Финанси

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на финансите. Съществена особеност на програмата е нейната гъвкавост, което означава, че студентите сами могат да формират своя научен и приложен профил. Те могат по иновативен начин, под ръководството на преподавателите, да конкретизират обучението си в проложен план чрез самостоятелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната финансова практика. Освен обучение в основни научни направления, като Микро- и Макроикономика, Икономика и управление на предприятие, Международна икономика, Основи на счетоводството и др., студентите изучават Въведение във финансите, Приложни финанси, Основи на управление и т.н.

прочети още
Финанси