Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща актуални аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологии. Обучението се съсредоточава в области като управление на проекти и проектно финансиране, одит на знания и иновации, инвестиции и финансиране на иновационни дейности, възникване и развитие на стартъп компании в сферата на телекомуникационните и компютърни технологии, мениджмънт в телекомуникациите, банки и капиталови пазари, предприемачество в електронните медии, технология на иновативното мислене и поведение, мрежи от ново поколение и други.

Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Програмата предлага подготвителен семестър с курсове от БП "Телекомуникации и компютърни технологии" за кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от друго професионално направление различно от 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • проф. д-р Иван Драганов TCMM273 Предприемачество в електронните медии
 • проф. д-р Пламен Цветков TCMM342 Семинар: Безжични мрежи за пренос на данни
 • проф. Антони Славински TCMM039 Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите TCMM294 Семинар: Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорств TCMM367 Телекомуникационния пазар в България
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи TCMM020 Семинар: Радио и телевизионни мрежи и системи и мрежи
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMM006 Основи на цифровите мрежи TCMM017 Семинар: Далекосъобщителни мрежи TCMM230 Семинар: Телекомуникационни мрежи в условията на дерегулация TCMM299 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии
 • доц. д-р Георги Петров TCMM292 Семинар: Софтуерни приложения за създаване на бизнесмодели TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • доц. д-р Евелина Христова COMM502 Социалният интранет
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMM025 Технологии на информационното общество TCMM028 Одит на знания и иновации TCMM032 Семинар: Технологии на информационното обществo TCMM035 Семинар: Одит на знания и иновации TCMM191 Практика: Правна защита на предприятията в електронния съобщителен пазар TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии TCMM219 Основи на управлението на проекти TCMM238 Проектно финансиране за иновации TCMM267 Управление на инвестиционни проекти в телекомуникациите TCMM274 Стратегическо управление на организацията на знания TCMM279 Практика: Предприемачество в електронните медии TCMM293 Семинар: Техники за креативно мислене TCMM319 Технология на иновативното мислене и поведение
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMM165 Електронни приложения за планиране на управленската дейност
 • доц. д-р Йосиф Аврамов MBAM954 Възникване и развитие на стартъп компании TCMM011 Основи на икономиката и финансите в телекомуникациите TCMM041 Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM280 Семинар по маркетинг в телекомуникациите TCMM288 Семинар по мениджмънт в телекомуникациите TCMM295 Семинар: Стопанско управление в електронните съобщения TCMM296 Семинар: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM297 Семинар: Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM365 Пари, банки и капиталови пазари
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMM030 Компютърни и комуникационни системи и мрежи TCMM037 Семинар: Комуникационни системи и мрежи TCMM298 Семинар: Основи на цифровите мрежи за електронни комуникации TCMM358 Безжични локални мрежи (IEEE 802.11)
 • доц. д-р Юлиана Василева TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ
 • гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова TCMM039 Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM191 Практика: Правна защита на предприятията в електронния съобщителен пазар TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите TCMM267 Управление на инвестиционни проекти в телекомуникациите TCMM367 Телекомуникационния пазар в България
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMM030 Компютърни и комуникационни системи и мрежи
 • гл. ас. д-р Цветелина Симеонова TCMM037 Семинар: Комуникационни системи и мрежи
 • д-р Жанет Захариева TCMM064 Значение на високоскоростната свързаност и съобщителните мрежи от ново поколение за развитието на цифровата икономика