Електронен каталог

доц. д-р Зарко Ждраков

доц. д-р Зарко Ждраков
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
История
Телефон:
0899843662
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


П р о ф. д – р З а р к о Ж д р а к о в

Професор, изкуствознание

Научни интереси:

В областта на [пра]българското изкуство, църковната живопис, иконографията, иконологията, епиграфиката, палеографията

Телефон: 0899 843662

Email: zhdrakov@abv.bg

Website:

Научни степени:

2018 - избран за професор по изкуствознание в Национална художествена академия

2003 – избран за доцент по изкуствознание в Национална художествена академия

1992 – защитена докторска дисертация на тема: Църквата “Св. Апостоли Петър и Павел” в Търновград – архитектурни и художествени проблеми.

Академична дейност:

2018 - професор в НХА

2003 – доцент в НХА

1999-2003 – директор на програма Културно наследство в НБУ

1997 – стипендиант на фондация “Пол Гети” с тема на изследване: Флорентинската уния от 1439 г. и нейното влияние в изкуството през ХV век

1995 – гл. ас. в НХА

1992-1995 – асистент в НХА

1988-1992 – редовен аспирант в катедра Изкуствознание при НХА

1987-1989 – Градска художествена галерия – Велико Търново

По важни научни публикации:

Въведение в историята на автографирането. София, 2003, 5-176

За трите златни пръстена с монограми на кан Кубрат.- Старобългаристика, ХХІХ (2005), 4, 84-94

Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№ 9 и 10) с гръцки текст.- Старобългаристика, ХХІV (2000), 4, 53-73 в съавторство с А. Делева

Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска.- Старобългаристика, ХХVІ (2003), 4, 33-54 в съавторство с А. Бояджиев и Ст. Александров

Към интерпретацията на шлем-маска №1 от Ашман (Беркасово).- Археология, XLI (2000), 3-4, 5-15 в съавторство с А. Делева

За една чудотворна икона в Търновград от ХІV век.- Старобългаристика, ХХІІ (1998), 1, 96-104

Апокрифен текст за Второто Пришествие от стенописите на Търновската катедрална църква “Св. Апостоли”.- Старобългаристика, ХХІІІ (1999), 4, 90-95

Търновският зограф Никола – подписани, атрибутирани и датирани творби от 1442 г. В: Търновска книжовна школа. Т.VІІ, В. Търново, 2002, 783-799

Тайнопис от 1242 г. върху една икона на Христос Пантократор.- Изкуство, 33-34, 1996, 26-30

Проекти:

2006 г. – Българското присъствие в района на Костур през Средновековието и Възраждането (продължава)

2005 г. – Средновековни графити и монограми от църквата “Св. София” в Истанбул

2000 г. и продължава – Автографски проучвания

1999 г. – Белегът в изобразителния език на българите

1996 г. – История на българското изкуство през ранното османско владичество

Други:

1999 – преподава история на изкуството в италианския лицей - Горна Баня

Лични данни:

Дата на раждане: 17 март 1960 г.

Семейно положение: семеен с едно дете

Образование:

1978 – средно, Държавен художествен лицей “Джулио Романо” в Рим (Италия)

1987 – висше, Национална художествена академия, специалност Изкуствознание


Публикации:


Ждраков, З. Въведение в историята на автографирането. София, 2004, 1-188; Една новооткрита творба на Захари Зограф.- Изкуство 7 (1986), 46-48; Сцената Въздвижение на кръста и датирането на стенописите от църквата “Св. Петка Самарджийска” в София.- Изкуство 2 (1990), 40-46; За западната иконография на св. Христофор от църквата “Св. Петър и Павел” в Търново.- Изкуство 9-10 (1990), 42-47; Стенописите на църквата “Светите Петър и Павел” в Търново от ХV век и критската живопис в светлината на новите проучвания.- Проблеми на изкуството 4 (1991), 50-56; Отражение от Флорентинската уния в Търновград. В: Католическата духовна култура и нейното присъствие ивлияние в България. София, 1992, 198-212; Пренасянето на мощите на св. Иван Рилски през 1469 година в светлината на историческите събития. В: Българският петнадесети век. София, 1993, 85-92; Предопределената съдба на Рим и сакралната топография. В: Медиевистични ракурси. София, 1993, 138-144; Патронната сцена на църквата “Светите Петър и Павел” във Велико Търново и историята на града през ХV век. В: Търновска книжовна школа. Паметници. Поетика. Историография. Т.5. В. Търново, 1994, 697-710; Монументалната живопис в Атон през ХV век и стенописите на църквата “Св.Св. Петър и Павел” в Търново. В: Светогорска обител Зограф. Т.1. София, 1995, 113-118; Префигуративните образи на Богородица отразени в иконографията на нейното успение.- Изкуство 24 (1995), 22-24; Към въпроса за влиянието на италианския Ренесанс в православното изкуство на Балканите през ХV век. В: Ренесансът и България. София, 1995, 295-307; За две изображения на сатаната от ХV век. В: Inter angelos daemonesque – между ангели и демони. София, 1995, 167-183; Влиянието на Критската школа в българската живопис през ХVІ век. В: Българският шестнадесети век. София, 1996, 565-572; Икона на Христос Пантократор от 1242 г., подписана от зографа-певец Козма.- Изкуство 33-34 (1996), 26-30; Неизвестен български медалион от ІХ век. В: Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, 315-322; За западната иконография на “Христос в гроба” през ХV век (по две изображения от Кутлумуш и Търново). В: Светогорска обител Зограф. Т.2. София, 1996, 259-265; Българското присъствие в Италия. Някои проблеми на изследването. В: Българи в Италия и италианци в България. Приноси. София, 1997, 32-45; За една чудотворна икона в Търновград от ХІV век.- Старобългаристика ХХІІ (1998) 1, 96-104; Апокрифен текст за Второто Пришествие от стенописите на Търновската катедрална църква “Св. Апостоли”.- Старобългаристика ХХІІІ (1999) 4, 90-95; Похвалното слово на търновския митрополит Игнатий за руския княз Борис Александрович и неговото отражение в иконографската програма на катедралната църква “Св. Апостоли”. В: Търновска книжовна школа. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Т.6. 1999, В. Търново, 703-712; За един аспект на [пра]българската владетелска идеология.- Кант. Списание нановите хуманитарни факултети в Нов български университет 2 (2000), 114-127; История или истерия. В: Историята като наука, образование и професия. София, 2001, 55-59; Търновският зограф Никола – подписани, атрибутирани и датирани творби от 1442 г. В: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Т.VІІ. В. Търново, 2002, 783-799; За някои аспекти на средновековната рисунка (рисунката вместо текст и текстът като рисунка). В: Рисуването. Образователни и творчески аспекти. София, 2002, 163-167; Gli affreschi di Nessebar e le influenze di Creta. In: Bulgaria Pontica medii aevi. Vol. IV-VI, Sofia, 2003, 413-421; Български юбилеен медальон от ІХ век атрибутиран на кан Звинич.- Известия на Българска орда ІХ (66), 2 (2003), 12-24; Фрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от ХІІІ век.- Старобългаристика ХХVІІІ (2004) 1, 94-105; Към идентификацията на Костурското ателие – по непубликувани автографи от монастирите в Кремиковци и Поганово. В: Византийските основи на съвременна Европа. Ниш, 2004, 255-269; Исихазмът в Търновград през първата половина на ХV век. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В.Търново, 2004, 537-556; За трите златни пръстена с монограм на кан Кубрат.- Старобългаристика ХХІХ (2005) 4, 84-94; Къснопалеологовската живопис в Търновския край (хронографски преглед). В: Теодосиеви четения (640 години от успението на преп. Теодосий Търновски). В. Търново, 2005, 217-227; Нови данни за зографското ателие в Каленич.- Известия на Регионалния музей в град Русе. Т.Х. 2006, 109-140; Авитохол – топос в историографията и епоса, Национална конференция на Департамент История в НБУ (Созопол, 19-21 септември 2006); За едно българско име-топос на Плиска (по данни от надписа върху седмолъчата звезда). В: История и съвременност, Годишник на департамент История в Нов български университет. Т.1. (2006), София, 2007, 34-49; Един аспект в отношенията на българите към реформацията. В: Реформацията – история и съвременни измерения. София, 2007, 142-148; За подписите на Боянския майстор Димитър.- Старобългаристика, ХХХІІ (2008), 1, 47-68; За майсторите на Боянската църква от 1259 година. Сборник на катедра Изкуствознание в НХА, Т.1, София, 2010, 9-39 – виж също приложение в книгата на К. Попконстантинов: Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. София, 2009, 89-128 (Zograph Vasilie And The Boyana Church 750 Years Later); За една етнокултурна трансформация в българската родова власт – вълчата травестия. Сборник, посветен на проф. Цветана Георгиева. София, 2009, 125-134; Куберовото съкровище в контекста на хуно-българската традиция, Научна конференция: Пътуване към България (Шумен, 8-11 май 2008) - Сборник: Пътуванията в Средновековна България, Шумен (2009), 295-300; Четвъртият надпис на Мадарския конник, Научна конференция посветена на 30 годишнината от обявяването на Мадарския конник за паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО (Шумен, 28 май 2009) – Годишник на Департамент „История“. Т. V - VІ (2010-2011), София, 2014, 1-10 - http://ebox.nbu.bg/hist14/index4.php?id=5#t ; Хуно-българската патриотична традиция и имперската идеология на Асеневци. Годишник на департамент История в Нов български университет. Т. ІІІ (2008), София, 2011, 134-152 - http://ebox.nbu.bg/hist/ne3/05%20Zarko%20Jdrakov%20+%20r.pdf ; Търновските старини в контекста на Калояновата уния – В: Търновска книжовна школа (Търново, 16 октомври 2009) Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ – ХV век. Т. ІХ. В. Търново, 2011, 777-786; Няколко бележки върху Боянския поменик. В: Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева. Нов български университет, 2009, 223-231; За собствеността на седмолъчната звезда от Плиска (Общество и власт в края на ІХ век).- Национална конференция на Департамент История в НБУ „Общество, власт и собственост в историята“ (Созопол, 19 - 21 септември 2009); За функцията на седмолъчната звезда от Плиска като печат – В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие (Сборник в чест на Йордан Алексиев). Т.ІV. Велико Търново, 2011, 128-135; Короната на Велика стара България – Втора национална конференция „Пътуване към България” по археология, история и културен туризъм (Шумен, 14-16 май 2010), Сб. Оттука започва България. Шумен, 2011, 121-130; За авторското посвещение на Неделю зограф от Ловеч – Национална конференция „Етрополската книжовна школа и културният живот през ХVІІ век в българските земи” (София, НБКМ 20-21 май 1910), Сб. Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. София, 2011, 219-223; Крилатата корона на Римската империя през погледа на демократична Флоренция от ХV век.- Научна конференция на Департамент История в НБУ (Созопол, 26-30 септември 2010); Абстракцията като капиталистическа диверсия (автобиографично).– Кръгла маса на тема: Съпротивата срещу комунистическия режим в България през 1944-1989 (НБУ, 23-24 март 2011), 247-251 – http://ebox.nbu.bg/anti/; Богдан Филов и съдбата на Търновските старини.