Електронен каталог

проф. д-р Манол Рибов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Манол Рибов е професор, доктор по икономика. След завършване на висшето си икономическо образование работи като експерт в СП „Булгарконтрола” към Българската търговско-промишлена палата. Впоследствие с конкурс постъпва във Висшия икономически институт „Карл Маркс”, където получа научната си степен и звание по първа и втора хабилитация.

Специализирал е по проблемите на стоковия контрол в международната търговия („Полкарго” – Гдиня), теория и методика на квалиметрията (Московкия институт за народно стопанство), управление и осигуряване на качеството (Берус Академи – Регенсбург), управление на качеството в непроизводствената сфера (Атински университет) и организация и управление на национални награди за качеството (Институт по качеството Чартърър и Британската фондация за осигуряване на качеството).

Притежава богат практически опит. Продължително време е заместник-председател на Съвета по лека промишленост и на Съвета по хранително-вкусова промилешленост към Българската търговско-промишлена палата. Бил е председател на Съвета на директорите на „Балкантурист” АД и на ЕАД „ССО”, както и член на колегиума на Комитета по туризма към Министерски Съвет. Член е на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество "Търговия и туризъм" към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Активно участва в дейността на различни органи в областта на управлението на качеството. Дълги години ръководи Междууниверситетския център по мениджмънт на качеството. Бил е председател на технически комитет „Управление и осигуряване на качеството. Сертификация” към Българския институт по стандартизация и на технически комитет „Акредитация на органите по сертификация на системи” към Българската служба за акредитация. Освен това е бил член на специализираните научно-технически съвети на Научно-изследователния институт по качество и на Централния машино-строителен институт. Заместник председател е на Съюза на специалистите по качеството в България.

Определено място в професионалната му реализация заема и неговата дейност в разработването на подзаконови актове от областта на стандартизацията и управлението на качеството. Автор е на: БДС 6.10.1 - 86 и БДС 6.10.2 - 86 от серията стандарти "Унифицирани системи за управленска документация. Системи за документация на Народната просвета" (1986 г.) с възложител Министерството на народната просвета; Наредба и Методически указания за контрол на качеството на стоките във вътрешната търговия и битовото обслужване (1976 г.) с възложител Държавния комитет за стандартизация при Министерския съвет; Наредба и Методически указания за планиране на качеството на промишлената продукция (1985 г.), за материално стимулиране на персонала на промишленото предприятие (1986 г.), за информиране на потребителите за качеството на продукцията (1987 г.) с възложител Комитета по качеството при Министерския съвет; Комплексна система за управление на качеството на битовото обслужване (1979 г.) и Комплексна система за управление на качеството на търговското обслужване (1986 г.) с възложител Министерството на вътрешната търговия и услугите (Научен център по вътрешна търговия, услуги, месна промишленост и туризъм).

Участвал е в разработване на учебна документация и в проектиране на системи за управление и тяхното одитиране в различни висши училища. През периода 1993 - 1994 г. е ръководил внедряването на система за образователни кредити в УНСС и подготовката на учебна документация за ОКС "Бакалавър", включваща учебни планове, характеристики на учебните дисциплини, професионални характеристики на преподавателския състав и учебни програми (Учебна документация за ОКС "Бакалавър", С., Университетска печатница на УНСС, Том 1, 1993 г. - 172 стр.; Том 2, 1994 г. - 551 стр.; Том 3, 1994 г. - 280 стр.; Том 4, 1994 г.- 515 стр.). По-късно ръководи разработването на 110 работни инструкции (РИ-01 - РИ-110) и на 57 документирани процедури (ДП-01 -ДП-57) за съществуващите към 2001-2002 г. длъжностни наименования и структурни звена, ползвани при проектирането на университетската система за качеството (Проект за управление на качеството в УНСС, С., Университетско издателство "Стопанство", 2006 г., Том 1 - 407 стр. и Том 2 - 845 стр.); В МВБУ във връзка с предстоящи одити от сертифициращия орган Lloyd's Register Quality Assurance Limited е ръководил провеждането в екип на всеки 6 месеца през периода 2007-2010 г. вътрешни одити (N1 - 67/12.03.07; N2 - 460/26.09.07; N3 - 84/25.02.08; N4 - 540/20.10.08; N5 - 60/18.03.09; N7 - 46/25.02.10).

Не по-малък е опитът му в сферата на организацията и управлението на висшето образование. Бил е заместник декан и заместник ректор на Университета за национално и световно стопанство, заместник председател на Съюза на университетските преподаватели, член на управителния съвет на Центъра „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” и на Постоянна научно-експертна комисия към Министерство на образованието и науката. Освен това продължително време е експерт, а в последствие става и член на Постоянната комисия по стопански науки и управление към Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Член е на "Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика" при ВАК. Бил е член на Специализирания научен съвет по военни науки при ВАК и на "Научната комисия по икономически науки" на ВАК.

Има дългогодишен преподавателски стаж. Водил е лекционни курсове по учебните дисциплини „Системи за качеството”, „Управление на конкурентоспособността”, „Реинжинеринг и управление на риска” пред студенти по специалност „Икономика на туризма”, „Международни икономически отношения” и „Икономика и управление на търговията” в Университета за национално и световно стопанство, Международното висше бизнес училище, Югозападния университет „Неофит Рилски” и в други висши училища в страната. Изнасял е цикъл от лекции на тема "Съвременни подходи в управлението на качеството" в Русия (Москва, Тула, Рязън) и Литва (Вилнюс, Каунас и Алитус). Посещението е организирано през 1986 година от Дружеството за разпространение на знания "Георги Кирков" и аналогичните дружества "Знание" в Русия и Литва.

Научните му интереси са главно в областта на квалиметрията, проектирането и внедряването на системи и управлението на конкурентоспособността в различните сектори на икономиката. Има над 350 публикации, някои от които са публикувани в чужбина или е участвал с тях в различни международни форуми. През 2002 година му е присъдена годишната награда на "CIELA" за авторски принос в икономическата литература. Носител е и на ордена "Кирил и Методий".


Публикации:


МОНОГРАФИИ

1. ”Системи за качеството”, С., Университетско издателство “Стопанство”, 2000, с. 355 ;

2. “Туризмът в ерата на качеството”, С., “Тракия-М”, 2003 г., с. 720 ;

3. “Управление на конкурентоспособността в туризма” ,С., “Тракия-М”, 2003, с. 610;

4. “Туризмът на новото хилядолетие”, С., “Авангард Прима”, 2003, с. 251;

5. Организационни структури в туризма”, С., “Нова Звезда”, 2004, с. 350;

6. “Реинженеринг и управление на риска в туризма”, С., “Нова Звезда”, 2005, с. 399, (в съавторство)

7. “Конкурентно предимство в туризма”, С., “Нова Звезда”, 2005, с.450;

8. “Конкурентни стратегии в туризма”, С., “Тракия-М”, 2005 г., с. 420, (в съавторство)

9. “Стратегическият избор в туризма”, С., “Тракия-М”, 2005 г., с. 502, (в съавторство)

10. “Туризмът в ерата на развлекателната индустрия”, С., “Тракия-М”, 2008 г., с. 460, (в съавторство)

11. “Туристически дестинации”, С., “Тракия-М”, 2008 г. с. 800, (в съавторство)

12. “Туристическа политика”, С., “Тракия-М”, 2009 г., с. 540, (в съавторство)

СТУДИИ

1. “Пътят към конкурентната икономика”, “Научни трудове”, том. 2, МВБУ, София, 11-38 с.

2. “В търсене на възможности за квантифициране конкурентоспособността на туристическия продукт” – Годишник на УНСС, С., 2007, с. 199-235.

СТАТИИ

1. “В търсенето на нови идеи за осигуряване на качеството и конкурентоспособността в условията на глобализацията”, сп. “Алтернативи”, 2000 г. № 4-6, с. 35;

2. “Националната политика за качеството”, сп. “Алтернативи” 2000 г., № 9-10, с. 32;

3. “Системи за управление на качеството на образователния и научноизследователския продукт”, сп. “Алтернативи”, 2002, № 1-2, с. 5-9;

4. “Преосмисляне концепцията за качеството на продукта”, сп. “Стандартизация и метрология”, 2003, № 12, с. 9-11;

5. “Концептуалният прелом в развитието на туризма”, сп. “Алтернативи”, бр. 8 (62), 2003, с. 5-7;

6. “Висшето образование пред нови проблеми и отговорности”, сп. “Икономически алтернативи”, бр. 2 (73), 2006 г., с. 52-55;

7. “Структурните компоненти на свободното време”, сп. “Икономика и управление”, бр. 1, 2006 г., с. 15-19;

8. “Стратегии за трайно конкурентно предимство на предприятието”, сп. “Стандартизация, метрология, сертификация”, бр. 1, 2007 г., с. 25-29;

9. “Поглед върху качеството на висшето образование”, сп. “Стандартизация, метрология, сертификация” бр. 10, 2007 г., с. 23-27;

10. “Висшето образование във фокуса на квалиметричната оценка”, сп. “Икономически алтернативи”, бр. 2, 2009 г., с. 124-136.

ДОКЛАДИ

1. “Конфигурации на конкурентното и устойчиво развитие”, VІ национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие” – Сборник доклади. Университетско издателство “Стопанство”,С., 2001, с. 33-50;

2. “Преосмисляне на фирмената политика и устойчиво развитие”, VІІ национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност и устойчиво развитие” – Сборник доклади. Университетско издателство “Стопанство”, С., 2002, с. 58-64;

3. “Тенденции във фирмената политика за подобряване на качеството на продукта”, ХІІІ национална научно-практическа конференция с международно участие “Качество за по-добър живот”, Сборник доклади, ССКБ, С., 2002 г., с. 29-36;

4. “Отвъд качеството на продукта”, ХІV национална конференция с международно участие “Качество за по-добър живот”, Сборник доклади, ССК, С., 2003 г., с. 61-66;

5. “Относно редефинирането на концепция за качеството на продукта”, VІІІ национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност и устойчиво развитие”, Сборник доклади, УНСС, С., 2003 г., с. 34-38;

6. “За качеството на логистичния продукт. Логистиката в България. Теория и практика”, Сборник доклади. УНСС, С., 2003 г., с. 87-91;

7. “Отвъд традициите на фирмените стратегии”, ІХ национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност и устойчиво развитие”, Сборник доклади, УНСС, С., 2004 г., с. 25-32;

8. “Стратегическият избор в ерата на качеството”, ХVІ национална конференция с международно участие “Качество за по-добър живот, 2005 г.”, Сборник доклади, ССК, С., 2005 г., с. 52-62;

9. “Развитието на туристическата фирмена политика”, Юбилейна научна конференция “Туризмът през ХХІ век”, Сборник доклади, СУ “Св. Климент Охридски”, С., 2002 г., с. 195-2005;

10. “Конкурентните предимства на човешкия капитал”, Х национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност и устойчиво развитие”, Сборник доклади, УНСС, С., 2005 г., с. 33-36;

11. “Дългосрочната перспектива на фирмената политика за качеството”, ХVІІ национална конференция с международно участие “Качество за по-добър живот 2006 г.”, Сборник доклади, ССК, София, 2006 г., с. 14-21;

12. “Приоритетните стратегии на фирмената политика”, ХІ национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност и устойчиво развитие”, Сборник доклади, УНСС, С., 2006 г., с. 17-26;

13. “Приоритетите в качеството на висшето образование”, ХVІІІ национална научно-практическа конференция с международно участие “Качество за по-добър живот 2007 г.”, Сборник доклади, ССК, С., 2007 г., с. 183-198;

14. “Националната идентичност в стратегията на туристическата политика”, Международно научна конференция “Туризмът през новото хилядолетие”, Сборник доклади, том І, ЮЗУ, Благоевград, 2007 г., с. 4-10;

15. “Квантивативната оценка на висшето образование”, ХІІ национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност и устойчиво развитие”, Сборник доклади, УНСС, С., 2007, с. 6-10;

16. “Тенденции в развитието на световната икономика и националната конкурентоспособност”, ХІІІ симпозиум “Качество, конкурентоспособност и устойчиво развитие”, Сборник доклади, УНСС, С., 2009, с. 20-37;

17. “Интеградивните тенденции в развитието на теорията на туризма”, Юбилейна научна конференция “Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Сборник доклади, Икономически университет – Варна, Издателство “Наука и икономика”, В., 2010, с. 33-38;

18. “Синтезът на знания в учебното съдържание”, VІІ международна практическа конференция “Научните изследвания – висше образование, иновации”, Сборник доклади, Международно висше бизнес училище, С., 2010, с. 70-81.

УЧЕБНИЦИ

1. “Ресторантьорство и хотелиерство”, С., “Тракия-М”, 2007 г., с. 681, (в съавторство);

2. “Основи на туризма” - част І, С., УИ “Стопанство”, 2007 г., с. 362, (в съавторство);

3. “Основи на туризма” - част ІІ, С., УИ “Стопанство”, 2007 г., с. 307, (в съавторство);

4. “Основи на туризма” - част ІІІ, С., УИ “Стопанство”, 2008 г., с. 320 (в съавторство);

5. “Туроператорска, агентска и транспортна дейност”, С., “Тракия-М”, 2009 г., с. 660, (в съавторство).

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

1. “Разработване и внедряване на система за управление на качеството в УНСС” (тема № 8 от Протокол № 44/04.06.2001 г. за университетска поръчка по НИД 21-03-В/2001 г.);

2. “Tempus phare European project “Qualmans” S-JEP-07566:1994-2005.

Курсове от текущия семестър: