Мениджмънт на туристическия бизнес

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Мениджмънт на туристическия бизнес“ подготвя специалисти в професионално направление туризъм, акцентирайки върху теоретичните и приложни знания за съвременното развитие на туризма. Програмата е съобразена с най-новите тенденции и направления в областта на туризма и дава възможност на завършилите да разработват и прилагат сложни концепции в управлението на туристическата индустрия. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания и умения за ефективно управление на туристическия сектор. В теоретичен и практичен план са обхванати основните аспекти на туристическия мениджмънт, дейности и услуги. Обучението в програмата се осъществява и от изявени експерти от туристическия бизнес и държавни организационни структури.

Във всички курсове от програмата взимат участие и експерти от туристическия бизнес.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM005 Корпоративно управление MBAM799 Организационна култура и управление на екипи MSRM032 Проект: Корпоративно управление
 • проф. д-р Мариана Янева MBAM665 Управление на консултантския бизнес в туризма
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM640 Икономика на туристическото предприятие MBAM884 Иновационен и инвестиционен мениджмънт в туризма
 • доц. д-р Ирена Емилова MBAM086 Проект: Икономика на туристическото предприятие MBAM088 Проект: Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия MBAM642 Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM645 Туристически пазари MBAM680 Моделиране на туристически пътувания MBAM683 Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия MBAM689 Управление на туристически дестинации MBAM699 Туристическа политика и устойчиво развитие MBAM872 Рекреативен мениджмънт MBAM873 Семинар: Устойчиво развитие в туризма MBAM880 Семинар: Управление на туристически дестинации MBAM883 Магистърски стаж MBAM960 Проект: Туристически пазари
 • доц. д-р Милена Караилиева MBAM646 Управление на човешките ресурси в туризма MBAM685 Проект: Маркетинг и реклама в туризма MBAM689 Управление на туристически дестинации MBAM698 Дигитален маркетинг в туризма MBAM847 Проект: Управление на човешките ресурси MBAM875 Управление на качеството в туризма MBAM879 Управление на потребителското поведение в туризма MBAM881 Проект: Иновационен и инвестиционен мениджмънт в туризма MBAM882 Семинар: Управление на потребителското поведение в туризма MBAM883 Магистърски стаж MBAM885 Реинжинеринг и конкурентно предимство в туризма
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM612 Стратегическо управление в туризма MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MSRM033 Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM798 Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес MSRM043 Проект: Финанси
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MSRM042 Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова MBAM087 Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM089 Проект: Международни стандарти в туризма MBAM090 Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата MBAM641 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM643 Международни стандарти в туризма MBAM644 Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM673 Индустрия на гостоприемството MBAM874 Управление на регионалното развитие и туризма MBAM883 Магистърски стаж
 • доц. Стефан Стефанов MBAM043 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева MBAM086 Проект: Икономика на туристическото предприятие MBAM665 Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM666 Проект: Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM680 Моделиране на туристически пътувания MBAM798 Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес MBAM879 Управление на потребителското поведение в туризма MBAM882 Семинар: Управление на потребителското поведение в туризма MBAM883 Магистърски стаж
 • ас. д-р Виолета Донева-Янкулова MBAM087 Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM641 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM699 Туристическа политика и устойчиво развитие MBAM799 Организационна култура и управление на екипи MBAM873 Семинар: Устойчиво развитие в туризма MBAM875 Управление на качеството в туризма MBAM880 Семинар: Управление на туристически дестинации MBAM883 Магистърски стаж