- Международна конференция на тема: Интелектуалците и/в политиката (НБУ, 29-30 април 2011) – подготвена за печат; Идентифицирани подписи на Софийските зографи св. Пимен и Тома. – Научна конференция (Етрополе, 2-3 юни 2011) – подготвена за печат; Автографски примери от 12 и 13 век. – Световен конгрес по византинистика (София, 23-26 август 2011) – падготвена за печат; Свещената змия година в българската история. – Научна конференция на Департамент История в НБУ (Созопол, 21-24 септември 2011); Свещените години на дракона и на змията в българската история. В: „Средновековният човек и неговият свят“. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, 775-781; История или истерия: Скандалният случай с българската азбука в Брюксел.- Национална научна конференция: Историята като наука, образование и професия (Созопол, 23 - 25 септември 2012); Монетите инсигнии в съкровището на кан Кубрат. - Национална научна конференция: Власт и пари в историята (Созопол, 20 - 23 септември 2013); Бустрофедонното писане при прабългарите. – Международен симпозиум „Християнство и книжнина“ (Шумен, 24 - 25 октомври 2014) - В: Преславска книжовна школа. Т.15. Шумен, 2015, 415-426; Българите и християнството през VІІ век.- Национална научна конференция: Историята и нейните интерпретации (Созопол, 20 - 22 септември 2014); Именникът на българските князе в контекста на сакралните цареубийства. - Под знака на музата Клио. Научни четения по случай 20-годишнината на департамент „История“ (НБУ, 29 - 30 май 2015), Нов български университет, 2018, 151-157; Енигматичната дума „вихтунь“ в Именника на князете – проблем на цивилизационния диалог.- Национална научна конференция: „Цивилизационни диалози“ (Созопол, 20 - 23 септември 2015) – подготвена за печат; Потирите от Новгород в автографски контекст. – Международен симпозиум „Епохата на цар Петър І (927-969): Култури и субкултури“ (Шумен, 13 - 14 ноември 2015) – В: Преславска книжовна школа, Т. 16, Шумен, 2016, 249-260; Графити от галерията на Великата църква „Св. София“ в Константинопол.- Годишник на Департамент „История“. Т. 8, 2013 (НБУ, 2016), 3-280 http://ebox.nbu.bg/hist16/index4.php?id=5#t; Жупанът на кръстопът.- Национална конференция на Департамент “История” в НБУ: „Кръстопътищата на историята“ (Созопол, 23 - 26 септември 2016); За прехода от глаголица към кирилица (по данните на седмолъчния печат от Плиска).- Международен симпозиум: „Кирило-Методиевите ученици в Плиска” (Шумен, 28-29 октомври 2016), В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен 2017, 332-342; Разкрити подписи на софийските зографи св. Пимен и Тома.- Научна конференция „120 години Национална художествена академия“ (София, 15 декември 2016) - Изкуство и критика, 10 (2017), 58-63; Курт/Кубрат – историографска визия за сменилия си кожата вълк.- Национална конференция на Департамент “История” в НБУ: „1385 години България в Европа (проблеми в изучаването преподаванет)“ (Созопол, 21 - 23 септември 2017); Харизмата на рода Дуло – смисъл на старобългарския превод на „Именника“.- Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“ (Шумен, 12 - 14 октомври 2017), В: Преславска книжовна школа. Т. 19. 2019, 313-318; Две художествени концепции за Венера на Ботичели и Кранах.- Научна конференция на Департамент История в НБУ (София, 26 октомври 2017); Фалически символи в българската владетелска идеология.- Научна конференция „Война и общество“ (Шумен, 2 - 3 ноември 2017); Свещеният „Път на дракона“ у прабългарите. Шеста национална конференция „Пътуване към България“ по археология, история и културен туризъм: „България и българите: бит душевност, национална идентичност“ (Шумен, 24 – 26 април 2018) – предадена за печат; Още за идентификацията на змията Дилом и дракона Верени в „Именника на българските ханове“. Национална годишна научна конференция под надслов „Историята, като наука, образование и професия“: „Религии и общество“ (Созопол, 21 - 23 септември 2018); Етнически мотиви в “Именника на българските ханове“. Национална конференция на Департамент “История” в НБУ: „История – истини и обществено съзнание“ (Созопол, 21 - 23 септември 2019);

Ждраков, З., А. Делева, Към интерпретацията на шлем-маска №1 от Ашман (Беркасово).- Археология XLI (2000) 3-4, 5-15;

Ждраков, З., А. Делева, Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№ 9 и 10) с гръцки текст.- Старобългаристика ХХІV (2000) 4, 53-73;

Ждраков, З., Бояджиев, А., С. Александров, Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска.- Старобългаристика ХХVІ (2003) 4, 33-54;

Станев, С., Ждраков, З. Π Ο Λ Λ Α Τ Α Ε Τ Η Τ Ο Υ Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Υ (за една акламация от Сердикийската църква Св. София.- Археология XLII (2001), 20-29;

Stanev, S., Z. Zhdrakov, The old Metropolitan church in Nessebar/Mesembria after new epigraphical 7th Century evidence.- Archaeologia Bulgarica 1 (2009), 87-101;

Ждраков, З., Ц. Чолова, Короната от Преславското съкровище и легендата за Александър Велики.- Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм: България в световното културно наследство (Шумен, 17 - 19 май 2012); Българската царска идеология и преславското съкровище – Четвърта национална конференция по археология, история и културен туризъм, Шумен, 2014. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Шумен, 2015, 211-222;

Ждраков, З., Е. Денчева, Епиграфски паметници на германите от Константинопол и провинцията.- Международна научна конференция на тема: Скандинавия и Балканите: Културни взаимодействия с Византия и Източна Европа през първото хилядолетие (25 - 28 септември 2012) - Zhdrakov, Z., E. Dencheva, An Epigraphic Monument of the Goths from Constantinople. In: Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First Millennium AD. Cambridge, 2014, 13-25;

Ждраков, З., П. Ториджани, Идентифициран образ на граф Амедей Савойски в Несебър.- Х юбилеен международен симпозиум „Търновска книжовна школа. Търновската държава на духа“ (В. Търново, 17 - 19 октомври 2013) - В: Търновска книжовна школа. Т.10, Велико Търново, 2015, 819-826;

Ждраков, З., П. Терзиев, Визиите на Вселенските събори в Търновската катедрална църква от 1442 година и влиянието на Флорентинската уния.- Х юбилеен международен симпозиум „Търновска книжовна школа. Търновската държава на духа“ (В. Търново, 17 - 19 октомври 2013) – В: Търновска книжовна школа. Т.10. Велико Търново, 2015, 827-844;

Ждраков, З., Д. Петрова, Към идентификацията на прабългарските балвани. Научна конференция на Русенския музей (Русе, 25 октомври 2014) – Научни трудове на Русенския университет. Т. 53, сер. 6.3, 2014, 194-198;

Ждраков, З., П. Орфеев, Ктиторският портрет от търновската митрополитска църква „Св. Първоапостоли Петър и Павел“. – Международна научна конференция „Цамблакови четения“ (В. Търново, 15 - 17 ноември 2015);

Ждраков, З., П. Орфеев, Неизвестен псевдорунически надпис от Мадара.- Пета национална конференция „Пътуване към България“ (Шумен, 26 - 28 април 2016) – В: Писменост, книжовници, книги: Българската следа в културната история на Европа. Шумен, 2018, 173-181;

Ждраков, З., П. Орфеев, За сакралната топография при Варна.- Национална конференция на Департамент “История” в НБУ: „Кръстопътищата на историята“ (Созопол, 23 - 26 септември 2016);

Ждраков, З., П. Орфеев, За няколко топоса във Велинградския край.- Национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове“ (Велинград, 12 – 13 октомври 2016), София, 370-373;

Ждраков, З., П. Орфеев, Палеографски принос: гръцката буква „бета“ като датиращ елемент в българската епиграфика.- Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“ (Шумен, 12 - 14 октомври 2017), В: Преславска книжовна школа. Т. 19. 2019, 319-326;

Ждраков, З., П. Орфеев, Генеалогията на Иисус Христос в търновската катедрална църква „Св. Апостоли Петър и Павел“.- ХІ юбилеен международен симпозиум „Търновска книжовна школа – пространства на паметта“ (В. Търново, 27 - 29 октомври 2017);

Ждраков, З., А. Тихова, За авторството на „Именника на българските ханове“. В: Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, 294-316;

Ждраков, З., П. Орфеев, Ктиторският портрет на митрополит Игнатий и Христовата генеалогия в катедралната църква на Търново „Св. Първоапостоли Петър и Павел“. В: Търновска книжовна школа „Пространства на паметта“. Т. 11. В. Търново, 2019, 619-653;

Ждраков, З., А. Тихова, За авторството на „Именника на българските ханове“ според Московския препис. Шеста национална конференция „Пътуване към България“ по археология, история и културен туризъм: „България и българите: бит душевност, национална идентичност“ (Шумен, 24 – 26 април 2018) – предадена за печат;

Ждраков, З., Цв. Чолова, Вотивната живопис на Михаил Асен и Ирина Комнина в Костур.- Конференция по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен ІІ (1218-1241) „цар на българи и гърци“ (Институт за исторически изследвания – БАН, 28 - 29 ноември 2018);

Ждраков, З., А. Тихова, За един „Шарап таш“ с кирилски надпис.- Международен симпозиум „епиграфика и медиевистика“ (В. Преслав, 29 - 31 октомври) – предадена за печат

Курсове от текущия семестър: