Криминология и политики за превенция на престъпността

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява възможно най-висока квалификация в сферата на превенцията на престъпността, социализацията и ресоциализацията на криминално застрашени и проявени лица в доктринален и практически аспект. Доколкото ефективните превенция и контрол над престъпността са важен елемент на националната сигурност, то настоящата програма е ориентирана към сектора на националната сигурност.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността
 • проф. д-р Венелин Георгиев CRIM307 Превенция на киберпрестъпността
 • проф. д-р Веселин Вучков CRIM104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM106 Пенитенциарно право CRIM161 Проект: Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM163 Проект: Пенитенциарно право
 • проф. д-р Мартин Канушев CRIM172 Проект: Социология на социалните отклонения CRIM351 Социология на социалните отклонения
 • доц. д-р Васил Янарлиев CRIM101 Криминология (обща част) CRIM158 Проект: Криминология ( обща част ) CRIM165 Проект: Криминология ( особена част CRIM167 Проект: Методика на криминологичните изследвания CRIM201 Криминология (особена част) CRIM203 Методика на криминологичните изследвания
 • доц. д-р Михаел Димитров CRIM108 Превенция на престъпността и корупцията. Международно сътрудничество CRIM168 Проект: Система за противодействие на престъпността CRIM173 Проект: Превенция на престъпността и корупцията. Международно сътрудничество CRIM204 Система за противодействие на престъпността CRIM308 Превенция на организираната престъпност и тероризма CRIM342 Стаж: Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието CTRM208 Проект: Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм CTRM210 Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм
 • доц. д-р Румен Петров CRIM102 Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM107 Юридическа психология CRIM159 Проект: Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM164 Проект: Юридическа психология CRIM166 Проект: Личност на престъпника CRIM170 Проект: Пенитенциарна психология CRIM202 Личност на престъпника CRIM206 Пенитенциарна психология CRIM354 Психологическо портретиране на извършителите на престъпления
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова CRIM108 Превенция на престъпността и корупцията. Международно сътрудничество CRIM166 Проект: Личност на престъпника CRIM173 Проект: Превенция на престъпността и корупцията. Международно сътрудничество CRIM202 Личност на престъпника
 • ас. д-р Галина Стоянова CRIM102 Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM159 Проект: Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM168 Проект: Система за противодействие на престъпността CRIM204 Система за противодействие на престъпността CRIM303 Превенция на престъпността на непълнолетните CRIM342 Стаж: Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието CRIM354 Психологическо портретиране на извършителите на престъпления CTRM208 Проект: Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм CTRM210 Противодействие на тероризма и на ислямския фундаментализъм
 • ас. д-р Петър Арабаджийски CRIM309 Девиантно поведение
 • ас. Николай Марков CRIM308 Превенция на организираната престъпност и тероризма
 • д-р Ана Филибева CRIM104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM106 Пенитенциарно право CRIM107 Юридическа психология CRIM161 Проект: Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM163 Проект: Пенитенциарно право CRIM164 Проект: Юридическа психология CRIM357 Наказателноправният институт "Пробация" - актуални нормативни и практически проблеми
 • д-р Валентина Караганова CRIM171 Проект: Пенитенциарна педагогика CRIM207 Практика: Пътуващ семинар по криминология CRIM356 Корекционно-възпитателна работа в местата за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода"