Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование: обучение в основните научни направления - езикознание, литературознание и културознание. Включват се и курсове по сродни и свързани научни дисциплини, като, психология, социология и други. Курсовете от програмата развиват езиковото ниво на студентите в академично направление, като практическа граматика, академични умения, комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и практически насочени тренингови форми – практики и стажове, проекти и семинари с използване на езикови технологии и др. През втората част на програмата се предлагат две специализации: преводач и учител по чужд език, които водят до съответната професионална квалификация.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB026D Американска културна история ENGB548D Проект: Великобритания-културни и литературни традиции ENGB637D Проект: Американски културни традиции ENGB712D Стара американска литература ENGB812D Нова американска литература ENGB827D Стаж: Преводачески стаж ENGB840D Американска поезия на XIX и XX век
 • проф. Дияна Янкова, д.н. ENGB033D Писмен превод от български на английски език ENGB034D Превод на културноспецифични понятия ENGB036D Превод на специализирани текстове ENGB545D Практика: Междукултурни аспекти на превода ENGB611D Морфология на английски език ENGB629D Практика: Информационни технологии в превода ENGB634D Семинар: Превод на обществено-политически текст ENGB673D Бизнес английски език ENGB700D Стаж: Специализиран превод ENGB711D Семантика и лексикология на английския език ENGB714D Културна история на Канада ENGB716D Стилистика ENGB731D Лингвистика на текста ENGB735D Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB827D Стаж: Преводачески стаж
 • проф. Ирена Василева, д.н. ENGB028D Превод на устойчиви словосъчетания, фразеологизми, идиоми ENGB697D Съпоставително езикознание ENGB698D Прагматика ENGB710D Практически английски език ENGB711D Семантика и лексикология на английския език ENGB731D Лингвистика на текста
 • проф. д-р Людмил Георгиев GENB022D Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010D Обща социология
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB022D Практическа лексика ENGB032D Устен превод от български на английски език ENGB035D Устен превод от английски на български език ENGB545D Практика: Междукултурни аспекти на превода ENGB606D Съвременно преводознание ENGB700D Стаж: Специализиран превод ENGB737D Проект: Терминология на международните организации и терминологични банки ENGB816D Фразеология на английския език ENGB828D Проект: Стаж по устен превод
 • доц. д-р Евгения Тополска BCLB766D Дидактика
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB803D Приобщаващо образование ENGB513D Проект: Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB008D Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009D Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010D Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB990D Комуникативни умения в образователна среда
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB001D Увод в англицистиката ENGB005D Практическа фонетика на английския език ENGB025D Британска културна история ENGB030D Езикови технологии в превода и работа с терминологични корпуси ENGB100D Английски език чрез медии ENGB200D Езикови средства за аргументация ENGB511D Фонетика и фонология на английския език ENGB545D Практика: Междукултурни аспекти на превода ENGB547D Проект: Разбиране на съвременни английски диалекти ENGB549D Проект: "Етнографско наблюдение на англоезични културни практики" ENGB629D Практика: Информационни технологии в превода ENGB636D Проект: Английски чрез медии ENGB696D Математическа лингвистика (английски език) ENGB736D Корпусно подпомогната работа върху лексиката ENGB737D Проект: Терминология на международните организации и терминологични банки ENGB836D Практика: Субтитри и дублаж
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB076D Психология на образованието
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB008D Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009D Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010D Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB562D Увод в методиката на ЧЕО BCLB611D Проект: Материали за ЧЕО BCLB682D Педагогика и езиково обучение BCLB906D Методика на ЧЕО - I част BCLB907D Методика на ЧЕО - II част ENGB018D Английски език чрез литературни текстове ENGB610D Практически английски език ENGB639D Практика-наблюдение: Хоспетиране ENGB710D Практически английски език ENGB717D Писмено изложение ENGB738D Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739D Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743D Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB811D Синтаксис на английски език ENGB837D Стаж: Стажантска практика ENGB838D Семинар: Защита на стажа: Моята педагогическа компетентност ENGB839D Проект: Педагогическо портфолио
 • гл. ас. д-р Георги Няголов ENGB516D Стара британска литература
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB856D Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Надя Колчева GENB076D Психология на образованието
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB424D Дигитална компетентност и дигитална креативност BCLB682D Педагогика и езиково обучение BCLB856D Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB992D Разработване на уроци за обучение в електронна среда ENGB023D Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB024D Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB610D Практически английски език ENGB611D Морфология на английски език ENGB639D Практика-наблюдение: Хоспетиране ENGB738D Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB811D Синтаксис на английски език ENGB837D Стаж: Стажантска практика
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB001D Увод в англицистиката ENGB022D Практическа лексика ENGB629D Практика: Информационни технологии в превода ENGB635D Проект: Екипна работа при превод ENGB700D Стаж: Специализиран превод ENGB735D Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB810D Практически английски език ENGB836D Практика: Субтитри и дублаж
 • ас. Сияна Харизанова BCLB803D Приобщаващо образование BCLB861D Методика на ранното чуждоезиково обучение BCLB990D Комуникативни умения в образователна среда ENGB510D Практически английски език ENGB639D Практика-наблюдение: Хоспетиране ENGB738D Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB837D Стаж: Стажантска практика
 • д-р Ирина Димитрова ENGB037D Стилистика и превод
 • д-р Калоян Дамянов BCLB682D Педагогика и езиково обучение
 • д-р Славина Лозанова BCLB803D Приобщаващо образование
 • преп. Андрей Андреев ENGB015D Академични умения на английски език ENGB016D Практическа граматика на английски език ENGB027D Писмен превод от английски на български език ENGB029D Увод в преводаческата практика ENGB033D Писмен превод от български на английски език ENGB037D Стилистика и превод ENGB616D Нова британска литература ENGB635D Проект: Екипна работа при превод ENGB700D Стаж: Специализиран превод ENGB710D Практически английски език ENGB714D Културна история на Канада ENGB735D Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB810D Практически английски език ENGB827D Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Благовеста Троева BCLB803D Приобщаващо образование ENGB513D Проект: Приобщаващо образование
 • преп. Галина Величкова ENGB016D Практическа граматика на английски език ENGB017D Учебен превод ENGB027D Писмен превод от английски на български език ENGB029D Увод в преводаческата практика ENGB031D Редакция и оформление на преводен текст ENGB038D Умения за ползване на преводачески източници ENGB546D Семинар: Практическа граматика
 • преп. Десислава Дуриданова BCLB611D Проект: Материали за ЧЕО BCLB994D Педагогическо взаимодействие в мултикултурна
 • преп. Светлана Ташевска BCLB906D Методика на ЧЕО - I част BCLB907D Методика на ЧЕО - II част ENGB510D Практически английски език ENGB639D Практика-наблюдение: Хоспетиране ENGB738D Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739D Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743D Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB763D Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB837D Стаж: Стажантска практика ENGB838D Семинар: Защита на стажа: Моята педагогическа компетентност ENGB839D Проект: Педагогическо портфолио