Психология на развитието

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана теоретична подготовка за процесите на психическото развитие в норма и патология в периода детство-юношество, за закономерностите в динамиката на възникване на нови форми и структури в цялостния психичен живот на детето. Обучението в програмата преминава през курсове за устройството на човешкия мозък и развитието на психичните функции, курсове по психодиагностика и психопатология на развитието, разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства, обучението като активна среда за развитие. Тренинговите курсове включват приложни и изследователски семинари, конференции, стажове, практики и курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Психология на развитието
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции
 • проф. Стефан Матеев, д.н. DEVM305 Анализ на данни от психологически изследвания
 • проф. д-р Виолета Боянова DEVM205 Разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства
 • проф. д-р Елена Андонова DEVM110 Семинар: Емпирични изследвания на ранно детско развитие DEVM111 Социално развитие DEVM113 Аутизъм: Тенденции в научните изследвания и терапиите DEVM124 Проект: Стандартизиране на методика за когнитивно и езиково развитие DEVM203 Развитие на езика в детска възраст DEVM208 Психологически методи за изследване на деца DEVM227 Емпиричен проект DEVM228 Практика: Езиково развитие
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica)
 • проф. д-р Калин Гайдаров DEVM307 Психология на агресивността и девиантното поведение DEVM309 Превенция на агресията и асоциалното поведение в училище
 • доц. д-р Димитър Атанасов DEVM305 Анализ на данни от психологически изследвания
 • доц. д-р Екатерина Тодорова DEVM308 Специфични обучителни трудности
 • доц. д-р Златка Михова DEVM206 Семейно консултиране
 • доц. д-р Маргарита Станкова DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции DEVM124 Проект: Стандартизиране на методика за когнитивно и езиково развитие DEVM205 Разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства DEVM308 Специфични обучителни трудности
 • доц. д-р Милена Мутафчиева DEVM112 Когнитивно развитие DEVM129 Практика: Когнитивно развитие DEVM135 Стаж: Оценка на ранно детско развитие DEVM207 Емоционално развитие DEVM227 Емпиричен проект DEVM310 Стаж PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст
 • доц. д-р Пенка Христова DEVM304 Професионално ориентиране на юношите DEVM312 Психология на образованието PSYB503 Памет и обучение
 • доц. д-р Светлозар Василев DEVM106 Въведение в теорията и методите на консултиране
 • гл. ас. д-р Армине Джанян DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYB013 Увод в изследователските методи
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания
 • гл. ас. д-р Кирил Костов DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова DEVM112 Когнитивно развитие DEVM127 Практика в институции, работещи с деца DEVM129 Практика: Когнитивно развитие DEVM135 Стаж: Оценка на ранно детско развитие DEVM136 Стаж: Психодиагностика в училищна възраст DEVM207 Емоционално развитие DEVM227 Емпиричен проект DEVM310 Стаж PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica)
 • гл. ас. д-р Михаела Барокова DEVM113 Аутизъм: Тенденции в научните изследвания и терапиите DEVM127 Практика в институции, работещи с деца DEVM227 Емпиричен проект
 • гл. ас. д-р Надя Колчева DEVM102 Психопатология на развитието DEVM111 Социално развитие DEVM127 Практика в институции, работещи с деца DEVM128 Практика: Социално развитие DEVM136 Стаж: Психодиагностика в училищна възраст DEVM227 Емпиричен проект DEVM313 Психодиагностика на развитието
 • гл. ас. д-р Соня Драгова DEVM105 Организационен контекст за развитие на децата и юношите в училище и в други институции DEVM134 Проект: Организационен контекст в развитието DEVM304 Професионално ориентиране на юношите
 • ас. д-р Веселина Къдрева PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания
 • ас. д-р Маргарита Павлова DEVM136 Стаж: Психодиагностика в училищна възраст DEVM208 Психологически методи за изследване на деца
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева DEVM105 Организационен контекст за развитие на децата и юношите в училище и в други институции DEVM311 Подходи и интервенции, прилагани към деца и младежи, живели в институции
 • Анет Маринова DEVM312 Психология на образованието
 • Весела Банова DEVM100 Емоционално и поведенческо развитие в детството-юношеството