Лингводидактика

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с продължителност три семестъра за студентите, които желаят да придобият квалификация „филолог, учител по …“ един чужд език и четири семестъра за тези, които желаят да станат учители по два чужди езика.

МП "Лингводидактика" подготвя специалисти-филолози, които преподават чужди езици. В нея се разглеждат съвременни приложно-лингвистични и лингводидактични теории и практическото им приложение в учебния процес, свързан с изучаването и преподаването на чужди езици. Изграждат се специалисти, които отговарят на изискванията за професионални и междукултурни компетенции и имат необходимите знания и умения за професионално усъвършенстване, за критично отношение към собствената си работа, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика.

В програмата могат да се обучават:

- Студенти с придобита квалификация „учител по ... език“, които могат да профилират и усъвършенстват своите умения. Те записват задължителни и свободно избрани курсове и избират специализации.

- Студенти с бакалавърска степен (в съответната филология или в друга специалност), които нямат учителска правоспособност, но желаят да придобият квалификация „учител по... език“. Те записват необходимите за тази цел задължителни, избираеми и и факултативни курсове;

Студентите с нефилологическа бакалавърска степен, които желаят да придобият квалификация „учител по… език“, записват допълнително и филологически дисциплини на избрания чужд език.

Студентите, които желаят да придобият квалификация с два чужди езика, записват подготвителен филологически модул и по втория чужд език (ако нямат бакалавърска степен по съответната филология) и допълнителен семестър „Специализация по втори чужд език“. Те полагат държавен практико-приложен изпит и защитават дипломна работа, свързани с преподаването и на втория чужд език.

Условие за прием в програмата и за пълноценно изпълнение на практически и изследователски задачи в учебния процес е удостоверяването на владеене на избрания чужд език с диплом за бакалавърска степен в съответната филологическа специалност или с международно признат сертификат на ниво С1. При невъзможност да удостоверят по този начин необходимите езикови умения, кандидатите полагат тест по време на приемното интервю, а в хода на учебния процес полагат изпит на ниво С1 в НБУ. На желаещите се предоставя възможност да опресняват и развиват езиковите си умения в курсове на НБУ.

прочети още
Лингводидактика
 • проф. Дияна Янкова, д.н. ENGB611 Морфология на английския език ENGB711 Семантика и лексикология на английския език MALM113 Социолингвистика MALM170 Методика на специализираното обучение по чужд език MALM171 Разработване на чуждоезикови курсове за специалисти. Анализ на нуждите MALM172 Развитие на умения за четене на специализирани текстове
 • проф. Мария Грозева, д.н. GERB611 Морфология на немски език GERB711 Лексикология и фразеология на немския език GERB813 Синтаксис на немския език
 • проф. Мони Алмалех, д.н. MALM071 Проект: Съвременни езиковедски теории MALM201 Съвременни езиковедски теории
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. MALM012 Тенденции в обучението по немскоезична литература MALM022 Тенденции в обучението по немскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM028 Тенденции в обучението по чуждоезична култура и развиване на междукултурна компетентност (на български език) MALM032 Педагогическа комуникация на немски език MALM150 Методика на преподаване на чужд език в начална и предучилищна възраст MALM160 Стратегии на преподаване и на учене в чуждоезиковото обучение на възрастни MALM161 Методика на обучението по чужд език на възрастни
 • проф. д-р Виолета Боянова MALM152 Здравно възпитание
 • проф. д-р Стойна Пороманска MGRB786 Лексикология на новогръцкия език MGRB886 Морфосинтаксис на новогръцкия език
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова FRAB611 Морфология на френския език FRAB811 Синтаксис на френския език MALM338 Стажантска практика по френски език
 • доц. д-р Венета Сиракова MALM014 Тенденции в обучението по испаноезична литература MALM034 Педагогическа комуникация на испански език
 • доц. д-р Екатерина Тодорова MALM029 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова MALM012 Тенденции в обучението по немскоезична литература MALM018 Тенденции в обучението по чуждоезичната литература (на български език) MALM022 Тенденции в обучението по немскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM032 Педагогическа комуникация на немски език MALM064 Проект: История на педагогиката и българското образование MALM068 Проект: Рецензиране на учебен комплект по чужд език MALM081 Хоспитиране по втори чужд език (немски език) MALM082 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (немски език) MALM096 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по немски език) MALM101 Стратегии на ученето и умствения труд MALM154 Стажантска практика по втори чужд език (немски език) MALM160 Стратегии на преподаване и на учене в чуждоезиковото обучение на възрастни MALM166 Педагогическо взаимодействие при обучението на възрастни в мултикултурна среда MALM175 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда MALM192 Практика: Хоспитиране по немски език MALM206 Концепции за учене и преподаване на чужд език MALM218 Проект: Учебна програма по чужд език MALM223 Педагогика –II част (Дидактика: планиране и управление на учебния процес) MALM225 Методика на чуждоезиковото обучение – III част (Разработване и оценяване на учебни материали) MALM330 Практика: Текуща педагогическа практика (немски език) MALM337 Стажантска практика по немски език
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB511 Фонетика и фонология на английския език
 • доц. д-р Ирина Георгиева MALM026 Тенденции в обучението по рускоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM036 Педагогическа комуникация на руски език MALM129 Хоспитиране по втори чужд език (руски език) MALM134 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (руски език) MALM158 Стажантска практика по втори чужд език (руски език) MALM334 Практика: Текуща педагогическа практика (руски език) MALM341 Стажантска практика по руски език RUSB511 Фонетика и фонология RUSB711 Морфология на руски език RUSB786 Лексикология на руския език
 • доц. д-р Нели Раданова ITLB814 Синтаксис на италианския език MALM015 Тенденции в обучението по италианоезична литература MALM025 Тенденции в обучението по италианоезична култура и развиване на междукултурна компетентност
 • доц. д-р Петя Асенова MALM198 Приложение на теориите за учене в преподаването с ИКТ MALM199 Разработване на ефективна среда за електронно обучение (с Мудъл) MALM200 Разработване на мултимедийни материали за ЧЕО
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева ENGB811 Синтаксис на английския език MALM011 Тенденции в обучението по англоезична литература MALM018 Тенденции в обучението по чуждоезичната литература (на български език) MALM031 Педагогическа комуникация на английски език MALM065 Семинар: Приобщаващо образование. MALM067 Проект: педагогически изследователски проект MALM095 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по английски език) MALM107 Научноизследователска работа в процеса на преподаване MALM112 Методи на подготовка на учители по чужд език MALM125 Хоспитиране по втори чужд език (английски език) MALM131 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (английски език) MALM153 Стажантска практика по втори чужд език (английски език) MALM161 Методика на обучението по чужд език на възрастни MALM163 Управление на образователни институции MALM176 Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности MALM180 Развиване на практически умения за наставничество MALM181 Теория и практика на наставничеството (менторинг) в образованието MALM182 Методическо наблюдение и педагогическа практика (оценка на подготовката на учители по чужд език) MALM191 Практика: Хоспитиране по английски език MALM196 Практика: Хоспитиране по руски език MALM202 Европейска езикова политика MALM221 Методика на чуждоезиковото обучение – I част (Методика на развиване на езикови умения) MALM224 Методика на чуждоезиковото обучение – II част (Проверка и оценка на постиженията) MALM226 Компетентностeн подход и иновации в образованието MALM227 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – I част MALM228 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – II част MALM229 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – III част MALM329 Практика: Текуща педагогическа практика (английски език) MALM336 Стажантска практика по английски език MALM342 Стажантска практика по гръцки език RUSB811 Синтаксис на руски език
 • доц. д-р Татяна Фед MALM016 Тенденции в обучението по рускоезична литература MALM026 Тенденции в обучението по рускоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM117 Методика на чуждоезиковото обучение - IV част (Актуални проблеми в методиката на обучението по руски език) MALM341 Стажантска практика по руски език
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова ESPB711 Лексикология на испанския език
 • гл. ас. д-р Десислава Давидова ITLB611 Морфология на италианския език
 • гл. ас. д-р Екатерина Григорова MALM017 Тенденции в обучението по гръцкоезична литература MALM027 Тенденции в обучението по гръцкоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM118 Методика на чуждоезиковото обучение - IV част (Актуални проблеми в методиката на обучението по новогръцки език) MALM130 Хоспитиране по втори чужд език (гръцки език) MALM135 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (гръцки език) MALM159 Стажантска практика по втори чужд език (гръцки език) MALM197 Практика: Хоспитиране по гръцки език MALM335 Практика: Текуща педагогическа практика (гръцки език) MGRB889 Новогръцка литература
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова MALM024 Тенденции в обучението по испаноезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM028 Тенденции в обучението по чуждоезична култура и развиване на междукултурна компетентност (на български език) MALM034 Педагогическа комуникация на испански език MALM091 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (испански език) MALM098 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по испански език) MALM127 Хоспитиране по втори чужд език (испански език) MALM156 Стажантска практика по втори чужд език (испански език) MALM194 Практика: Хоспитиране по испански език MALM332 Практика: Текуща педагогическа практика (испански език) MALM339 Стажантска практика по испански език
 • гл. ас. д-р Мария Спасова ESPB611 Морфология на испанския език ESPB811 Синтаксис на испанския език
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов FRAB511 Произношение и интонация във френския език MALM023 Тенденции в обучението по френскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM040 Проект: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда MALM170 Методика на специализираното обучение по чужд език MALM171 Разработване на чуждоезикови курсове за специалисти. Анализ на нуждите MALM338 Стажантска практика по френски език
 • гл. ас. д-р Надя Колчева MALM030 Психология на развитието MALM105 Педагогическа психология
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева MALM097 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по френски език) MALM126 Хоспитиране по втори чужд език (френски език) MALM132 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (френски език) MALM155 Стажантска практика по втори чужд език (френски език) MALM193 Практика: Хоспитиране по френски език MALM331 Практика: Текуща педагогическа практика (френски език)
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов ENGB611 Морфология на английския език ENGB811 Синтаксис на английския език MALM039 Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда MALM040 Проект: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда MALM064 Проект: История на педагогиката и българското образование MALM124 Разработване на уроци в електронна среда MALM162 Работа с автентични текстове в обучението по чужд език на възрастни MALM164 Разработване на уроци за обучение на възрастни в електронна среда MALM165 Дигитална компетентност и дигитална креативност MALM172 Развитие на умения за четене на специализирани текстове MALM173 Разработване на уроци за обучение на деца в електронна среда MALM177 Разработване на уроци за обучение на специалисти в електронна среда MALM198 Приложение на теориите за учене в преподаването с ИКТ MALM199 Разработване на ефективна среда за електронно обучение (с Мудъл) MALM200 Разработване на мултимедийни материали за ЧЕО RUSB811 Синтаксис на руски език
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB711 Семантика и лексикология на английския език
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB511 Фонетика и фонология на немския език
 • гл. ас. Станимир Мичев ESPB511 Фонетика и фонология на испанския език
 • ас. д-р Мария Ладовинска ITLB511 Фонетика и фонология на италианския език MALM340 Стажантска практика по италиански език
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева ITLB711 Лексикология и словообразуване в италианския език MALM015 Тенденции в обучението по италианоезична литература MALM025 Тенденции в обучението по италианоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM035 Педагогическа комуникация на италиански език MALM099 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по италиански език) MALM128 Хоспитиране по втори чужд език (италиански език) MALM133 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (италиански език) MALM157 Стажантска практика по втори чужд език (италиански език) MALM195 Практика: Хоспитиране по италиански език MALM333 Практика: Текуща педагогическа практика (италиански език) MALM340 Стажантска практика по италиански език
 • ас. Сияна Харизанова MALM031 Педагогическа комуникация на английски език MALM095 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по английски език) MALM125 Хоспитиране по втори чужд език (английски език) MALM150 Методика на преподаване на чужд език в начална и предучилищна възраст MALM153 Стажантска практика по втори чужд език (английски език) MALM191 Практика: Хоспитиране по английски език MALM221 Методика на чуждоезиковото обучение – I част (Методика на развиване на езикови умения) MALM329 Практика: Текуща педагогическа практика (английски език) MALM336 Стажантска практика по английски език
 • д-р Ирина Георгиева MALM117 Методика на чуждоезиковото обучение - IV част (Актуални проблеми в методиката на обучението по руски език)
 • д-р Калоян Дамянов MALM222 Педагогика –I част
 • д-р Людмил Дуриданов MALM166 Педагогическо взаимодействие при обучението на възрастни в мултикултурна среда MALM175 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда
 • преп. Благовеста Троева MALM065 Семинар: Приобщаващо образование. MALM176 Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности
 • преп. Галина Величкова ENGB511 Фонетика и фонология на английския език MALM219 Проект: Тест за постижения по чужд език MALM224 Методика на чуждоезиковото обучение – II част (Проверка и оценка на постиженията)
 • преп. Десислава Дуриданова MALM021 Тенденции в обучението по англоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM226 Компетентностeн подход и иновации в образованието MALM227 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – I част MALM228 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – II част MALM229 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – III част
 • преп. Дешка Маргаритова MALM151 Технология на играта
 • преп. Елена Апостолова-Мутафчийска MALM033 Педагогическа комуникация на френски език MALM126 Хоспитиране по втори чужд език (френски език) MALM132 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (френски език) MALM155 Стажантска практика по втори чужд език (френски език) MALM331 Практика: Текуща педагогическа практика (френски език) MALM338 Стажантска практика по френски език
 • преп. Магдалена Божкова MALM013 Тенденции в обучението по френскоезична литература MALM023 Тенденции в обучението по френскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM033 Педагогическа комуникация на френски език MALM097 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по френски език) MALM126 Хоспитиране по втори чужд език (френски език) MALM132 Текуща педагогическа практика по втори чужд език (френски език) MALM155 Стажантска практика по втори чужд език (френски език) MALM331 Практика: Текуща педагогическа практика (френски език) MALM338 Стажантска практика по френски език
 • преп. Светлана Ташевска MALM031 Педагогическа комуникация на английски език MALM095 Методика на чуждоезиковото обучение IV - (Актуални проблеми в методиката на обучението по английски език) MALM180 Развиване на практически умения за наставничество MALM181 Теория и практика на наставничеството (менторинг) в образованието MALM182 Методическо наблюдение и педагогическа практика (оценка на подготовката на учители по чужд език) MALM196 Практика: Хоспитиране по руски език MALM219 Проект: Тест за постижения по чужд език MALM221 Методика на чуждоезиковото обучение – I част (Методика на развиване на езикови умения) MALM224 Методика на чуждоезиковото обучение – II част (Проверка и оценка на постиженията)
 • преп. Христина Янисова MALM037 Педагогическа комуникация на гръцки език MALM118 Методика на чуждоезиковото обучение - IV част (Актуални проблеми в методиката на обучението по новогръцки език) MALM342 Стажантска практика по гръцки език MGRB887 Фонетика и фонология на новогръцки език
 • преп. Цветилена Кръстева FRAB711 Лексикология и словообразуване на френски език
 • ..... ..... MALM055 Изпит по английски език на ниво С1 MALM056 Изпит по испански език на ниво С1 MALM057 Изпит по френски език на ниво С1 MALM058 Изпит по немски език на ниво С1 MALM059 Изпит по италиански език на ниво С1 MALM060 Изпит по гръцки език на ниво С1 MALM061 Изпит по руски език на ниво С1