Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Гичева

гл. ас. д-р Росица Гичева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:30 612 II Корпус
Сряда 17:00-18:00 612 II Корпус
Четвъртък 13:00-14:30 612 II Корпус
r.gicheva@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


CURRICULUM VITAE

Име: Росица Атанасова Гичева-Меймари

Длъжност: главен асистент в Нов български университет, София.

.

Образование:

1981-86 - Английска езикова гимназия, гр. Русе.

1986-91 – Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализация “Стара, средновековна история и тракология”. Дипломиране към “Института за палеобалкански проучвания, стара история и тракология”, с тема “Езически реликти в каноните на VІ Вселенски църковен събор. Брумалии.”

1993-95 Завършва семестриално магистърска програма “Антична религия и култура на Югоизточна Европа” към Нов български университет.

2010-2012 Докторантура в департамент “История на културата”, НБУ, в направление 8.1. Теория на изкуствата с тема “Дионис Бромиос: обреди и вярвания”.

2012 - Докторска степен в направление 8.1. Теория на изкуствата.

2013-2015 - завършва семестриално магистърска програма по логопедия ("Рехабилитация при езикова и речева патология") в Нов български университет

.

Професия:

1991-1993 Учител в прогимназиална и гимназиална степен в средни училища в София.

1993-95 Координатор на програми и съавтор на бакалавърска програма “Изкуствознание” в Департамент “Общество и култура на Средиземноморието” към Нов Български университет.

1995 – 2001 Секретар, директор на програми в Департамент “История на културата” при Нов български университет. Консултира създаването на програмите: “История на културата”, “ Етнология на българите”, Периферни култури”, Православна култура”, “Средновековна култура”, Изкуствознание”, “Тоталитарно изкуство” и др.

1995-1999 Хоноруван асистент в Нов български университет, София.

1999- 2012 Редовен асистент в Нов български университет, София.

2013 - до сега, главен асистент в НБУ.

2005-2012 Директор на Бакалавърска програма "Култура и изкуство" ФБО в НБУ.

2012-2020 - Програмен директор на "Общообразователни курсове за знания" към ФБО.

2020-2021 - Директор на програмен съвет на програмите на департамент "Изкуствознание и история на културата" и "Антропология"

2021-2023 - Програмен консултант на програмите по изкуствознание

.

Преподаване:

1991-94 История, английски език и история на английски език в средни училища в София.

1995 – до сега университетски курсове - “История и култура на древността”, “История и идеология на древността”, История и култура на траките”, “Тракийска култура”, "Тракийско изкуство", “Основни понятия на религията в древността”, “Дионисова обредност”, “Изобразителният език на мита”, “Антично изкуство и култура – маг. семинар”, “Варварският тип култура”, “Културни взаимодействия в древността”, “Антична религия”, “Тракийска митология”, “Тракия в контекста на древните култури”, “Древно изкуство и идеология”, "Културни модели на Балканите в древността", "Празник и празничност", "Невропсихология на изкуството", "Изкуство и арттерапия", "Изкуството: психика и творчество", "Психотропни вещества" и др.

.

Изследователски интереси: антична религия и изкуство, антично наследство в балканската традиционна култура, история на българското изкуство, изкуство и невропсихология, арт-терапия и др.

.

Езици: английски, новогръцки, старогръцки, руски.

.

Специализации: 1995 Френска археологическа школа в Атина.

.

Членства: Център "Българо-европейски културни диалози", НБУ - https://becd.nbu.bg/bg/za-centyra

.

Редакционни колегии: Главен редактор на научната поредица "Студии Енакор/Enakor Studies" - https://enakor.com/bg/studies-enakor/


Публикации:


Книги, редакторство и съставителство

Гичева, Р., К. Рабаджиев (съставители); 2002, ПITYH. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. Studia in honorem Prof. Ivani Marazov. ИК “Анубис”, София, 2002. ISBN 954-426-431-0

Гичева-Меймари, Р. (редактор и съставител на каталога) 2020, Ирина Колбасова. Медалиерното изкуство в България от освобождението до наши дни. Нов български университет, София, 2020. ISBN 978-619-233-110-8

