Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Телекомуникации“ представя съвременния свят на телекомуникационните и компютърни мрежи и системи, технологии и услуги. Обхваща една от най-перспективните за професионално развитие и иновации област. Програмата се разгръща в няколко сфери на телекомуникациите като – телекомуникационни и компютърни системи и мрежи, мобилни клетъчни мрежи, радио и телевизия и ефирно и сателитно цифрово разпръскване, телекомуникационни оператори и услуги, интернет платформи за разпространяване на цифрово аудио и видео съдържание, операционни системи и софтуер за телекомуникационна и компютърна техника, влакнесто оптични комуникации, кабелни и сателитни системи, Интернет Cloud технологии, виртуализация и други. Обхваща се тематика свързана с Интернет на нещата и изкуствения интелект, архитектура, изграждане и управление на центрове за данни, инсталиране и поддържане на уеб платформи и услуги, мониторинг и безопасност на мрежова инфраструктура, компютърна и комуникационна сигурност, системно и мрежово администриране, бизнеспланиране и мениджмънт на телекомуникационен оператор, финанси, маркетинг и стартъп в телекомуникациите, лицензиране и регулиране на електронни медии, иновации и реализация на технологични и инфраструктурни проекти в информационните и телекомуникационните технологии, правни аспекти и стандарти в телекомуникациите и други.

Програмата има две специализации:

- Цифрови телекомуникационни и компютърни мрежи и системи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

прочети още
Телекомуникации
 • проф. д-р Иван Драганов TCMM137 Телевизията в Европа TCMM214 Програмен мениджмънт на радио и телевизия TCMM330 Основаване, лицензиране, управление и програмиране на телевизии съгласно директивите на ЕС TCMM356 Стаж: РКЕМ
 • проф. д-р Пламен Цветков TCMM037 Семинар: Комуникационни системи и мрежи TCMM329 Измерване във фиксираните и мобилни радиомрежи TCMM342 Семинар: Безжични мрежи за пренос на данни TCMM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии
 • проф. Антони Славински TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите TCMM356 Стаж: РКЕМ
 • проф. Маргарита Петкова TCMM208 Корпоративни мрежи
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи TCMM020 Семинар: Радио и телевизионни мрежи и системи и мрежи TCMM021 Практика: Основи на радиото и телевизията TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM206 Стандарти в телекомуникациите TCMM260 Перспективни мобилни комуникации - GSM, UMTS, WiMAX, LTE TCMM270 Електромагнитна съвместимост в безжични мрежи TCMM307 Широколентови мрежи TCMM336 Безжичен достъп в телекомуникационните мрежи TCMM366 Европейски стандарти ISO в управлението
 • доц. д-р Бончо Балабанов TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS
 • доц. д-р Васил Къдрев MBAM299 Високотехнологични решения за сигурност на критичната инфраструктура TCMM006 Основи на цифровите мрежи TCMM017 Семинар: Далекосъобщителни мрежи TCMM106 Цифрови кабелни и радиопреносни системи TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи TCMM119 Семинар: Цифрови мрежи TCMM204 Глобална мрежа - технологии и достъп TCMM208 Корпоративни мрежи TCMM209 Практика: Стаж по телекомуникационни системи и технологии TCMM299 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии TCMM308 IP телекомуникационни мрежи TCMM309 Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Георги Петров TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM119 Семинар: Цифрови мрежи TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM276 Практика: Интернет на нещата (Internet of Things) TCMM307 Широколентови мрежи TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMM025 Технологии на информационното общество TCMM032 Семинар: Технологии на информационното обществo TCMM035 Семинар: Одит на знания и иновации TCMM191 Практика: Правна защита на предприятията в електронния съобщителен пазар TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии TCMM242 Практика: Европейски стандарти ISO в управлението TCMM360 Системи за управления на знания
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM308 IP телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Йосиф Аврамов TCMM011 Основи на икономиката и финансите в телекомуникациите TCMM280 Семинар по маркетинг в телекомуникациите TCMM287 Проект по мениджмънт в телекомуникациите TCMM295 Семинар: Стопанско управление в електронните съобщения TCMM296 Семинар: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMM029 Мобилни системи и мрежи TCMM037 Семинар: Комуникационни системи и мрежи TCMM148 Семинар: Мобилни радиокомуникации TCMM150 Семинар: Кабелна телевизия и услуги TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM242 Практика: Европейски стандарти ISO в управлението TCMM298 Семинар: Основи на цифровите мрежи за електронни комуникации TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни TCMM356 Стаж: РКЕМ
 • доц. д-р Росица Голева TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи
 • доц. д-р Цвета Апостолова TCMM037 Семинар: Комуникационни системи и мрежи TCMM222 Семинар: Телекомуникации TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS TCMM388 Влакнестооптични комуникации
 • гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова TCMM191 Практика: Правна защита на предприятията в електронния съобщителен пазар TCMM237 Нормативна уредба на електронните съобщения в РБ - Регулация, правни аспекти и евроинтеграция TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова MBAM299 Високотехнологични решения за сигурност на критичната инфраструктура TCMM058 Техники за интеграция в цифровото видео производство TCMM060 Проектиране и моделиране на високотехнологични центрове TCMM359 Интелигентни транспортни системи TCMM387 Стаж
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи TCMM276 Практика: Интернет на нещата (Internet of Things) TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM357 Облачни технологии (Cloud Computing) TCMM387 Стаж
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMM054 Системи и устройства за озвучаване TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM062 Системи и устройства за озвучаване TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM150 Семинар: Кабелна телевизия и услуги TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни
 • гл. ас. д-р Цветелина Симеонова TCMM056 Мобилни технологии в корпоративните мрежи TCMM106 Цифрови кабелни и радиопреносни системи TCMM309 Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации
 • д-р Владимир Димитров TCMM271 WEB радио и IPTV
 • Ангел Александров TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни
 • Венцислав Йорданов TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството
 • Вергиния Тодорова TCMM262 Маркетинг в телекомуникациите и управление на взаимоотношенията с клиентите
 • Колю Колев TCMM271 WEB радио и IPTV