Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата: Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на правото, Статистика, Държавно и публично управление, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Концептуални и практически основи на предприемачеството, Основи на стопанското управление, Основи на маркетинга, Организационно поведение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB025D Общество, икономика и бизнес
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BUBB100D Основи на правото
 • проф. д-р Веселин Методиев BUBB301D Институционален мениджмънт
 • проф. д-р Жозеф Теллалян BAEB202D Бизнес статистика
 • проф. д-р Иванка Данева BUBB505D Финансиране на бизнеса и иновациите
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление BUBB506D Теория на организациите BUBB519D Разработване на проект I BUBB520D Защита на разработения проект пред жури I BUBB521D Семинар: Лидерство и предприемачество BUBB606D Евристични методи и управленски решения BUBB620D Разработване на проект II BUBB621D Защита на разработения проект пред жури II BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес BUBB719D Разработване на проект III BUBB720D Защита на разработения проект пред жури III BUBB723D Стаж в бизнес организацията I BUBB804D Управление на проекти BUBB825D Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BUBB828D Стаж в бизнес организацията II
 • проф. д-р Людмил Георгиев BUBB302D Местна власт и икономическо развитие GENB022D Потребителско поведение и жизнен стандарт GENB025D Общество, икономика и бизнес
 • проф. д-р Николай Арабаджийски GENB021D Държавно и публично управление
 • проф. д-р Снежанка Башева BAEB304D Основи на счетоводството
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAEB101D Принципи на микроикономиката BAEB201D Принципи на макроикономиката
 • проф. Здравко Гъргаров BUBB617D Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Александър Вълков BUBB607D Производствен мениджмънт
 • доц. д-р Ангел Георгиев BUBB601D Предприемачество и бизнес BUBB702D Риск мениджмънт BUBB706D Управление на иновационния процес
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов BUBB507D Компютърни приложения в бизнеса
 • доц. д-р Виктор Аврамов BUBB400D Стратегии за развитие на бизнеса BUBB503D Управление на промените BUBB517D Институционална икономика BUBB521D Семинар: Лидерство и предприемачество BUBB522D Практика: Организационно поведение I BUBB546D Теория на игрите и приложения в бизнеса BUBB606D Евристични методи и управленски решения BUBB620D Разработване на проект II BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес BUBB703D Социално предприемачество BUBB721D Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса GENB025D Общество, икономика и бизнес
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAEB543D Организационно поведение BUBB519D Разработване на проект I BUBB520D Защита на разработения проект пред жури I BUBB521D Семинар: Лидерство и предприемачество BUBB522D Практика: Организационно поведение I BUBB620D Разработване на проект II BUBB621D Защита на разработения проект пред жури II BUBB623D Практика : Организационно поведение II BUBB719D Разработване на проект III BUBB720D Защита на разработения проект пред жури III BUBB721D Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса BUBB816D Лидерство, предприемачeство и фирмена култура
 • доц. д-р Елмира Банчева BUBB503D Управление на промените BUBB606D Евристични методи и управленски решения BUBB619D Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Емил Калчев BUBB705D Данъци и данъчна политика
 • доц. д-р Иван Стойчев BUBB806D Ценова политика
 • доц. д-р Ирена Николова BUBB822D Управление на малкия и среден бизнес
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BASB500D Бизнес планиране
 • доц. д-р Кирил Радев BAEB744D Бизнес анализ BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB607D Производствен мениджмънт BUBB803D Системи за управление на качеството
 • доц. д-р Мария Николова BUBB801D Предприемачество в Е-бизнеса
 • доц. д-р Милена Караилиева BUBB619D Управление на човешкия капитал BUBB623D Практика : Организационно поведение II
 • доц. д-р Михаил Михайлов BUBB400D Стратегии за развитие на бизнеса BUBB704D Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB305D Основи на маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова BUBB522D Практика: Организационно поведение I BUBB617D Управление на маркетинговата дейност BUBB623D Практика : Организационно поведение II BUBB714D Международен маркетинг BUBB723D Стаж в бизнес организацията I BUBB801D Предприемачество в Е-бизнеса BUBB825D Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BUBB828D Стаж в бизнес организацията II
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BUBB104D Концептуални и практически основи на предприемачеството BUBB200D Икономически теории и експериментална икономика BUBB517D Институционална икономика BUBB618D Отчетност на корпоративната социална отговорност BUBB703D Социално предприемачество BUBB826D Семинар: Успешни бизнес модели и предприемачески профили
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BUBB505D Финансиране на бизнеса и иновациите BUBB823D Банково обслужване на бизнеса
 • доц. д-р Соня Алексиева BAEB413D Бизнес комуникации BUBB708D Рекламна политика
 • доц. д-р Станислава Георгиева BUBB508D Счетоводство на предприятието
 • доц. д-р Теодора Ризова BUBB620D Разработване на проект II BUBB723D Стаж в бизнес организацията I BUBB828D Стаж в бизнес организацията II
 • доц. д-р Юлиана Василева BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB601D Предприемачество и бизнес BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес BUBB825D Семинар: Разработване и реализация на проектна идея
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUBB706D Управление на иновационния процес BUBB716D Контролинг системите BUBB806D Ценова политика
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева BUBB702D Риск мениджмънт GENB025D Общество, икономика и бизнес
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BASB500D Бизнес планиране
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB021D Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BUBB708D Рекламна политика BUBB714D Международен маркетинг
 • д-р Росица Цанкова BUBB605D Бизнес право
 • Цанко Донков BUBB816D Лидерство, предприемачeство и фирмена култура