Гичева-Меймари, Р. 2024, Васка Емануилова: планинските пейзажи на детството. Акварели от колекция „Енакор“. Аукционна къща „Енакор“, София, 2024, студия и каталог, 45 ст. стр. текст и 35 артефакти в каталога, на български и английски език. Gicheva-Meimari, R. 2024, Vaska Emanuilova: the mountain landscapes of her childhood. Watercolours from the "Enakor" collection. Auction House "Enakor", Sofia, 2024, study and catalogue, 45 pages text and 35 catalogue items. ISBN 978-619-04-0171-1

Димитров, Вл. (съставител, автор), Р. Гичева-Меймари (научен редактор) 2024. Ружа Маринска – живот сред изкуство. Каталог. Нов български университет, 2024. 236 стр., 425 артефакта, на български и английски език. Dimitrov, Vl. (compiler, author), R. Gicheva-Meimari (scholarly editor), 2024. Ruzha Marinska - Life Surrounded by Art. Catalogue. New Bulgarian University, 2024. 236 pp., 425 artefacts. ISBN 978-619-233-319-5

.

Студии и статии

Gicheva, R. 1997 - Sabazios, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), vol. VIII, Artemis Verlag Zurich und Dusseldorf, 1997.

Гичева, Р. 1997 - “Змеевата сватба” в апликациите от Летница, Проблеми на изкуството, 1977, бр. 3/4., с. 59-65.

Гичева, Р. 1999 - Кръстосаните колани в изкуството на Magna Graecia и тракийската мито-ритуална традиция, сп. Проблеми на изкуството, 1999/4, с. 44-52.

Гичева, Р. 2001 - Яйцето в дионисовите мистерии и лазарските обреди. В: МИФ-7: Сборник в чест на акад. Дмитрий Раевский, Департамент “История на културата”, НБУ, София, 2001, с. 526-551.

Gicheva, R. 2002 - Dionysos Bromios. The Rite. In: Proceedings of the 8th International Congress of Thracology. Sofia–Yambol 25-29 September 2000. International Foundation Europa Antiqua & Institute of Thracology. Sofia, 2002, vol. II, 927-940.

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І. Обредът. В: МИФ 12, сборник на деп. История на културата в НБУ, София 2007, с. 153-186.

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част ІІ. Името. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2007, кн. 1, с. 36-51.

Гичева-Меймари, Р. 2008 - Баклата в древните мистерии и Балканската традиционна култура. В: Докторантски четения на Департамент „История на културата”, НБУ, София, 2008, с. 85-103.

Гичева-Меймари, Р. 2008 – Кръстосани на гърдите ленти в религиозните практики и вярвания на Античността и Византия. В: Изкуствоведски четения, Институт за изкуствознание, БАН, София, 2008, с. 345-352, ил. c.15-16.

Гичева-Меймари, Р. 2008 – Богини и свещени растения в гробницата от Свещари. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2008, кн. 2, с. 3-10.

Gicheva, R., I. Meimaris. Perperek, Hyperpyrakion, Perperakion. In: Thracia XVIII In memoriam Alexandri Fol, Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2009, p. 369-384.

Гичева-Меймари, Р. 2010 – Керноси-венци в мистериите на самотракийските богове и кабирите. В: Рабаджиев, К., Х. Попов, In Memoriam Dimitri P. Dimirov (forthcoming)

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І.2. Обредни действия, храна, забрани, роли. В: Българска етнология, 2009; №3, с. 46-66.

Gicheva-Meimari, R. 2011 – Crossbands on the Chest: Religious Realia in Ancient and Byzantine Thrace. Papers of the 4th International Symposium on Thracian Studies. Byzantine Thrace: Evidence and Remains, Komotini, 2007. IN: Byzantinische Forschungen.

Гичева-Меймари, Р. 2012 – Обредите на Бромиос според епиграфски сведения. В: Попов, Д. (ред.) In Memoriam Ivani Venedikov. Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science.

Гичева-Меймари, Р. 2013 – Халюциногенното растение блян (Hyoscyamus) в иудейската традиция. В: Попова, Е. (ред.) Сборник в чест на 80 годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010. (под печат)

Гичева-Меймари, Р. 2013 – Отвъдна реалност и психоактивни субстанции в разкази на Омировата „Одисея”. В: Конференция в чест на 70 годишнината на проф. Богдан Богданов. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2011. (под печат)

Гичева-Меймари, Р. 2014, Ролята на дясната хемисфера при възстановяване на комуникативните умения при афазия: случаят Златю Бояджиев. В: Боянова, В., М. Станкова, Ж. Винарова (ред.), Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения”, Нов български университет, София, 12-14 декември 2014 г., София, Изд. на Нов български университет, с. 89-109.

