Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя знания в областта на най-модерните достижения на финансовата теория и финансовия мениджмънт, които са поставени върху фундамента на икономическата теория. Големият обхват на програмата в сферата на финансите е отлична възможност за разнообразни научни изследвания, задълбочаване и разширяване на компетенциите на докторантите, както и позволява на много широк кръг заинтересувани да следват в нея.

Предвид турболентната финансова среда, характерна за глобалната икономика, все повече са необходими и се търсят оригинални и иновативни изследвания на конкретни финансови проблеми, които да подпомагат висшето образование по финанси, дейността на компаниите, капиталовия пазар и националните икономики. Програмата предлага отлична методологическа и експертна рамка за извършването на такива изследвания. Тя не само е средище за професионална дискусия, но преди всичко задава високи академични стандарти за разработка и защита на качествени докторски тези.

прочети още
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка