Електронен каталог

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

доц. д-р Юлияна Гълъбинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
811 0230
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 226 I Корпус
Сряда 13:00-15:00 226 I Корпус

Професионална автобиография:


Чете лекции по:

- Регионална икономика - НБУ ;

- Местно самоуправление - НБУ;

- Неправителствен сектор и гражданско общество - НБУ;

- Административна етика - НБУ;

- Регионална политика на Европейския съюз – НБУ;

- Анализ на публичната политика – НБУ.

Основни области на научната и изследователската работа:

•Регионална политика и регионално развитие;

•Регионално самоуправление;

•Фискална децентрализация;

•Местни финанси;

•Общинско развитие;

•Фондове и програми на Европейския съюз;

•Публична етика

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Дати - 04/2003-10/2008

• Име и вид на обучаващата или образователната организация - Университет за национално и световно стопанство;

• Квалификация - Доктор;

• Дисциплина - “Регионална икономика и администрация”

- Дати - 10/2001-03/2003

• Име и вид на обучаващата или образователната организация - Университет за национално и световно стопанство;

• Образователна степен - Магистър;

• Дисциплина - “Международни икономически отношения”

- Дати - 10/1996-11/2000

• Име и вид на обучаващата или образователната организация - Университет за национално и световно стопанство;

• Образователна степен - Бакалавър;

• Дисциплина - “Икономика и управление на териториалните системи”

- Дати - 1991-1996

• Име и вид на обучаващата или образователната организация - 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов”

• Образователна степен - Среден мениджър

• Дисциплина - “Икономика и разширено изучаване на английски език”

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

ЕЗИЦИ:

Английски език– отлично;

Немски език – добре;

Руски език – добре

Компютърна грамотност: WINDOWS; MS-Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point); Outlook Express, Internet

ПУБЛИКАЦИИ:

- “Местно самоуправление в условията на валутен борд” – бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2000 г.;

- “Финансовата децентрализация – още един поглед” - бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2003 г.,

- “Политиката на регионално развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз” – Годишник на УНСС, 2005;

- “The process of decentralization in Bulgaria and the necessity of introducing regional self-government” – “Amfiteatru Economic”, Bucharest Academy of Economic Studies, 2006

- “Процесът на интегриране към ЕС и неговото влияние върху регионалните и местните власти в България” – Годишник на Центъра по публична администрация за 2006 г., НБУ,

- “Bulgarian subnational authorities in the process of decentralization of the government” - "Public Finance" списание на Института за реформа в сферата на публичните финанси, Москва, Русия, /под печат/.

- “Развитието на градовете и европейската регионална политика в периода 2007-2013 година” – Европейският град – политики за устойчиво развитие, НБУ, НАОСБ, София, 2007

- “Анализ на практиката на Словакия, Унгария и Чехия по отношение формирането на самоуправляващи се региони”, Годишник на Центъра по публична администрация, Нов български университет, София, 2008, 37 стандартни машинописни страници.

ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ:

- “Основни административни знания и умения” – Институт за публична администрация и европейска интеграция, 2003;

- “Основи на правото на Европейската общност” - Институт за публична администрация и европейска интеграция, 2003;

- “Обучение на преподаватели” – проект за подобряване капацитета на общини и асоциации в България ( програма “Матра” на правителството на Кралство Холандия), 2003;

- “Местно и регионално самоуправление и трансгранично сътрудничество” – Съвет на Европа, 2004, Триест, Италия;

- “Укрепване ролята на местните власти и третия сектор в областта на жилищната политика в България” – Фондация за реформа в местното самоуправление, 2004,

- Семинар “Общи методи за преподаване и за задържане на вниманието”, Център за обучителни ресурси, НБУ, 17.12.2004,

- Обучение “Основни стъпки при разработването и управлението на проекти”, Център за обучителни ресурси, НБУ, 27.12.2004,

- Обучение по “Public Policy”, Калифорнийски политехнически университет, февруари, 2005 и февруари 2006;

- Обучение “Писане и преподаване чрез казуси”, Център за обучителни ресурси, НБУ, март-април, 2006;

- Участие в курс “Финансови взаимоотношения между различните нива на управление и финансов мениджмънт на местно ниво”, Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария, юли, 2006,

- Обучение по разработване на нов курс ”Етика в обществените политики”, Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария, май, 2007,

- Международна конференция “Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и отбрана”, София, 18.09.2007.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участия в проекти:

• Проект, финансиран от Шеста рамкова програма на ЕС и свързан с изготвянето на Регионална иновационна стратегия за Южен централен район за планиране – 2003-2004;

• Разработване на образователен модул “Анализ на обществените политики” и на самостоятелен курс с идентично наименование в този модул по проект “Развитие на академичния капацитет на НБУ”, 2003-2006 в партньорство с California State Polytechnic University, Pomona California State University, San Bernardino, февруари 2005 и февруари 2006 г.


Публикации:


1. “Местно самоуправление в условията на валутен борд” – бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2000 г.;

2. “Финансовата децентрализация – още един поглед” - бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2003 г.,

3. “Политиката на регионално развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз” – Годишник на УНСС, 2005;

4. “The process of decentralization in Bulgaria and the necessity of introducing regional self-government” – “Amfiteatru Economic”, Bucharest Academy of Economic Studies, 2006

5. “Процесът на интегриране към ЕС и неговото влияние върху регионалните и местните власти в България” – Годишник на Центъра по публична администрация за 2006 г., НБУ,

6. “Bulgarian subnational authorities in the process of decentralization of the government” - "Public Finance" списание на Института за реформа в сферата на публичните финанси, Москва, Русия,

7. “Развитието на градовете и европейската регионална политика в периода 2007-2013 година” – Европейският град – политики за устойчиво развитие, НБУ, НАОСБ, София, 2007

8. “Анализ на практиката на Словакия, Унгария и Чехия по отношение формирането на самоуправляващи се региони”, Годишник на Центъра по публична администрация, Нов български университет, София, 2008

Курсове от текущия семестър: