Философия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Философия на морала, правото и политиката, Обща социология, Естетика и теория на изкуството, Политология, Философия на науката; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Философия
 • проф. Петя Александрова, д.н. GENB088 Идеи в кинообрази
 • проф. д-р Димитър Вацов PHIB005 Същности и причини PHIB009 Условия на познанието и езика PHIB013 Граждански и политически дилеми на съвременността PHIB103 Философските методи PHIB560 Емпиризъм и прагматизъм PHIB567 Проект "Малки изследователски проекти по философия - I част" PHIB617 Социална философия PHIB663 Проект "Малки изследователски проекти по философия - IІ част" PHIB716 Философия на Лудвиг Витгенщайн PHIB717 Аналитична философия PHIB733 Философията на Ницше PHIB766 Проект "Практически умения в четенето и писането на философски текст" PHIB767 Стаж: Организиране, участие и медийно отразяване на научни конференции и семинари
 • проф. д-р Екатерина Михайлова GENB091 Право, политика, цивилизация
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството PHIB006 Основни етически понятия PHIB011 Естетически теории PHIB504 Класическа гръцка философия PHIB507 Платон и платонизмът PHIB565 Семинар "Философско кафене" (европейски диалози) PHIB638 Философска естетика PHIB661 Семинар: Приложни етики - ателие за изследване на професионални общности PHIB710 Философия и метафизика на XVII век: Паскал, Спиноза, Лайбниц
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010 Обща социология PHIB150 Що е социология? PHIB725 Философията на Фройд
 • проф. д-р Христо Тодоров PHIB017 Морални дилеми PHIB302 Философски теории за развитието на обществото PHIB617 Социална философия PHIB634 Политическа философия PHIB662 Практика: Реализация на самостоятелен изследователски проект по стандарт за научна публикация PHIB704 Философията на Кант PHIB735 Феноменология PHIB765 Семинар "Ad hoc курс - І част" PHIB878 Семинар "Ad hoc курс - ІІ част"
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. GENB095 Съвременният свят
 • доц. Боян Манчев, д.н. PHIB826 Структурализъм и постструктурализъм
 • доц. д-р Димитър Гюдуров GENB095 Съвременният свят
 • доц. д-р Христо Гьошев PHIB003 Рене Декарт: Разсъждение за метода PHIB016 Философски диалози PHIB105 Метафизика и нейните отрицания PHIB202 Основи на логиката PHIB403 Философски теории за истината PHIB512 Философията на Хегел PHIB566 Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект PHIB637 Кантовата традиция във философията PHIB639 Философия на съзнанието и действието PHIB707 Декарт и модерният рационализъм PHIB719 Критическа теория и съвременна социална критика PHIB835 Философия на морала PHIB880 Семинар "Научни публикации (студии, статии, преводи)"
 • доц. д-р Ясен Захариев PHIB001 Платон: Държавата PHIB004 Проблеми на философията PHIB008 Философия на познанието PHIB018 Монтен: "Опити" PHIB402 Философията в България PHIB635 Смисъл и ценности във философията на екзистенциализма PHIB717 Аналитична философия PHIB721 Философия и наука в епохата на Просвещението PHIB737 Свободна воля и/или необходимост PHIB845 Философия, фентъзи, фантастика PHIB879 Стаж в архива на НБУ
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHIB002 Големите философи PHIB010 Антична философия PHIB012 Философия на религията PHIB014 Злото в западната история и култура PHIB523 Философия на средновековието и ренесанса PHIB566 Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект PHIB633 Човекът в средновековния свят PHIB703 Аристотел и аристотелизмът PHIB729 Религия и политика PHIB736 Ренесансът: философия, култура, изкуство PHIB831 Идеализъм и романтизъм - наука, философия, изкуство
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска GENB095 Съвременният свят PHIB450 Основни социологически понятия
 • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев GENB091 Право, политика, цивилизация
 • ас. д-р Валерия Сергеенкова PHIB019 Хипократовата медицина и ранната гръцка философия
 • Надежда Йорданова   GENB091 Право, политика, цивилизация