История на държавата и правото

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма „История на държавата и правото“ има теоретично-изследователска и преподавателска насоченост в областта на история на държавата и правото на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми и понятия от теорията, методологията и практиката в областта на този правен отрасъл, съобразена с постиженията и предизвикателствата пред съвременните правно-исторически изследвания в тази област. Специален акцент в програмата е запознаването на докторантите с широк спектър от направления, съвременни методи и техники за изучаване областта на история на държавата и правото, както и с научни инструменти за интердисциплинарно изследване на актуалните проблеми.

прочети още
История на държавата и правото