Политически науки

Кратко представяне на програмата:

Програмата цели да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на политическите науки.

Семинарите, кръглите маси и дискусиите, които се организират регулярно от департамента, предлагат форум на научен обмен, източник на многостранно и високоспециализирано професионално знание в областта на политологията, евпореистиката и международните отношения. Програмата е възприела като постоянна практика съвместното научно ръководство с университетите от ЕС, което позволява разработването на докторска теза на чужд език, защитата й пред международно жури и получаването на дипломи за докторант от европейските университети - партньори.

прочети още
Политически науки
  • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLD106 Актуални теоретични въпроси на международните отношения - международни отношения POLD109 Докторски семинар по политически науки POLD110 Партии и избиратели: политическо поведение и партийни идентификации POLD130 Изследователски методи в социалните науки POLD133 Политически институции в сравнителна перспектива POLD135 Семинар: Методика на работа, изследователска стратегия и планиране на дисертация
  • проф. Евгения Иванова, д.н. POLD113 Историческа памет и политическа конюнктура
  • проф. д-р Анна Кръстева POLD105 Актуални теоретични въпроси на политологията POLD109 Докторски семинар по политически науки POLD111 Европеизация на миграционната политика POLD132 Съвременни дебати за интеграция и управление в ЕС
  • проф. д-р Васил Гарнизов POLD131 Сравнителни публични политики POLD136 Публични политики и политически процес
  • проф. д-р Евгений Дайнов POLD134 Политически процес и политическа промяна POLD137 Авторитарни и недемократични режими в съвременния свят
  • доц. д-р Антоний Гълъбов POLD114 Политическа култура и ценности
  • доц. д-р Добрин Канев POLD112 Европейските политически партии - между кризата и модернизацията
  • доц. д-р Маргарита Шивергева POLD117 Място и роля на Европейския съюз в променящия се свят
  • доц. д-р Мирианна Майер POLD116 Международни отношения в Близкия и Средния Изток
  • доц. д-р Соня Хинкова POLD115 Международни отношения и външна политика