Електронен каталог

доц. д-р Борис Наймушин

доц. д-р Борис Наймушин
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
+359 2 811 03 20
Приемно време:
Петък 14:00-16:00 312 II Корпус
Събота 16:30-18:30 312 II Корпус
Vyber: 0898451618 Онлайн

Професионална автобиография:


Научни интереси:

Теория и практика на превода; съпоставително езикознание; лингвистика на текста; консекутивен и синхронен превод (практика и преподаване); евразийски изследвания.

Научни степени и звания:

Доцент по теория и практика на превода (английски език): монография "За превода и Библията. Тендецнии и подходи в съвременни англоезични преводи на Светото писание" (2008, ВАК).

Докторска степен: дисертация “Страдателните конструкции в руски и български и някои съпоставки с английския език” (1997, ВАК)

Магистърска степен: Методика на преподаването на устен превод (Факултет по писмен и устен превод, Женевски университет, 2009).

Магистърска степен: Българска филология с втора специалност английски език (СУ “Св. Климент Охридски”, 1989)

Магистърска степен: Хебраистика (НБУ, 2002). Дипломна работа “Приемането на юдаизма в Хазарския каганат: един етнос от Pax Nomadica между християнството, юдаизма и исляма”

Членство в професионални организации:

Европейска асоциация на редакторите на научни списания (EASE - European Association of Science Editors)

Редакторска работа

Главен редактор

English Studies at NBU

www.esnbu.org


Публикации:


Монографии

За превода и Библията. Тенденции и подходи в съвременни англоезични преводи на Светото писание. Монография. НБУ, 2009.

Страдателните конструкции в българския и руския език и някои съпоставки с английския език. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен Доктор (ръкопис). СУ “Св. Кл. Охридски”. Март 1997.

Публикации в съавторство

Речник на чуждите думи в българския език. Б.Наймушин, Б.Велева, Г.Пашова. Изд-во Хермес”, Пловдив, 2001.

Davies, K., Cammoun, R., Ivanov. K., Naimushin, B. Simultaneous Interpretation with Text. Master thesis. Master of Advanced Studies for Interpreter Trainers Program. School of Translation and Interpretation, University of Geneva, 2009 (manuscript).

Davies, K., Cammoun, R., Ivanov. K., Naimushin, B. Teaching Simultaneous Interpretation With Text. - Fighting the Fog in Multilingualism: the Importance of Clear Writing and Speaking in Intercultural Relations. St. Petersburg School Of Conference Interpreting And Translation, St. Petersburg, 4 - 5 March 2013.

Степанова М.М., Наймушин Б.А. Студенческие конкурсы устного перевода как современное средство профессиональной

подготовки переводчика // Инновации в образовании. 2018. No1.

С.127-142.

C.A. DeCoursey, Boris Naimushin, Hidayet Tuncay, Maria Stepanova. Attitudes towards refugees in Russia, Kyrgyzstan, Lebanon and Saudi Arabia. April 2017. Asian Social Science 13(5):116. DOI: 10.5539/ass.v13n5p116

Naimushin B. & Stepanova M. The Association of Translator and Interpreter Trainers: Building a Network of Teaching Excellence. // Society and Languages in the Third Millenium, RUDN, Moscow. 2018. pp. 169-177.

Редактиране и съставителство

Материалы V Международной научной конференции „Индустрия перевода” (Пермь, 3-5.06.2013). Изд. ПНИПУ, 2013.

Maria Grozeva, Boris Naimushin. Linguistic Colloquium. Globalisierung - Interkulturelle Kommunikation - Sprache. Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums. Frankfurt: Peter Lang. [под печат]

Рецензии

Internationalisation of Higher Education in Europe - Book review. English Studies at NBU, 2019, Vol. 5, Issue 1, pp. 7-8. DOI: 10.33919/esnbu.19.1.0

Статии

Страдателните конструкции и неопределено-личните изречения при превод между българския, руския и английския език - Български език, кн. 2, 1996 г.

Към въпроса за семантиката на конструкциите с причастия на -н, -т в руски и български - Език и литература, кн. 3-4, 1996.

Към въпроса за превода на фразеологични изрази. – Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. Сборник. Нов български университет. Департамент по съвременна и приложна лингвистика. Изд-во Летера. 1999.

Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски) - В: Съпоставително езикознание, № 1, 2001. с. 22-35.

Преводът като пето умение в чуждоезиковото обучение - Чуждоезиково обучение, № 1, 2001.

Към въпроса за (не)творческия характер на превода - Литературен вестник, № 16, 25.04-1.05.2001 или на адрес http://slovoto.org/litvestnik/116/lv0116013.htm

Залог и преходност - Съпоставително езикознание, № 2, 2001.

Залогова дефективност и исторически развой на езика - В: Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. Сборник. Нов български университет. Департамент по приложна лингвистика. София, 2002. с. 63-67.

Practice Of Consecutive Interpretation: Overcoming Stage Fright And Developing Public Speaking Skills - Чуждоезиково обучение, №2, 2002, София. с. 62-67.

Иисус Хор от Харманли и Завулон от Свиленград, или исторически и лингвистични абракадабри в концепциите на “новата хронология”. – Минало, № 3, 2002, с. 17-84.

Translation in the EFL classroom. The fifth skill. – In: Modern Language Teacher. Volume 11, Number 4. October 2002. London. p. 46 – 49.

Хазарският каганат и Източна Европа: сблъсъци между “номадите на степта” и “номадите на реките” - В: Българи и хазари през ранното Средновековие. София, 2003 г. с. 142 – 157.

Юдаизмът в Хазарския каганат: между Иерусалим и Чуфут-Кале. – Минало, бр. 3, 2003.

Slavic Culture and Slavic Civilization or Communities Imagined and Communities Imposed – Thracia XV. In honorem Annorum LXX Alexandri Fol. Sofia, 2003. p.p. 425-434.

За рекламните патици, горещите картофи и съдиите, които хвърлят книги по съдебните заседатели (Още веднъж за превода на фразеологичните изрази) - Български език, кн. 1, 2001/2002, с. 137-140.

В дебрите на интерпретацията – Сборник на Департамент Приложна лингвистика на НБУ. 2003 г.

Biblical Translation As Dialogue With God: Reflections on the Exegesis and Translation of Psalm 22 (LXX 21) – Civitas Divino-Humana. В чест на професор Георги Бакалов. Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, София, 2004, с. 139-150.

Библията на крал Джеймс: оригиналът и редакциите през вековете. - Сборник на Департамент Приложна лингвистика на НБУ. 2004 г.

Ръкописната Библия: духът на Средновековието през третото хилядолетие на християнството. – сп. Минало, бр. 3, 2005.

Магическата сила на словото: от Библията и св. Августин до невролингвистичното програмиране. – Сборник “Език, литература, култура” на Департамент “Чужди езици и литератури”, НБУ, 2005.

Dura Lex като Duralex, или За политическата коректност като предпазно средство против “зарази”, предавани от уста на уста. – Чуждоезиково обучение, НБУ, София, 2007.

Имало ли е избор на вяра в Хазарския каганат? – сп. Orientalia, НБУ, 2007

Holy Scriptures a l’Anglais to suit any locale. – Canada: A View from Without. Edited by Diana Yankova. New Bulgarian Unversity Press, 2007, pp. 33-42.

Съвременното преводознание и проблеми на библейския превод – Сборник в чест на доц. Стоян Атанасов. СУ „СВ. КЛ. Охридски”, 2008.

О развитии психологической устойчивости при обучении устному переводу. - La traduction: philosophie, linguistique et didactique. Tatiana Milliaressi (ed.) Collection UL3. Travaux et recherches. Universite Charles-de-Gaulle – Lille 3. 2009, pp. 391-397.

Seducing the Bible to Condition the World – Boundaries, Boundary Crossing, Cross-boundary Transfer, Trendafilov, V and I. Vassileva (eds), Blagoevgrad, 2009.

Имел ли место выбор веры в Хазарском каганате. – Акмуллинские чтения, Уфа, Башкортостан, 2009.

Обучение устному переводу как психологический тренинг. Гуманистическое наследиие просветителей в культуре и образовании. Материалы IV Международной научно-практической конференции 11 декабря 2009 г. Уфа 2009, с. 89-94.

Устный перевод на неродной язык в контексте подготовки студентов-переводчиков в вузе. Материалы международной конференции «Единицы языка и речи: лингвистические, переводческие и дидактические проблемы». Уфа, 2010 г.

Хазарский каганат и Восточная Европа: столкновения между “кочевниками степей” и “кочевниками рек. Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании. Материалы V Международной научно-практической конференции. Уфа, 2010.

Tightrope-walking on the moral high wire: Ethical decision-making in conference and escort interpreting. TRANSLATA I, Innsbruck, 2012.

Устный переводчик – раб, солист или аккомпаниатор” Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Уфа, 2011 г.

Что может быть лучше отсутствия перевода? Русистика: язык, культура, перевод: Сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София, 23-25 ноября 2011 г.). – София: Изток-Запад, 2012.

Някои проблеми при обучението по устен превод на чужд език. Сборник в чест на Любомир Огнянов-Ризор. СУ „Св. Кл.Охридски”, 2013.

Нестыдливый переводчик. Вестник МГПУ, № 1, май 2013, Москва.

The consecutive interpreter as performer. – 44 Linguistic Colloquium. Globalisierung - Interkulturelle Kommunikation - Sprache. Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums. Frankfurt: Peter Lang. [in print]

О непозволительной роскоши быть только устным переводчиком. - Материалы Международной научной конференции „Индустрия перевода”. Пермь, 2013.

О РОЛИ И МЕСТЕ ПЕРЕВОДА С ЛИСТА В ПОДГОТОВКЕ УСТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА. Вестник ПНИПУ. Пермь, 2013.

YO, BID DADDY UPSTAIRS,ИЛИ БИБЛИЯ НА ЯЗЫКЕ УЛИЦЫ. Материалы VII Конгресса «Мир через языки, образование, культуру». ПГЛУ, Пятигорск, 2013.

"Simultaneous Interpreter Booths: Not Always What You Expect Them to Be", Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (2015 8) 264-269.

Устный перевод на правительственном уровне: о лужах, в которые мы садимся и о людях, которые иногда нас в них непреднамеренно сажают [Interpreting for Heads of State and Government: On Jams We Get Ourselves Into and On People That Sometimes Unintentionally Get Us into Jams]. Журнал переводчиков Мосты 1 (53) 2017, Р Валент, Москва.

Interviews with translators and interpreters. Boris Naimushin. Russian Journal of Linguistics 2019 Vol. 23 No. 2 584—590. Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА, DOI: 10.22363/2312-9182-2019-23-2

Курсове от текущия семестър: