Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политология, Държавно и публично управление /отпада/, Въведение в археологията; практически курсове - Общество и сигурност; Международни организации в сигурността; Възгледи в сигурността; Икономика, бизнес, сигурност; Политика и фактори на сигурност; Проблеми на наказателното право и наказателния процес и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB011 Сигурността на малката държава SECB620 Моделиране при управление на кризи SECB800 Международно хуманитарно право SECB824 Управление при кризи с невоенен характер SECB898 Стаж: Изграждане и усъвършенстване на способности за управление при кризи SECB899 Семинар: Международно хуманитарно право SECB901 Стаж: Дейности по хуманитарно подпомагане на бежанци по време на кризи и военни конфликти
 • проф. Николай Радулов, д.н. SECB027 Практически анализ в сигурността SECB512 Разузнаване SECB625 Семинар: Съвременни проблеми в разузнаването SECB626 Практика: Външно наблюдение SECB701 Специални разузнавателни средства SECB731 Стаж: Специални разузнавателни средства SECB804 Управление на специалните служби
 • проф. Руси Маринов, д.н. SECB745 Кризисен мениджмънт SECB896 Семинар: Кризисен мениджмънт
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. SECB020 Идеята за държавност SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма
 • проф. Тодор Коларов, д.н. SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB610 Конституционно право и защита на правата на гражданите SECB800 Международно хуманитарно право SECB899 Семинар: Международно хуманитарно право
 • проф. д-р Венелин Георгиев RESB823 Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска RESB828 Защита на критичната инфраструктура SECB030 Основи на киберсигурността SECB600 Проект: Информационни системи в сигурността SECB602 Информационни системи в сигурността SECB620 Моделиране при управление на кризи SECB624 Проект: Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB745 Кризисен мениджмънт SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB820 Оценка и управление на риска SECB851 Метрики и измервания в сигурността SECB853 Корупция и сигурност SECB896 Семинар: Кризисен мениджмънт SECB897 Семинар: Защита на критичната инфраструктура
 • проф. д-р Веселин Вучков SECB846 Криминалистическа експертиза SECB848 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления против личността
 • проф. д-р Георги Ботев SECB807 Дейности по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи SECB822 Национална система за управление при кризи
 • проф. д-р Екатерина Михайлова GENB091 Право, политика, цивилизация
 • проф. д-р Калин Гайдаров SECB752 Агресия и социална девиация
 • проф. д-р Людмил Георгиев SECB021 Благополучие и сигурност
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010 Обща социология SECB753 Социология на престъпността SECB859 Семинар: Социология на престъпността
 • проф. д-р Никифор Стефанов SECB721 Риск и защита при ядрени, химически и биологически и инциденти
 • проф. д-р Николай Арабаджийски GENB015 Държавно и публично управление RESB605 Държавна служба в системите за сигурност SECB543 Организация и тактика на охранителната дейност SECB730 Семинар: Гражданска сигурност SECB744 Гражданска сигурност SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB856 Семинар: История и организация на полицията и специалните служби SECB858 Стаж: Организация и тактика на охранителната дейност
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB017 Културно различие и разбиране SECB857 Семинар: Културно различие и разбиране
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018 Глобалният свят SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB729 Семинар: Миграция, бежанци и граничен контрол
 • доц. д-р Васил Янарлиев SECB703 Основи на криминологията SECB848 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления против личността SECB888 Семинар: Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления
 • доц. д-р Гинка Симеонова GENB085 Кризи и сигурност SECB849 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления SECB888 Семинар: Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления
 • доц. д-р Евелина Стайкова GENB085 Кризи и сигурност
 • доц. д-р Екатерина Тодорова SECB755 Психология на човешкото поведение
 • доц. д-р Елисавета Гурова GENB074 Светът на Интернет
 • доц. д-р Йордан Бакалов RESB602 Гражданско общество и противодействие на корупцията в местната администрация SECB009 Гражданско общество и граждански контрол SECB500 Семинар: Гражданско общество и граждански контрол SECB520 Вътрешен ред и сигурност SECB723 Правен режим за защита на класифицираната информация SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век
 • доц. д-р Йордан Дойков RESB503 Криза на ценностите и асиметрични заплахи RESB822 Управление при извънредни ситуации SECB001 Общество и сигурност SECB002 Организация на международната сигурност SECB009 Гражданско общество и граждански контрол SECB500 Семинар: Гражданско общество и граждански контрол SECB504 Отбранителна сигурност SECB525 Практика "Отбранителна сигурност" SECB605 Равнища на сигурност SECB700 Конфликти и сигурност SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB729 Семинар: Миграция, бежанци и граничен контрол SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век SECB807 Дейности по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи SECB901 Стаж: Дейности по хуманитарно подпомагане на бежанци по време на кризи и военни конфликти
 • доц. д-р Кирил Карталов SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма
 • доц. д-р Константин Пудин SECB022 Икономика, бизнес, сигурност
 • доц. д-р Маргарита Шивергева SECB514 Национална и европейска икономическа сигурност
 • доц. д-р Марин Станчев SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти
 • доц. д-р Михаел Димитров GENB018 Глобалният свят GENB085 Кризи и сигурност RESB705 Противодействие на общата престъпност - тактически аспекти RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ SECB029 Динамика на сигурността в региона Триморие SECB758 Превенция и противодействие на криминалното поведение SECB824 Управление при кризи с невоенен характер SECB887 Семинар по криминология SECB898 Стаж: Изграждане и усъвършенстване на способности за управление при кризи
 • доц. д-р Ралица Костадинова SECB024 Наказателно право и наказателен процес
 • доц. д-р Румен Петров SECB752 Агресия и социална девиация SECB754 Наказателни институции и социални регулации SECB756 Психологически основи на разкриването и разследването на престъпления SECB757 Психопатология на криминалната личност SECB847 Съдебно-психологични експертизи SECB878 Семинар: Психопатология на криминалната личност
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ SECB003 Възгледи в сигурността SECB023 Политика и фактори на сигурност SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB729 Семинар: Миграция, бежанци и граничен контрол SECB758 Превенция и противодействие на криминалното поведение SECB759 Етика и криминология SECB887 Семинар по криминология
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB015 Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев GENB091 Право, политика, цивилизация
 • ас. д-р Галина Стоянова SECB026 Специална полицейска тактика за противодействие на организираната престъпност и тероризма SECB543 Организация и тактика на охранителната дейност SECB610 Конституционно право и защита на правата на гражданите SECB847 Съдебно-психологични експертизи SECB858 Стаж: Организация и тактика на охранителната дейност SECB879 Стаж: Разследване на престъпления SECB889 Стаж: Криминалистически експертизи
 • ас. д-р Петър Арабаджийски RESB605 Държавна служба в системите за сигурност SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB730 Семинар: Гражданска сигурност SECB741 Корпоративно и фирмено разузнаване SECB744 Гражданска сигурност SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB856 Семинар: История и организация на полицията и специалните служби
 • ас. Николай Марков RESB723 Единна спасителна система RESB822 Управление при извънредни ситуации
 • д-р Ана Филибева RESB705 Противодействие на общата престъпност - тактически аспекти SECB828 Криминалистическа техника SECB829 Криминалистическа тактика SECB846 Криминалистическа експертиза
 • д-р Антон Михайлов SECB849 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления
 • д-р Валентина Караганова SECB754 Наказателни институции и социални регулации
 • д-р Георги Георгиев SECB622 Полицейско право
 • д-р Калчо Таушанов SECB702 Оперативно-издирвателна дейност
 • д-р Красимир Желязков SECB801 Контраразузнаване
 • д-р Любка Христова-Минчева SECB755 Психология на човешкото поведение SECB756 Психологически основи на разкриването и разследването на престъпления
 • д-р Светослав Велков SECB600 Проект: Информационни системи в сигурността SECB602 Информационни системи в сигурността SECB774 Човешкият фактор в информационните системи. Компютърна етика
 • д-р Тихомир Стойчев SECB700 Конфликти и сигурност
 • Людмила Кехайова SECB025 Стрелкова подготовка
 • Надежда Йорданова   GENB091 Право, политика, цивилизация
 • Николай Георгиев Марков   SECB805 Религиите и сектите в България SECB900 Семинар: Религиите и сектите в България