Социология

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на Социологията на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от теорията, методологията и практиката на социологията, от гледна точка на постиженията и предизвикателствата пред съвременната социология и на другите сродни хуманитарни и социални науки. Тази програма дава възможност за реализация както на самостоятелни изследвания, така и за участие в колективни проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии, за изготвяне на доклади и презентации и за изнасянето им на професионални научни конференции. Специален акцент е запознаването на докторантите с широк спектър от съвременни направления, методи и техники в социологията като научни инструменти за социологическо изследване на актуалните социални проблеми, пред които е изправено световното и българското общество в епохата на глобализация.

прочети още
Социология