Право

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно, а след него се провежда задължителен шест-месечен стаж и държавен теоретико-практически изпит.

Обучението обхваща задължителни, избираеми и факултативни аудиторни лекционни курсове. Сред задължителните са включени курсове по обща теория на правото, история на държавата и правото, конституционно право, римско частно право, гражданско право, административно право и административен процес, вещно право, финансово право, семейно право, наследствено право, облигационно право, търговско право, международно публично право, трудово право, наказателно право, осигурително право, гражданско-процесуално право, право на Европейския съюз, защита правата на човека, наказателно-процесуално право, юридически латински език и др. Предвидени са и упражнения по всеки един от курсовете.

Сред избираемите аудиторните лекционни курсове се открояват: академично писане, конституционно правосъдие, екологично право, правен режим на държавната служба, застрахователно право, правен режим на обществените поръчки, медиация и др. Сред факултативните се открояват: парламентарно право, спортно право, право и литература, медийно правно, съдебни експертизи, правен режим на разузнавателните служби и специалните разузнавателни средства и др.

Извън-аудиторните учебни форми включват учебни практики във всички основни отрасли на правото, включващи стаж в институции или изработване на отговори по задания.

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която е в сила от есента на 2023 г.

прочети още
Право
 • проф. Екатерина Матеева-Стоянова, д.н. LAWP005 Нотариално право LAWP502 Вещно право LAWP702 Търговско право – I част LAWP802 Търговско право – II част LAWP813 Учебна практика по търговско право
 • проф. Малина Новкиришка-Стоянова, д.н. LAWP107 Римско публично право LAWP202 Римско частно право LAWP203 Семинарни упражнения по римско частно право LAWP213 Учебна практика по римско частно право LAWP906 Практическо нормотворчество и юридическа техника
 • проф. Райна Николова, д.н. LAWP400 Административно право LAWP407 Правен режим на държавната служба LAWP408 Общинско право LAWP415 Учебна практика по административно право LAWP512 Правен режим на защита от дискриминация LAWP516 Правен режим на храните LAWP600 Административен процес LAWP608 Административно право на гражданите LAWP615 Учебна практика в административен съд LAWP706 Административен и данъчен изпълнителен процес LAWP910 Медийно право
 • проф. д-р Веселин Вучков LAWP003 Наказателно изпълнително право LAWP010 Правен режим на разузнавателнитне служби и специалните разузнавателни средства LAWP012 Учебна практика по наказателно процесуално право LAWP900 Наказателно процесуално право
 • проф. д-р Веселин Методиев LAWP207 Развитие на българския конституционализъм
 • проф. д-р Веселина Манева LAWP007 Иновации и технологичен трансфер LAWP414 Учебна практика в общинска администрация LAWP716 Учебна практика по административен и данъчен изпълнителен процес LAWP804 Правен режим на интелектуалната собственост LAWP805 Семинарни упражнения по правен режим на интелектуалната собственост
 • проф. д-р Екатерина Михайлова LAWP109 Нормотворчество LAWP200 Конституционно право LAWP207 Развитие на българския конституционализъм LAWP313 Учебна практика по конституционно право LAWP906 Практическо нормотворчество и юридическа техника
 • проф. д-р Мартин Канушев LAWP212 Правна социология
 • проф. д-р Христо Тодоров LAWP106 Обща теория на държавата
 • доц. Ивайло Стайков, д.н. LAWP700 Трудово право LAWP714 Учебна практика по Трудово право LAWP715 Учебна практика в съд – наказателно и гражданско отделение LAWP800 Осигурително право LAWP801 Семинарни упражнения по осигурително право LAWP814 Учебна практика по осигурително право LAWP916 Учебна практика в адвокатска, нотариална или кантора на съдебен изпълнител
 • доц. Морис Фадел, д.н. LAWP110 Академично писане
 • доц. Тодор Коларов, д.н. LAWP011 Учебна практика по гражданско процесуално право LAWP904 Гражданско процесуално право
 • доц. д-р Георги Гочев LAWP104 Юридически латински език – I част LAWP206 Юридически латински език – II част
 • доц. д-р Гинка Симеонова LAWP402 Финансово право LAWP403 Семинарни упражнения по финансово право LAWP506 Данъчно право и процес LAWP507 Семинарни упражнения по данъчно право и процес LAWP515 Правен режим на финансиране по европейски и международни програми LAWP517 Учебна практика по данъчно право и процес LAWP611 Международно финансово право LAWP615 Учебна практика в административен съд LAWP706 Административен и данъчен изпълнителен процес LAWP709 Митническо право
 • доц. д-р Деница Топчийска LAWP010 Правен режим на разузнавателнитне служби и специалните разузнавателни средства LAWP100 Обща теория на правото LAWP101 Семинарни упражнения по обща теория на правото LAWP111 Учебна практика по обща теория на правото LAWP209 Избирателни системи и избирателни процедури LAWP215 Учебна практика правни изследвания и работа с правно-информационни системи LAWP409 Информационно право LAWP613 Право на нестопанските организации
 • доц. д-р Деяна Марчева LAWP001 Защита правата на човека LAWP002 Семинарни упражнения по защита правата на човека LAWP200 Конституционно право LAWP201 Семинарни упражнения по конституционно право LAWP313 Учебна практика по конституционно право LAWP410 Сравнително конституционно право LAWP513 Правен режим на здравеопазването LAWP708 Правен режим на обществените поръчки LAWP713 Административно право на Европейския съюз LAWP809 Права на жените LAWP913 Право и литература
 • доц. д-р Здравка Кръстева LAWP004 Криминалистика
 • доц. д-р Катерина Йочева LAWP204 Международно публично право LAWP205 Семинарни упражнения по международно публично право LAWP208 Външна политика на България LAWP214 Учебна практика по международно публично право LAWP302 Право на Европейския съюз LAWP310 Право на международните договори LAWP314 Учебна практика по право на Европейския съюз LAWP315 Учебна практика в МВнР – Дипломатически институт LAWP411 Право на международните организации LAWP514 Дипломатическо и консулско право LAWP610 Право на международната търговия LAWP712 Миграционно и бежанско право
 • доц. д-р Николай Колев LAWP502 Вещно право LAWP518 Учебна практика по вещно право LAWP702 Търговско право – I част LAWP707 Застрахователно право LAWP802 Търговско право – II част LAWP907 Банково право
 • доц. д-р Петя Неделева LAWP102 История на държавата и правото LAWP103 Семинарни упражнения по история на държавата и правото LAWP112 Учебна практика по история на държавата и правото LAWP210 Юристи, юридически професии, правна етика LAWP715 Учебна практика в съд – наказателно и гражданско отделение LAWP806 Медиация LAWP916 Учебна практика в адвокатска, нотариална или кантора на съдебен изпълнител
 • доц. д-р Ралица Костадинова LAWP704 Наказателно право LAWP705 Семинарни упражнения по наказателно право LAWP711 Наказателно право на Европейския съюз LAWP807 Международно наказателно право LAWP812 Учебна практика по наказателно право
 • доц. д-р Силвия Цонева LAWP504 Облигационно право LAWP505 Семинарни упражнения по облигационно право LAWP607 Потребителско право LAWP614 Учебна практика по облигационно право LAWP908 Борсово право
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LAWP308 Конституционно правосъдие LAWP311 Парламентарно право
 • доц. д-р Цветалина Петкова LAWP500 Семейно право LAWP501 Семинарни упражнения по семейно право LAWP511 Правна закрила на детето LAWP519 Учебна практика по семейно право LAWP602 Наследствено право LAWP603 Семинарни упражнения по наследствено право
 • доц. д-р Ясен Захариев LAWP108 Основи на философията на правото
 • гл. ас. д-р Александър Андреев LAWP006 Арбитраж LAWP009 Конкурентно право на Европейския съюз LAWP810 Право на чуждестранните инвестиции LAWP903 Семинарни упражнения по международно частно право LAWP914 Учебна практика по международно частно право
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов LAWP104 Юридически латински език – I част LAWP206 Юридически латински език – II част LAWP211 Речи, дебати - правна реторика
 • гл. ас. д-р Деян Димитров LAWP412 Спортно право LAWP612 Морско право LAWP902 Международно частно право LAWP914 Учебна практика по международно частно право
 • гл. ас. д-р Елена Недялкова LAWP901 Семинарни упражнения по наказателно процесуално право LAWP915 Учебна практика в следствие и прокуратура
 • гл. ас. д-р Елена Спасова LAWP312 Обща икономическа теория
 • гл. ас. д-р Емилия Димитрова LAWP300 Гражданско право LAWP301 Семинарни упражнения по гражданско право LAWP307 Правен режим на вътрешния пазар на Европейския съюз LAWP413 Учебна практика по гражданско право LAWP808 Правен режим на защита на конкуренцията
 • гл. ас. д-р Мария Чочова LAWP701 Семинарни упражнения по трудово право LAWP801 Семинарни упражнения по осигурително право LAWP814 Учебна практика по осигурително право
 • гл. ас. д-р Памела Бучкова LAWP008 Теория и практика на административното договаряне LAWP105 Организация на съдебната система и правозащитните институции LAWP113 Учебна практика институции в защита на правото LAWP309 Екологично право LAWP401 Семинарни упражнения по административно право LAWP601 Семинарни упражнения по административен процес LAWP609 Административно наказване LAWP706 Административен и данъчен изпълнителен процес LAWP716 Учебна практика по административен и данъчен изпълнителен процес LAWP811 Правен режим на гражданското въздухоплаване LAWP911 Тълкувателна дейност в областта на административното правораздаване
 • ас. д-р Валерия Сергеенкова LAWP104 Юридически латински език – I част LAWP206 Юридически латински език – II част LAWP211 Речи, дебати - правна реторика
 • ас. д-р Ивайло Малинов LAWP703 Семинарни упражнения по търговско право – I част LAWP803 Семинарни упражнения по търговско право – II част LAWP813 Учебна практика по търговско право
 • ас. д-р Ирина Димитрова LAWP304 Юридически английски език – I част
 • ас. д-р Четин Казак LAWP303 Семинарни упражнения по право на Европейския съюз LAWP306 Юридически френски език – I част LAWP314 Учебна практика по право на Европейския съюз LAWP406 Юридически френски език – II част LAWP510 Юридически френски език – III част LAWP606 Юридически френски език – IV част LAWP710 Международни отношения
 • д-р Даниела Петрова LAWP305 Юридически немски език – I част LAWP405 Юридически немски език – II част LAWP509 Юридически немски език – III част LAWP605 Юридически немски език – IV част
 • д-р Ина Лозанова LAWP508 Юридически английски език – III част LAWP604 Юридически английски език – IV част
 • д-р Ирина Димитрова LAWP404 Юридически английски език – II част
 • д-р Рада Смедовска-Тонева LAWP909 Криминология LAWP912 Съдебни експертизи
 • Александър Ангелов LAWP905 Семинарни упражнения по гражданско процесуално право
 • Андрей Георгиев LAWP503 Семинарни упражнения по вещно право
 • Мария Глушкова LAWP905 Семинарни упражнения по гражданско процесуално право