Гичева-Меймари, Р. 2015, Чувствителност на теста „Диагностика и превенция на езика 3-4 (Д.П.Е. 3-4)” към симптоми на деца от аутистичния спектър: представяне на случай. В: Сборник с доклади от международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания”, Албена 2015 г. Изд. на Логопедичен център Ромел, София, с. 96-108.

Гичева-Меймари, Р. 2015, Ритуална употреба на психоактивни субстанции в древна Тракия. В:Василева, В. Г. Гочев (съст.) Разширяването на света. Сборник в чест на 75 годишнината на проф. Богдан Богданов. Нов български университет, София, 2015, с. 329-357.

Гичева-Меймари, Р. 2017, Буенци и Дионисови почитатели в древна Тракия. В: Димитров, В. (съст.) Етнокултури и изкуства. Сборник с изследвания в чест на 70 годишнината на проф. Любомир Миков. Нов български университет, София, 2017, с. 59-79.

Гичева-Меймари, Р. 2017, Гръцките имена на Димитър Добрович. В: Данева, А. (съст.), „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество” Доклади от едноименната международна конференция, НБУ, 16-17 ноември 2016 г. София, Издателство на Нов български университет, 2017 г., с. 211-235.

Gicheva-Meimari, R. 2019, Ivy in the Art and Religion of Ancient Thrace. In: Gergova, I., E. Moussakova (eds) Marginalia. Art Reafings. Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studies, Volumes I–II. Institute of Art Studies, Sofia, 2019, vol. I, 41-56.

Gicheva-Meimari, R. 2022 - The Byzantine Festival Broumalia in the Sixty-second Canon of the Quinisext oecumenical council. In: Late Antique Christianity in Southeastern Europe, Conference of LABedia Project of the Institute of Balkan Studies of Bulgarian Academy of Sciences, Yambol 2019. (in the press)

Гичева-Меймари, Р. 2024 - Погребалното ложе на тракийските аристократи. В: Минаева, О., И. Бокова (съст.), Изкуство и памет. Сборник в чест на 80-годишнината на Иван Маразов. НБУ, София, 2024, с. 137-152.

.

Научно-популярни и творчески публикации

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Любов и обезсмъртяване в изстъпленията на дионисовите празници. Платон, „Федър” и Еврипид, „Вакханки”. Във: Форум на професор Богдан Богданов, публикувано на 1 ноември 2009 г. - http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&discID=17

Гичева-Меймари, Р. 2011 - Останки от антична музика в традиционната балкано-анатолийска музика? Във: Форум на професор Богдан Богданов, публикувано на 17 януари 2011 г. – http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&ofs=1&discID=36

Гичева-Меймари, Р. 2023 – Хората на Украйна през мир и война. Каталог на благотворителна изложба и аукцион на фотографии на Олександр Барон в Аукционна къща „Енакор“, София, 2023. https://enakor.com/bg/хората-на-украйна-през-мир-и-война/

Gicheva-Meimari, R. 2023 - The People of Ukraine Through Peace and War. Catalogue of a charity exhibition and auction of photographs by Oleksandr Baron at Enakor Auction House, Sofia, 2023. https://enakor.com/the-people-of-ukraine-through-peace-and-war/

Гичева-Меймари, Р. 2023, Лика Янко, художник на невидимото. В: Блог на Аукционна къща „Енакор“, https://enakor.com/bg/christmas-auction-2023-lika-yanko-artist-of-the-invisible/

Gicheva-Meimari, R. 2023, Lika Yanko, Artist of the Invisible. In: Blog of the Auction House Enakor, https://enakor.com/christmas-auction-2023-lika-yanko-artist-of-the-invisible/

Гичева-Меймари, Р. 2023, Димитър Гюдженов. В: Блог на Аукционна къща „Енакор“, част I https://enakor.com/bg/christmas-auction-2023-dimitar-gyudzhenov/ , част II - https://enakor.com/bg/dimitar-gyudzhenov-paintings/

