Цивилизациите на Евразия

Кратко представяне на програмата:

Евразия представлява историко-културно единство, което заема огромно пространство и се простира във времето на няколко хилядолетия. Независимо от големите разстояния, независимо от трудните географски и климатични условия, народите, населявали тези територии, са живеели в непрекъснат контакт помежду си и с други големи цивилизационни центрове, постоянно са се движили основно в посока от изток на запад. Раждали се и са загивали мощни царства и империи, имало е времена на победни завоевания и робство, сменяли са се религии и идеологии, художествени влияния и постижения, но културата по тези земи никога не загивала. Именно тази мобилност, свойствена за номадския начин на живот, прави историята и културата на евразийските народи от България до Китай взаимно зависима.

Исторически и културно България е неразривно свързана с Евразия. Индоевропейците идват от общата прародина, която се разполага между Урал и Каспийско море, а траките принадлежат към тази културна и езикова група. Като иконография, стил и семантика изкуството на древна Тракия е неотделимо от сферата на евразийската художествена традиция, с която поддържа преки политически и културни контакти. Римският период, който следва традициите на елинизма, отново става обединяващо поле, в което се срещат гръко-римската и източната култури. През епохата на Великите миграции европейската култура е изцяло под влиянието на Изтока: преселващите се народи носят със себе си особеностите на културите на Иран, Китай и Централна Азия. След тях прабългарите поставят основите на нова държава, която като структура и цивилизация се опира на източния модел. Православието също показва силни културни връзки с Изтока.

От епохата на Ренесанса насам и особено през периода на Просвещението съвременна Европа изгражда своите политически, образователни и културни идеи и идеали върху основата на гръко-римското културно-историческо наследство. Това я обрича за дълги векове на един европоцентризъм, който не признава други ценности. Постепенно обаче творци и учени преоткриха „останалия свят“, особено света на Изтока и в началото на 20 в. Европа се отвори отново за евразийската идея. В това отношение голяма роля изиграха изкуството и литературата на руския авангард през първите десетилетия на 20 в. Самата Европа се самоосъзнава като зависима от Евразия с твърдението "Ex Oriente lux".

Магистърската програма „ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРАЗИЯ“ е ориентирана към разширяване и задълбочаване на специфичната проблематика на изкуството и културите по българските земи в контекста на връзките изток – запад, важни за историята и развитието на цялата европейска култура и изкуство.

Програмата е центрирана около методологията и проблематиката на изкуствоведските изследвания. Лекторският екип е съставен предимно от преподаватели в департамента Изкуствознание и история на културата“ при Нов български университет, инициатор на проекта и от други български научни и образователни институти. Над 80% от екипа на програмата се състои от хабилитирани преподаватели.

Магистърската програма „ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРАЗИЯ“ е единствена по рода си магистърска програма в полето на изкуствоведските изследвания, насочена към изучаване на културните връзки между Европа и Евразия в исторически план.

прочети още
Цивилизациите на Евразия
  • проф. Иван Маразов, д.н. HACM118 Семинар: Предметни форми в тракийската торевтика HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM166 Проект: Експертиза на античните паметници HACM189 Индоевропейската проблематика и Евразия HACM191 Тракия и Евразия HACM295 Изтокът в сянката на Партенона. Евразия след Александър Македонски HACM304 Самостоятелна работа: Анализ на произведението на древното изкуство HACM317 Семинар: Семантика на архаичния изобразителен текст HACM356 Културна типология на евразийските общества HACM374 Царска идеология и епос в културата на Евразия
  • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст
  • проф. д-р Ирина Генова HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст
  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM152 Проект: Въображаемият музей HACM186 Евразия в световните музеи HACM193 Оксидентализъм и ориентализъм в културата на Европа HACM218 Самостоятелна работа: Античната култура в европейската живопис HACM219 Проект: Изложба на древното изкуство HACM305 Стаж: Музеят и тракийското изкуство HACM354 Евразия и културата на авангарда
  • доц. д-р Гергана Кабакчиева HACM296 Римската империя и Евразия
  • доц. д-р Наталия Христова HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст
  • доц. д-р Оксана Минаева HACM119 Самостоятелна работа: Ахеменидски влияния в тракийското изкуство HACM155 Проект: Експертиза на икони HACM166 Проект: Експертиза на античните паметници HACM293 Пътят на коприната. Номадските народи в Евразия HACM297 Епохата на Великото преселение на народите HACM298 Древните българи HACM370 Семинар: Средновековно и Възрожденско изкуство HACM371 Иран и културата на Евразия
  • доц. д-р Татяна Шалганова HACM109 Културата на Кавказ и Иран HACM116 Семинар: Гърците и варварите. Типология на културните взаимодействия HACM117 Практика: Дигитална антична колекция на Учебния музей на НБУ HACM166 Проект: Експертиза на античните паметници HACM177 Практика: Дигитална колекция "Тракийски животински стил" HACM190 Евразийският животински стил през II-I хил. пр. Хр. HACM191 Тракия и Евразия HACM192 Скити и саки HACM295 Изтокът в сянката на Партенона. Евразия след Александър Македонски HACM356 Културна типология на евразийските общества
  • доц. д-р Теодор Леков HACM372 Слово и образ в Древния Изток
  • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACM352 Културата на Византия и Евразия HACM370 Семинар: Средновековно и Възрожденско изкуство