Психо-социални интервенции с деца и семейства

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Специфичните групи деца (и семейства), обект на програмата, са:

• деца, които живеят в риск от насилие и неглижиране,

• деца от домове,

• деца в конфликт със закона,

• деца, жертва на трафик, физическо и сексуално насилие,

• деца, въвлечени в платени сексуални услуги,

• деца с и семейства на деца с увреждания (физически, интелектуални, ментални),

• деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.),

• деца и семейства, живеещи в бедност,

• деца на родители, които работят в чужбина,

• деца с хронични заболявания (напр. ХИВ-позитивни деца).

Програмата е предназначена както за хора с опит от работа с деца и семейства в социални услуги и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории и ще придобият умения за оценка, планиране и прилагане на интервенции, насочени към осигуряване на сигурна среда на децата в живота на семейството и общността. Обучението ще даде на студентите възможност да:

• работят в мултидисциплинарни екипи,

• разбират динамиката на отношенията с клиента,

• разбират и управляват отношенията в мултидисциплинарния екип,

• вникнат във философията и етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца, както и да придобият умения да ги прилагат в ежедневната практика,

• използват съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск.

• използват това знание за гарантиране на качество на работата си с клиента и подобряване на професионалната среда.

Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа.

Програмата е консултирана с международен екип от преподаватели по социална работа по проектите:

• „Подобряване на закрилата на деца и тяхното благосъстояние в Европа: обогатяване на обучителната програма“, финансиран от програма Erasmus+. В рамките на този проект се разработват модули за дистанционно обучение по социална работа и се синхронизират обучителните програми по социална работа на 8 европейски университета, между които и НБУ.

• „Платформа за детско благосъстояние“, финансиран от Austrian Development Agency, The European Union, Oak Foundation,Terre des hommes and the Kanton Zürich Lottery Fund. Проектът има за цел да създаде платформа за обмяна на опит в реално време между професионалисти от цял свят в областта на закрила на детето. Платформата разполага с многостранен обучителен ресурс за студенти. НБУ участва в тази платформа чрез един от своите изследователски центрове, а именно Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства
 • доц. д-р Екатерина Тодорова PIDM018 Детето в риск. Обучителни трудности
 • доц. д-р Златка Михова PIDM029 Социална работа със семейства. Психо-социални интервенции PIDM214 Магистърски стаж
 • доц. д-р Маргарита Станкова PIDM002 Невробиологични основи на нарушенията в развитието PIDM031 Детето в риск. Неврологични и психични нарушения
 • доц. д-р Полина Михова PIDM019 Процедури за прилагане, управление и контрол на социалните услуги
 • доц. д-р Румен Петров PIDM004 Работа по случай - метод за индивидуализиране на грижата в социалната работа PIDM005 Детето в риск. Насилие, неглижиране, ефекти върху развитие на индивида, семейството и общността PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст PIDM015 Правни и етични аспекти на социалната работа - Втора част PIDM035 Общности, услуги в общността – развитие и управление PIDM215 Семинар: Политиката на деинституционализация PIDM218 Семинар: Социална работа с деца с множество потребности
 • доц. д-р Светлозар Василев PIDM030 Детето в риск. Умствена изостаналост и разстройства от аутистичния спектър
 • доц. д-р Харалан Александров PIDM016 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM021 Социална политика, общности и култура PIDM212 Семинар: Социална политика
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PIDM037 Мониторинг на реформите и оценка на въздействие
 • гл. ас. д-р Радостина Антонова PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст PIDM016 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM017 Социална работа със семейства. Правни аспекти и добри практики PIDM029 Социална работа със семейства. Психо-социални интервенции PIDM035 Общности, услуги в общността – развитие и управление PIDM216 Въведение в работата с деца и младежи в риск
 • ас. Антоанета Матеева BEHM110 Въведение в социалната работа BEHM129 Семинар Анализ на психо-социални програми PIDM004 Работа по случай - метод за индивидуализиране на грижата в социалната работа PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст PIDM019 Процедури за прилагане, управление и контрол на социалните услуги PIDM020 Детето в риск. Сензорни нарушения PIDM021 Социална политика, общности и култура PIDM029 Социална работа със семейства. Психо-социални интервенции PIDM037 Мониторинг на реформите и оценка на въздействие
 • ас. Цвета Каменски PIDM018 Детето в риск. Обучителни трудности
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева BEHM102 Динамична психология BEHM110 Въведение в социалната работа BEHM129 Семинар Анализ на психо-социални програми PIDM001 Човешката връзка като инструмент за развитие на индивида PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст PIDM007 Детето в риск. Уязвими деца в ранна възраст - деца в институции и резидентна грижа PIDM207 Практика: Създаване на формулировка на случай, оценка и план за интервенция PIDM209 Стаж: Психо-социални програми за семейства в риск – интегриран подход: правни, психо-социални, здравни процедури PIDM211 Практика: Водене на случай на деца мигранти, непридружени деца. Включване на семейството PIDM214 Магистърски стаж PIDM217 Практика: Водене на случай на деца мигранти, непридружени деца. Включване на семейството
 • д-р Надежда Славчева PIDM015 Правни и етични аспекти на социалната работа - Втора част
 • д-р Славина Лозанова PIDM020 Детето в риск. Сензорни нарушения
 • д-р Стели Петева PIDM037 Мониторинг на реформите и оценка на въздействие
 • д-р Яна Кацарова PIDM005 Детето в риск. Насилие, неглижиране, ефекти върху развитие на индивида, семейството и общността
 • Дияна Видева PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст PIDM015 Правни и етични аспекти на социалната работа - Втора част PIDM016 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM017 Социална работа със семейства. Правни аспекти и добри практики PIDM035 Общности, услуги в общността – развитие и управление PIDM216 Въведение в работата с деца и младежи в риск
 • Евгения Тонева PIDM007 Детето в риск. Уязвими деца в ранна възраст - деца в институции и резидентна грижа PIDM021 Социална политика, общности и култура
 • Мартин Николов PIDM002 Невробиологични основи на нарушенията в развитието
 • Стойка Атанасова   PIDM216 Въведение в работата с деца и младежи в риск