Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя знания в областта на счетоводството и одитинга, които са поставени върху фундамента на икономическата теория и практика. Големият обхват на проблемите, възникващи в областта на счетоводството и одитинга осигурява възможност за разнообразни научни изследвания, обогатяващи и задълбочаващи компетенциите на докторантите и позволяващи на голям брой заинтересовани лица да се обучават в нея.

Кръгът от възможни докторски тези, попадащи в параметрите на програмата е изключително широк. Научните изследвания могат да бъдат насочени към решаването на разнородни проблеми в областта на счетоводството на нефинансовите предприятия, на финансовите и бюджетните организации, на предприятията с нестопанска цел, а също и в областта на одитинга, осъществяван в тях.

прочети още
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)