Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Увод в социалната психология, Публична реч и презентации, Обща социология, Медийна грамотност, Дигитално съдържание, Онлайн комуникации, Вътрешноорганизационни отношения, Информация и знание, Периодичен печат и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Връзки с обществеността