Наказателно право

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти и изследователи в областта на наказателното право. Тя има теоретично-изследователски и приложен характер, образователна и изследователска насоченост в областта на наказателното право на докторско равнище.

Програмата дава възможност на базата на придобитата вече квалификация да се развият на по-висок етап практическите и теоретическите знания на докторанта в областта на наказателното право.

прочети още
Наказателно право

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Право
Научна специалност: наказателно право

Международна мобилност:

В НБУ са създадени условия за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в чуждестранни висши училища по международни програми. Университетът участва в програма „Еразъм+“ като част от ключова дейност 1 – Образователна мобилност в сферата на висшето образование, включваща мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и администрация между програмни страни и партниращи страни (т. нар. кредитна мобилност). Широкият обхват на докторската програма, дава възможност да бъдат обучавани не само български граждани, но и чуждестранни докторанти с интерес в областта наказателното право.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- Задълбочени знания в областта на наказателното право;

- Методологически знания за провеждане на научни изследвания в областта на наказателното право;

- Умения за писане и рецензиране на научни статии, умения за самостоятелно поставяне на научен проблем и извършване на всички необходими дейности за едно научно изследване;

- Преподавателски умения и практика с използване на съвременни методи и средства за преподаване;

- Умения за извършване на научно ръководство в областта на наказателното право.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като:

-Изследователи, способни да извършват самостоятелни и групови научни изследвания;

-Преподаватели във висши учебни заведения;

- Магистрати, юристконкулти и адвокати;

- Експерти и консултанти в областта на наказателното право;

Департамент, предложил програмата:

Право