Визуална антропология

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма се създава в отговор на нарастващия интерес, от една страна, към различните проявления на визуалната култура (филми, видео, телевизия, в интернет пространството и др.), разрастването на т. нар. производство на образи на масовата култура (фотография, плакатни форми, рисунки по стени и др.) или всичко това, което преди е било част от споделеното поле между антропология и изкуство (антропология на изкуствата).

От друга страна, нарастващото значение на визуалната антропология е резултат от огромните ресурси на визуалните форми, които се превръщат в посредник между изследователя и средата, в инструмент за познание и за изразяване на познание.

Програмата предоставя компетенции - знания и умения по визуална антропология, разбирана като междинно поле между наука и изкуство, между изследването и документалистиката, между текста и визуалния образ/ изображението. Представени са факти, понятия и термини, свързани с развитието на визуалната антропология. Обръща се внимание на динамиката на гледни точки към изучаването на културите и обществата, както и на техническите иновации във времето. Програмата запознава с аудиовизуалното като инструмент, който запечатва, отразява, репрезентира или обяснява културни различия и факти.

Въведени са основни имена на антрополози, режисьори, които са повлияли развитието на визуалната антропология. Представени са основни направления и течения в изследването чрез образи и тяхната интерпретацията. Подходите във визуалната антропология се изучават и са набляга върху отношенията между човека, който създава изображението и местните общности, персонажи, обект на изображение. В програмата са включени занимания на основата на класически етнографски филми, работа с експозиции, фоторепортажи и др. Обръща се особено внимание на работа с технически средства и изграждане на визуални образи от гледна точка на кинематографията. Заложени са практически занимания и практикуми със съвместно участие на преподаватели и студенти.

Програмата е интердисциплинарна и творческа - съчетава знания и умения от областта на антропологията и науките за човека по-общо (3.1) и от областта на филмовото и телевизионно изкуства (8.4).

прочети още
Визуална антропология
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLM139 Методи и подходи в антропологията APLM141 Практика: Методи и подходи в антропологията APLM258 Фотография и теренно изследване APLM262 Практика: Фотография и теренно изследване APLM308 Антропологът, теренът, текстът
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLM031 Проект: Мит, ритуал, религия APLM130 Практика: Теренно проучване APLM136 Теренна антропология APLM142 Практика: Визуалната култура APLM259 Интервюто в социалните науки APLM263 Практика: Интервюто в социалните науки
 • проф. д-р Пламен Бочков APLM008 Мит, ритуал, религия APLM031 Проект: Мит, ритуал, религия
 • проф. д-р Светла Христова CASM043 Проект: Драматургичен семинар I част CASM044 Проект: Драматургичен семинар II част CASM151 Драматургичен семинар І част CASM261 Драматургичен семинар II част
 • проф. Людмил Христов APLM143 Практика: "Работилница за антропологични филми" APLM261 Практика: Работилница за антропологични филми APLM352 Стаж CASM031 Проект: Структура на екранното изображение CASM615 Структура на екранното изображение І част CASM752 Форма и съдържание в телевизионните новини и документалистика ІІ част
 • доц. д-р Емил Рашев CASM618 Работа на оператора в документалното кино І част
 • доц. д-р Ирена Бокова APLM130 Практика: Теренно проучване APLM138 Увод във визуалната антропология APLM143 Практика: "Работилница за антропологични филми" APLM261 Практика: Работилница за антропологични филми APLM264 Практика: Антропология и кино APLM308 Антропологът, теренът, текстът APLM352 Стаж
 • доц. Боряна Минчева CASM047 Проект: Пространството и костюма в киното CASM610 Пространството и костюма в киното
 • д-р Елица Гоцева-Барекова CASM114 Монтаж и сценарий
 • Иван Георгиев CASM752 Форма и съдържание в телевизионните новини и документалистика ІІ част
 • Петър Петров CASM114 Монтаж и сценарий
 • Светослав Драганов CASM033 Проект: Идея и сценарий за антропологичен филм I част CASM655 Идея и сценарий за антропологичен филм CASM689 Режисура на антропологичен филм