Gicheva-Meimari, R. 2023, Dimitar Gudzhenov. In: Blog of Enakor Auction House, part I https://enakor.com/christmas-auction-2023-dimitar-gyudzhenov/ , part II https://enakor.com/paintings-of-dimitar-gyudzhenov-in-the-christmas-auction-2023/

Гичева-Меймари, Р. 2024, Ема Йорданова: музиката на пейзажите и натюрмортите. Изложба на живопис в Аукционна къща „Енакор“, 21-29 март 2024 г., куратор Росица Гичева-Меймари. В: Блог на Аукционна къща „Енакор“, част I https://enakor.com/bg/ema-yordanova-music-of-the-landscapes-1/?fbclid=IwAR2YWnpNMZ7_YxZvYNGLAUZIIyEURvUjul7ADaML24P9BPlIHlzcDSiotOU , част II - https://enakor.com/bg/ema-yordanova-music-of-the-landscapes-2/ , 14 ст. стр.

Gicheva-Meimari, R. 2024, Ema Yordanova: The music of the landscapes and the still lives. Exhibition of paintings at Enakor Auction House, 21-29 March 2024. Curator Rossitsa Gicheva-Meimari. In: Blog of Enakor Auction House, part I https://enakor.com/bg/ema-yordanova-music-of-the-landscapes-1/?fbclid=IwAR2YWnpNMZ7_YxZvYNGLAUZIIyEURvUjul7ADaML24P9BPlIHlzcDSiotOU , part II - https://enakor.com/ema-yordanova-music-of-the-landscapes-2/ , 14 pages

Гичева-Меймари, Р. 2024. „Трите кръста“ на Рембранд ван Рейн. В: Блог на Аукционна къща „Енакор“ https://enakor.com/bg/the-three-crosses/ 11 ст. стр.

Gicheva-Meimari, R. 2024, “The Three Crosses” by Rembrandt van Rijn. In: Blog of Enakor Auction House https://enakor.com/the-three-crosses/ 11 pages

Гичева-Меймари, Р. 2024. Пейзаж от Лесидрен I, на художника-интелектуалец Андрей Даниел. В: Блог на Аукционна къща „Енакор“, част I - https://enakor.com/bg/andrey-daniel-landscape-from-lessidren/ , част II - https://enakor.com/bg/andrey-daniel-landscape-from-lessidren-2/ 13 ст. стр.

Gicheva-Meimari, R. 2024. Landscape from Lessidren I, by the artist-intellectual Andrey Daniel. In: Blog of Enakor Auction House, part I - https://enakor.com/andrey-daniel-landscape-from-lessidren/ , part II - https://enakor.com/andrey-daniel-landscape-from-lessidren-part-2/ 13 р.

Гичева-Меймари, Р. 2024. Живописните сънища на Васил Стоев. В: Блог на Аукционна къща „Енакор“, - https://enakor.com/bg/the-painted-dreams-of-vasil-stoev/ 15 ст. стр.

Gicheva-Meimari, R. 2024. The Painted Dreams of Vasil Stoev. In: Blog of Enakor Auction House, - https://enakor.com/the-painted-dreams-of-vasil-stoev/ 15 р.

.

Учебници

Учебник по история за 7 клас. В съавторство с М. Димова и Д. Ботева-Боянова. Изд. “Просвета”, 2002. Авторски с.:46.

Книга за учителя към Учебник по история за 7 клас. В съавторство с М. Димова и Д. Ботева-Боянова. Изд. “Просвета”, 2004. Авторски с.: 150.

.

Куратор на изложби

Хората на Украйна през мир и война. Благотворителна изложба и аукцион на фотографии на Олександр Барон в Аукционна къща „Енакор“, София, 30. 09-06.10. 2023. https://enakor.com/bg/хората-на-украйна-през-мир-и-война/ ; https://view.publitas.com/enakor-1/catalogue-a39-ukraine-bg/page/1

Ема Йорданова: музиката на пейзажите и натюрмортите. Изложба на живопис в Аукционна къща „Енакор“, 21-29 март 2024 г. https://enakor.com/bg/ema-yordanova-exhibition/ ; https://view.publitas.com/enakor-1/izlozhba-ema-ivanova-bg/page/1 ; https://enakor.com/bg/ema-yordanova-exhibition-highlights/

Курсове от текущия семестър: