Театралнo изкуство и общество

Кратко представяне на програмата:

Програма „Театрално изкуство и общество“ има за цел да позиционира образованието по театър през различни медии като творческа рефлексия на съвременното гражданско общество.

Съвременният театрален процес толерира артисти, които имат съзнание за социалния принос на изкуствата и умения за осъществяване на проектна дейност в тази посока. Настоящата програма отговаря на тези изисквания на средата и осигурява адекватно надграждащо образование за артист.

Програмата се реализира на проектен принцип в рамките на два семестъра като толерира работа в екип на студентите от трите специализации.

В есенния семестър се разработва творческия проект на концептуално ниво, осигурява се необходимата теоретична рамка, въвеждат се гледни точки и се определя вида на участие и функция на студента в зависимост от избраната от тях специализация. Разглеждат се актуалните финансиращи местни програми и се изработва един проект по разписаните в поканите приоритети.

В пролетния семестър се реализира творческия проект, който може да бъде спектакъл, пърформънс, късометражен филм, телевизионен театър, мини сериал, образователен спектакъл, радиопиеса или друга сценична или аудио-визуална форма.

Всяка година програмата се води от преподавател-ментор, който управлява образователния и проектен процес и води основните курсове в програмата. Останалите курсове, които са избираеми, са автономни или свързани с основните с цел надграждане и подпомагане на проектната дейност.

Студентите имат активна роля в образователния процес. Преподавателят-ментор управлява груповата динамика на випуска и супервизира творческия процес.и, режисьори и драматурзи.

прочети още
Театралнo изкуство и общество
 • проф. Виолета Дечева, д.н. TEAM105 Театърът на ХХ век- модерност и модернизъм І част TEAM115 Проект: Театърът на ХХ век- модерност и модернизъм І част TEAM205 Театърът на ХХ век: Модерност и модернизъм ІІ част TEAM215 Семинар: Театърът на ХХ век- модерност и модернизъм ІІ част
 • проф. Пламен Дойнов, д.н. CREM005 Драма: композиция и сюжет CREM010 Драматургична ситуация и диалог CREM056 Проект: Драма-композиция и сюжет CREM061 Проект: Драматургична ситуация и диалог
 • проф. Михаил Неделчев CREM006 Литературата и другите изкуства-взаимодействия
 • доц. Боян Манчев, д.н. TEAM104 Изкуство и философия TEAM114 Семинар: Изкуство и философия TEAM204 Театър и философия TEAM214 Семинар: Театър и философия
 • доц. д-р Анна Пампулова TEAM107 Танц и театър – граници І част TEAM117 Практика: Танц и театър – граници І част TEAM207 Танц и театър – граници ІІ част TEAM217 Практика: Танц и театър – граници ІІ част TEAM402 Танцови практики TEAM412 Проект „Танцови практики и репертоар“
 • доц. д-р Антоанета Петрова TEAM301 Проект Моноспектакъл TEAM401 Образователен театър TEAM404 Импровизационен игрови театър TEAM411 Практика "Алтернативни театрални форми"
 • доц. д-р Ася Иванова TEAM209 Звукова среда и взаимодействие с музикална композиция TEAM219 Практика: Звукова среда и взаимодействие с музикална композиция TEAM220 Стаж
 • доц. д-р Възкресия Вихърова TEAM100 Театрално изкуство и общество TEAM101 Театрална Лаборатория за актьори І част – действен анализ TEAM102 Театрална Лаборатория за режисьори І част – действен анализ TEAM103 Театрална Лаборатория за драматурзи І част – действен анализ TEAM110 Проект: Театрално изкуство и общество TEAM111 Практика: Театрална Лаборатория за актьори І част – действен анализ TEAM112 Практика: Театрална Лаборатория за режисьори І част – действен анализ TEAM113 Практика: Театрална Лаборатория за драматурзи І част – действен анализ TEAM200 Театрално изкуство и общество - реализация на проект TEAM201 Театрална Лаборатория за актьори ІІ част – интердисциплинарни подходи TEAM202 Театрална Лаборатория за режисьори ІІ част – интердисциплинарни подходи TEAM203 Театрална Лаборатория за драматурзи ІІ част – интердисциплинарни подходи TEAM210 Проект: Театрално изкуство и общество TEAM211 Практика: Театрална лаборатория за актьори ІIчаст – интердисциплинарни подходи TEAM212 Практика: Театрална Лаборатория за режисьори ІI част – интердисциплинарни подходи TEAM213 Практика: Театрална Лаборатория за драматурзи ІІ част TEAM220 Стаж TEAM300 Тематичен проект TEAM310 Практика: Тематичен проект TEAM400 Тематичен проект - спектакъл TEAM410 Проект: Тематичен проект - спектакъл
 • доц. д-р Емилия Дворянова CREM006 Литературата и другите изкуства-взаимодействия CREM057 Проект: Литературата и другите изкуства-взаимодействия
 • доц. д-р Мария Огойска CREM057 Проект: Литературата и другите изкуства-взаимодействия
 • доц. д-р Татяна Соколова TEAM107 Танц и театър – граници І част TEAM117 Практика: Танц и театър – граници І част TEAM207 Танц и театър – граници ІІ част TEAM217 Практика: Танц и театър – граници ІІ част
 • доц. Снежина Петрова TEAM106 Кратката форма І част TEAM116 Семинар: Кратката форма І част TEAM216 Практика: Кратката форма ІІ част TEAM220 Стаж TEAM300 Тематичен проект TEAM301 Проект Моноспектакъл TEAM310 Практика: Тематичен проект TEAM400 Тематичен проект - спектакъл TEAM401 Образователен театър TEAM403 Диалог TEAM410 Проект: Тематичен проект - спектакъл TEAM413 Практика: Диалог
 • гл. ас. д-р Румен Петров TEAM108 Социална работа и социални дейности за артисти TEAM118 Практика: Социална работа и социални дейности за артисти
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария TEAM208 Дигитални компетентности за артисти TEAM218 Практика: Дигитални компетентности за артисти
 • ас. д-р Слава Янакиева TEAM221 Ритуал, религия и съвременни визуални репрезентации
 • ас. Яница Атанасова TEAM402 Танцови практики TEAM412 Проект „Танцови практики и репертоар“
 • Илиана Измирлиева TEAM403 Диалог