Лидерство и мениджмънт в образованието

Кратко представяне на програмата:

Образователната система в България преминава през период на динамична трансформация, която се стреми да отговори на световните тенденции по отношение на качествената подготовка на бъдещите поколения. Процесът на децентрализация на образованието и нарастващите изисквания на обществото засилват ролята на образователните лидери като фактори на промяната и устойчиво развитие на образователните организации.

МП “Лидерство и мениджмънт в образованието” цели да подкрепи бъдещи и настоящи образователни лидери в изграждането на широк кръг от компетентности, необходими за успешното управление и развитие на публични и частни образователни организации. Програмата е интердисциплинарна и включва елементи от дисциплини като бизнес и администрация, управление, психология, информационни и комуникационни технологии, политически науки, икономика, право, комуникации, културология и др. Студентите ще придобият компетентности в редица области и теми - национални и европейски политики и реформи в образованието, стратегическо планиране, технологии за управление, лидерски стилове и подходи, развитие на екипите в образователната организация, коучинг и менторство, организационна култура и управление на ресурсите, образователни иновации, осигуряване на качеството.

Програмата е с продължителност 2 семестъра и е насочена към професионалисти, които планират да заемат или вече заемат ръководни и административни длъжности в частни или публични образователни организации. Подходяща е и за педагогически специалисти от образователната организация, които имат задачи по координиране на различни училищни екипи (методически обединения, ПУО, проектни екипи, екипи за реализиране на образователни иновации).

Програмата отразява съвременните академични постижения в сферата на образователното лидерство и мениджмънт и е в съответствие с нормативната база в България по отношение на профила и отговорностите на училищните лидери.

За да могат да се обучават в програмата, кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър”. Кандидатите, дипломирани по специалности, които не са от професионални направления 1.2. „Педагогика“ или 1.3. „Педагогика на обучението по...“, или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”, записват няколко допълнителни курса по преценка на департамента.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието
 • проф. д-р Галин Цоков EDMM002 Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието EDMM104 Образователно лидерство EDMM105 Лидерът в училищната организация. Лидерски стилове и подходи
 • проф. д-р Елена Благоева EDMM003 Политиката на ЕС в образованието. Стратегически и програмни документи EDMM005 Разработване и управление на национални образователни проекти EDMM008 Международни образователни проекти EDMM101 Образователен мениджмънт EDMM202 Софтуеър на ума - интеркултурни аспекти в образованието EDMM331 Стаж: Мениджмънт в образованието (ОУ, СОУ, детска градина, образователна НПО, социално-педагогическа институция)
 • проф. д-р Иван Боевски EDMM302 Финансов мениджмънт на образователни организации
 • проф. д-р Христо Тодоров EDMM303 Ценности и ценностно формиране
 • доц. Огняна Георгиева-Тенева, д.н. EDMM303 Ценности и ценностно формиране EDMM306 Управление на качеството в образованието
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов EDMM006 Дигитални технологии и социални мрежи в управлението на образователната организация
 • доц. д-р Евгения Тополска EDMM106 Правно-нормативна уредба на училищната система EDMM112 Семинар: Мениджмънт на учебния процес EDMM116 Семинар: Училищно законодателство - казуси
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов EDMM006 Дигитални технологии и социални мрежи в управлението на образователната организация EDMM016 Практика: Дигитални технологии и социални мрежи в управлението на образованието
 • ас. д-р Лъчезар Африканов EDMM002 Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието EDMM009 Коучинг за развитие на училищни екипи и екипна ефективност EDMM012 Семинар: Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието EDMM019 Практика: Коучинг и лидерство EDMM105 Лидерът в училищната организация. Лидерски стилове и подходи EDMM115 Семинар: Мисия, визия, ценности на образователния лидер EDMM221 Практика: Училищни екипи и екипна ефективност EDMM331 Стаж: Мениджмънт в образованието (ОУ, СОУ, детска градина, образователна НПО, социално-педагогическа институция)
 • д-р Ваня Кастрева-Монова EDMM302 Финансов мениджмънт на образователни организации
 • Милена Драгова EDMM003 Политиката на ЕС в образованието. Стратегически и програмни документи EDMM005 Разработване и управление на национални образователни проекти EDMM007 Изграждане и управление на СТЕ(А)М образователна среда EDMM015 Практика: Образователни програми за български институции EDMM017 Семинар: Интегриране на СТЕ(А)М подхода в обучението EDMM101 Образователен мениджмънт EDMM307 Дизайн мислене за иновации в образованието