, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0057-C0001 2013

7 Георги Няголов, Създаване на сборник с анотирани текстове по английска средновековна литература в печатна и електронна форма, Член, Номер на договора:197 2012

8 Георги Няголов, Преподаване на Шекспир посредством театър, Член, , Номер на договора:127 2011

Статия в научно списание

1 Georgi Niagolov, Teaching Shakespeare through Performance for the 21st Century, Ренесансні студії, issue:31-32, 2019, pages:189-208, ISSN (online):2225-479X 2019

2 Georgi Niagolov, Demythologising and Remythologising Shakespeare in the Context of Bulgarian Politics, Cahiers Elizabethains, том:90, брой:1, 2016, стр.:115-128, Ref 2016

3 Georgi Niagolov, Review of Hamlet or Three Boys and One Girl (adapted and directed by Nikolay Georgiev and the @lma @lter Student Theatre-Laboratory) at the Theatre Hall of Sofia University, Bulgaria, 12 March 2013, Shakespeare

4 Георги Няголов, Напразни или ненапразни са усилията на любовта? Преподаване на Шекспир посредством театър в Софийския университет, Педагогика, том:84, брой:4, 2012

5 Georgi Niagolov, The Preposterous Postness of Being: The Case of a Recent Bulgarian Adaptation of The Tempest, Shakespeare Bulletin, том:29, брой:3, 2011, стр.:303-311, Ref 2011

6 Георги Няголов, Георги Няголов, Клеопатра: Шекспировата трагическа жена, Електронно списание LiterNet, 2010

7 Георги Няголов, Различни представи за езика: сравнително изследване на ръкописа на Допълнения IIC и IIID към ренесансовата пиесата „Сър Томас Мор” и модернизираната й версия в The Complete Oxford Shakespeare, Електронно списание LiterNet, 2009

Статия в сборник (на конференция и др.)

1 Георги Няголов, Катерина Станковска, Да си играм с Шекспир?, Сервантес и Шекспир: 400 години във вечността, editor/s:Петър Моллов и Георги Няголов, 2018, pages:172-184, ISBN:978-954-07-4470-4 2018

2 Георги Няголов, Алтер Хамлет, алтер Шекспир, Какъв ни е Хамлет: Текстове от академичния семинар в чест на 450-годишнината от рождението на Уилям Шекспир, editor/s:Евгения Панчева, 2017, pages:134-152, ISBN:978-954-07-4219-9 2017

3 Georgi Niagolov, Cleopatra: Shakespeare’s Tragic Woman, Gender/Genre. (eds.) Kornelia Slavova, Isabelle Boof-Vermesse, издателство:Sofia University Press, 2010

4 Георги Няголов, Платоновата лековита отрова, Зеноновият неподвижен полет, Шекспировите енигматични лъжи и духа на котката на Шрьодингер, Сборник с доклади от шестата конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2009

5 Georgi Niagolov, Different Ideas about Language: A Comparative Study of Additions II and III to the Anonymous Early Modern Play Sir Thomas More and Its Modernized Version in The Complete Oxford Shakespeare, Сборник с доклади от четвъртата конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2008

Студия в научно списание

Georgi Niagolov, Competent Reading for the 21st Century: Global Trends through a Bulgarian Lens, The Online Journal for Arts and Culture “Piron” is issued by the Cultural Center of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, issue:20, 2020, ISSN (online):2367-7031

Учебник

Georgi Niagolov, Penka Dumanova, Legal English for Bulgarian Professionals, Sibi 2011

Учебно помагало

1 Evgenia Pancheva, Georgi Niagolov, Medieval English Literature: A Reader, ISBN:978-954-07-5336-2, St. Kiment Ohridski University Press, Sofia 2021

2 Evgenia Pancheva, Georgi Niagolov, Renaissance English Literature: A Reader, ISBN:978-954-07-5335-5, St. Kiment Ohridski University Press, Sofia 2021

Курсове от текущия семестър: