Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Кратко представяне на програмата:

Mагистърската програма по „Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика“ е иновативен продукт на Нов български университет (НБУ), който e фокусиран върху балансирано съчетание между теоретични и практически насочени курсове, основани на последните достижения на световната и национална наука и практика в мениджмънта на аграрния бизнес и зелената икономика.

Глобализацията на бизнеса, турбулентната и бързо изменящата се от една страна и все по - значимата екологизация на заинтересованите страни (Stakeholders) към проблемите на агробизнеса и зелената икономика от друга, изискват от мениджърите модерни, бързи, креативни, нестандартни и иновативни идеи, стратегии, модели, концепции и инструменти за управление, водещи към успех на управляваните от тях организации. Предложените от програмата аудиторни курсове са насочени към отговори на горепосочените предизвикателства. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и магистърски стаж. Магистърският стаж се предвижда да бъде в екипи от по 3-4 студенти, които да получават практически умения по мениджмънт, както и умения за работа в екип. Лекторите, които ще осъществят изпълнение на програмата са професори, доценти и главни асистенти от НБУ и Селскостопанска академия. Едновременно с тях участват и водещи експерти от Министерство на земеделието, държавни агенции и изявени специалисти и консултанти от практиката.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика
 • проф. д-р Диана Копева MSRM108 Предприемачество в агробизнеса и зелена икономика MSRM311 Анализ на жизнения цикъл при вземането на екологични решения
 • проф. д-р Димитър Николов MBAM018 Бизнес планиране и прогнозиране MSRM102 Агромаркетинг MSRM111 Проект: Предизвикателство пред развитието на предприемачеството в земеделието и селските райони MSRM203 Мониторинг и оценка на "Общата селскостопанска политика" MSRM302 Управление на фермерски риск MSRM307 Зeлена и биоикономика в контекста на устойчивото развитие MSRM309 Ландшафт и селски райони: икономическа оценка на социално-икономическите въздействия
 • проф. д-р Иван Боевски MSRM200 Формиране на селскостопанската политика на ЕС MSRM307 Зeлена и биоикономика в контекста на устойчивото развитие MSRM310 Стаж
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016 Организация и управление на проекти MBAM022 Мениджмънт MBAM041 Евристични методи и взимане на решения MBAM042 Проект: Евристични методи за вземане на решения MBAM077 Проект: Организация и управление на проекти MSRM205 Управленският процес и екипната дейност в земеделието и селските райони MSRM212 Проект: Управленски процес и екипна дейност в земеделието и селските райони
 • проф. д-р Мартин Банов MSRM312 Екологичната архитектура в ОСП и новите предизвикателства пред фермерите
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM019 Икономика за мениджъри MBAM079 Проект: Икономика за мениджъри
 • доц. д-р Виктор Аврамов MBAM041 Евристични методи и взимане на решения MBAM042 Проект: Евристични методи за вземане на решения
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015 Организационно поведение MBAM076 Проект: Организационно поведение
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева MBAM078 Проект: Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM075 Проект: Стратегически мениджмънт MSRM109 Управление на зелена верига за доставки
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM767 Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MSRM213 Проект: Разработване на проект по ОСП
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM765 Проект: Финанси MBAM878 Проект: Банково дело MSRM308 Финансови инструменти за подкрепа на зеления растеж в селското стопанство
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM020 Финансов одит MBAM080 Проект: Финансов одит MBAM759 Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова MBAM022 Мениджмънт MBAM766 Проект: Мениджмънт MSRM104 Агроекология MSRM114 Семинар: Качество и безопасност на храните MSRM115 Проект: Екологични и иновативни практики и технологии в селското стопанство MSRM204 Аграрен туризъм и регионално развитие MSRM210 Проект: Проблеми на регионално развитие на селските райони MSRM211 Самостоятелна работа: Агротуризъм и селско стопанство MSRM306 Стратегии за развитие на бизнеса в земеделието и селските райони MSRM310 Стаж
 • доц. д-р Юлиана Василева MBAM019 Икономика за мениджъри MBAM079 Проект: Икономика за мениджъри
 • гл. ас. д-р Ваня Банкова MSRM104 Агроекология MSRM114 Семинар: Качество и безопасност на храните MSRM115 Проект: Екологични и иновативни практики и технологии в селското стопанство MSRM306 Стратегии за развитие на бизнеса в земеделието и селските райони
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева MSRM110 Проект: Търговска конюнктура при търговията със земеделски продукти MSRM311 Анализ на жизнения цикъл при вземането на екологични решения
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM765 Проект: Финанси MSRM102 Агромаркетинг MSRM308 Финансови инструменти за подкрепа на зеления растеж в селското стопанство
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MSRM308 Финансови инструменти за подкрепа на зеления растеж в селското стопанство
 • д-р Ани Арутюнян MSRM108 Предприемачество в агробизнеса и зелена икономика
 • д-р Атидже Байрямова Алиева-Вели MSRM200 Формиране на селскостопанската политика на ЕС MSRM307 Зeлена и биоикономика в контекста на устойчивото развитие
 • д-р Мая Нинова MSRM200 Формиране на селскостопанската политика на ЕС MSRM201 Развитие на селските райони MSRM310 Стаж
 • Аделина Стоянова MSRM312 Екологичната архитектура в ОСП и новите предизвикателства пред фермерите