Екологични експертизи и контрол

Кратко представяне на програмата:

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Екологични експертизи и контрол
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. EEKM106 Контрол върху шум и вибрации EEKM304 Контрол на електромагнитно замърсяване
 • проф. д-р Вилма Стоянова EEKM105 Контрол на замърсяване на въздуха
 • проф. д-р Георги Желев EEKM300 Обработка на аерокосмически данни за целите на екологията и опазване на околната среда
 • проф. д-р Даниела Пиларска EEKM216 Семинар: Управление на околната среда
 • проф. д-р Никола Колев EEKM108 Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Биляна Костова EEKM005 Геология, хидрогеология и хидрология EEKM015 Семинар: Геология EEKM116 Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM120 Практика: Съвременни екологични проблеми и възможни решения EEKM200 Проект: Управление на отпадъците EEKM203 Опазване и използване на подземните богатства EEKM218 Семинар: Подземни богатства EEKM230 Практика: Опазване на био- и георазнообразието EEKM302 Контрол на замърсяването на водите EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEKM101 Контрол на замърсяване на почви EEKM103 Теория на екологичните експертизи
 • доц. д-р Боян Думанов EEKM109 Археология на ландшафта EEKM121 Проект: Трансформация на древни ландшафти
 • доц. д-р Илиян Боянов EEKM109 Археология на ландшафта
 • доц. д-р Надя Маринова EEKM108 Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Ралица Берберова EEKM018 Екология и управление на околната среда EEKM019 Семинар: Устойчиво развитие и опазване на околната среда EEKM103 Теория на екологичните експертизи EEKM112 Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM120 Практика: Съвременни екологични проблеми и възможни решения EEKM200 Проект: Управление на отпадъците EEKM202 Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM207 Управление и контрол на отпадъците EEKM217 Семинар: Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM230 Практика: Опазване на био- и георазнообразието EEKM305 Екологична сигурност EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда GEOM167 Семинар: Екологични проблеми в туризма
 • доц. д-р Ралица Костадинова EEKM104 Екологично законодателство
 • доц. д-р Цвета Апостолова EEKM206 Контрол върху радиационното замърсяване
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева EEKM307 Оценка и контрол на горските системи
 • гл. ас. д-р Живко Узунов EEKM109 Археология на ландшафта EEKM121 Проект: Трансформация на древни ландшафти