Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Кратко представяне на програмата:

МП „Юридически превод с два чужди езика“ (английски и немски) подготвя специалисти в областта на юридическия превод и правната комуникация, които владеят професионално английски или немски език, както и комбинация от тях. Приемът в програмата е след изпит по съответния чужд език. Програмата е ориентирана към юристи, филолози и към специалисти от други области на знанието, които биха желали да се занимават с юридически превод. В процеса на обучение студентите изграждат умения за посредничене при успешно осъществяване на професионален диалог в междукултурни и международни контексти, както и необходимите компетенции за повишаване на професионалната им подготовка съобразно динамично изменящите се правни норми и системи, придобиват изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. По време на обучението си студентите имат възможността да се възползват от стипендии за стажант-преводачи в Европейския парламент и Европейската комисия.

Важно: Програмата предлага подготвителен семестър за кандидатите, които не са завършили право, както и за тези, които не са завършили филологическа специалност. Студентите, които не са филолози или юристи, могат да запишат подготвителен семестър за неспециалисти в областта на правото, както и съответно за неспециалисти в областта на филологическите науки. Обучението продължава два семестъра, като студентите се дипломират със специализация с два езика - английски и немски език.

Успешно завършилите МП „Юридически превод“ получават необходимата подготовка за заклети и съдебни преводачи.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)
 • проф. Дияна Янкова, д.н. LTIM040 Проект: Словообразуване в английския език LTIM100 Съпоставителен преглед на правните системи (България – САЩ, Канада, Великобритания, Австралия) LTIM303 Стаж английски и немски език TRIM110 Теория на превода TRIM242 Превод на юридически текстове – английски език TRIM352 Междукултурна прагматика и превод
 • проф. Ирена Василева, д.н. LTIM008 Анализ на специализиран текст (английски език) LTIM225 Превод на административни текстове LTIM230 Превод на юридически текст от немски на английски език LTIM270 Проект: Междукултурна медиация LTIM272 Семинар: Превод на административни документи LTIM360 Писмен превод – съдебни решения и документи (английски език) LTIM370 Терминологични ресурси на ЕС и работа с тях TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика
 • проф. Мария Грозева, д.н. LTIM009 Анализ на специализиран текст (немски език) TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM352 Междукултурна прагматика и превод
 • проф. д-р Веселин Вучков LTIM016 Въведение в наказателното право и процес
 • проф. д-р Поля Голева-Панова LTIM014 Въведение в гражданското право и процес LTIM018 Въведение във вещно и търговско право LTIM033 Проект по Гражданското право и граждански процес LTIM036 Проект по Вещно и търговско право
 • доц. д-р Борис Наймушин LTIM107 Записки в устния превод LTIM220 Симултанен правен превод (чужд език - български) LTIM303 Стаж английски и немски език LTIM310 Консекутивен превод (български – английски език) LTIM321 Симултанен превод (български – английски език) TRIM110 Теория на превода TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRSM002 Проект: Превод за международни организации TRSM020 Семинар: Техники на говора за устни преводачи TRSM201 Семинар: Преводачи и преводачески агенции TRSM207 Семинар: Записки в консекутивния превод
 • доц. д-р Деница Топчийска LTIM011 Обща теория на правото LTIM034 Проект по Обща теория на правото
 • доц. д-р Елена Савова LTIM231 Превод на юридически текст от английски на немски език LTIM303 Стаж английски и немски език
 • доц. д-р Елена Тарашева LTIM260 Семинар: Използване на терминологични бази данни LTIM290 Семинар: Съпоставителен анализ на правна терминология (английски език) TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM008 Семинар: Корпусно-базиран машинен превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LTIM031 Проект по Въведение в Конституционното право
 • доц. д-р Цветалина Петкова LTIM017 Въведение в семейно и наследствено право LTIM032 Проект по Въведение в семейно и наследствено право
 • гл. ас. д-р Памела Бучкова LTIM015 Въведение в административното право LTIM030 Проект по Въведение в административното право
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов TRIM230 Работа с преводачески софтуер TRSM007 Практика: Преводачески софтуер (SDL TradosStudio, SDLMultiTerm, Deja vu)
 • гл. ас. Анелия Ламбова LTIM009 Анализ на специализиран текст (немски език) LTIM041 Проект: Словообразуване в немския език LTIM043 Проект: Практическа граматика на немския език LTIM131 Редактиране на преведен правен текст (немски език) LTIM303 Стаж английски и немски език TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • ас. д-р Четин Казак LTIM013 Право на ЕС LTIM019 Международни отношения LTIM035 Проект по Право на Европейския съюз
 • д-р Даниела Петрова LTIM263 Проект: Превод на законодателни текстове – немски език LTIM291 Семинар: Съпоставителен анализ на правна терминология (немски език) TRIM243 Превод на юридически текстове – немски език
 • д-р Ирина Димитрова LTIM280 Проект: Писмен юридически превод (български – английски език) LTIM340 Билатерален превод (английски език)
 • преп. Андрей Андреев LTIM042 Проект: Практическа граматика на английския език
 • преп. Анжела Ангелова LTIM281 Проект: Писмен юридически превод (български – немски език)
 • преп. Галина Величкова LTIM130 Редактиране на преведен правен текст (английски език) LTIM262 Проект: Превод на законодателни текстове – английски език LTIM303 Стаж английски и немски език TRSM202 Проект: Превод и системи за управление на качеството (ISO 9001)
 • преп. Нора Кръстева LTIM260 Семинар: Използване на терминологични бази данни
 • Симеон Ганев LTIM220 Симултанен правен превод (чужд език - български) LTIM341 Билатерален превод (немски език)