Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Кратко представяне на програмата:

Програмата няма аналог в Република България и в нея са интегрирани теоретичните достижения, практическия опит, добрите практики и примерите за организацията и управлението на публичната администрация. През 2010 г. докторската програма по публична администрация беше акредитирана от НАОА с най-високата оценка "мн. добър" за срок от шест години. През 2016 г. програмата получи втора акредитация от НАОА със срок от пет години - до 20.05.2021 г.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" е съгласно Процедурата за обучение на докторанти от Наредбата за учебния процес в НБУ, със стандартен срок на обучение 3 години, и изисква не по-малко от 180 кредита:

1. 90 кредита от научна/творческа дейност;

2. 40 кредита от обучение - 10 кредита от курсове и 30 кредита от докторски минимуми;

3. 20 кредита от преподавателска и/или експертна дейност;

4. 30 кредита от защита на докторска дисертация.

Докторантите придобиват базови знания в областта на публичната администрация в два задължителни аудиторни кредитни курса и специализирани знания в съответствие с темата на дисертацията в три избираеми кредитни курса. Докторантите записват задължително и два от предложените извънаудиторни курса.

Програмата получи трета акредитация от НАОА в професионалното

направление 3.7 Администрацияи управление собща оценка 8.83 исрок на

валидност до следващата програмна акредитация, съгласно чл.81, ал.2 на

Закона за висше образованиеи Графика за акредитация на професионалните

направления."

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
  • проф. д-р Елена Благоева ADMD170 Възможности за международно финансиране на изследователска дейност в публичната администрация ADMD241 Уъркшоп за публикуване, професионално развитие и разработване на проекти
  • проф. д-р Людмил Георгиев ADMD120 Изследователски методи в публичната администрация ADMD140 Разработване и приложение на публичните политики ADMD170 Възможности за международно финансиране на изследователска дейност в публичната администрация ADMD211 Семинар: Ефективно преподаване ADMD231 Изследователски семинар
  • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMD110 Организация на публичната администрация ADMD180 Публично-частно партньорство ADMD221 Семинар: Разработване на етапите на дисертационния труд
  • доц. д-р Албена Павлова ADMD150 Маркетинг на изследователски резултати в публичната администрация ADMD200 Компютърни приложения в изследователския процес ADMD211 Семинар: Ефективно преподаване
  • доц. д-р Георги Пеев ADMD130 Взаимодействия и ефективност на държавните, общинските и неправителтвените организации ADMD241 Уъркшоп за публикуване, професионално развитие и разработване на проекти
  • доц. д-р Димитър Атанасов ADMD190 Статистически методи на изследване в публичния сектор
  • доц. д-р Надежда Димова ADMD150 Маркетинг на изследователски резултати в публичната администрация
  • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMD140 Разработване и приложение на публичните политики ADMD231 Изследователски семинар
  • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMD180 Публично-частно партньорство ADMD221 Семинар: Разработване на етапите на дисертационния труд