Общо и сравнително езикознание

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на хуманитарните науки, професионално направление 2.1 „Филология”, като обхваща лингвистичната теория на съвременните езици (напр. английски, немски, испански, италиански, френски, гръцки и др). Предназначена е за магистри, които са завършили филологически специалности и осигурява третата степен на висше образование, като повишава образователната и научноизследователската квалификация на докторанта.

Завършилите програмата получават задълбочени познания в избраната изследователска област, умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на лингвистичната теория на съвременните езици, възможности за самостоятелно формулиране на научен проблем, за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем, както и преподавателски умения за прилагане и оценяване на получените резултати. Приоритет на програмата е използването на съвременни изследователски подходи, модерни теории и методи на езиков анализ.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Филология

Практики:

Докторантите са задължени да извършат преподавателска дейност в курсове от съответните специалности във ФБО и БФ, както и експертна дейност в полза на НБУ. Докторантите трябва да посещават семинарите на департамент „Чужди езици и култури“, да участват в работата им и да представят свои разработки, които са от областта на докторската дисертация.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм", CEEPUS, както и по силата на двустранни договорености, се организира обучение в следните висши училища:

- Университета в Белград

- Университета в Риека

- Университета „Св.св. Кирил и Методий“, Скопие

- Тракийския университет в Одрин

- Университетите в Марибор и Любляна

- Московския държавен лингвистичен университет

- Университет „Адам Мицкевич“, Познан

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат:

- задълбочени познания в избраната изследователска сфера;

- умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на лингвистичната теория на съвременните езици;

- умения да подбират и проучват академичните литературни източници, свързани с изследователския проблем;

- умения бързо да извличат, синтезират и оценяват информация от различни научни източници;

- умения за самостоятелно формулиране на научен проблем;

- умения за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем, както и да анализират и защитават научни тези с аргументи и доказателства;

- преподавателски умения за прилагане на постиженията на съвременната лингвистична теория и теорията на превода в преподаването и подготовката на бъдещи специалисти;

- умения да планират сами собствената си научна дейност от гледна точка на време, на правилно определяне на обекта на изследване, на целите и задачите, на изграждане на хипотезите.

Дипломиране:

Придобиване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Защитилите докторска степен могат да се реализират в различни области на съвременния живот като научноизследователска дейност, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност, напр. като член на редакционни колегии на вестници, телевизии и електронни медии и издателства; като консултанти или експерти в администрацията на държавно, институционално, регионално, и местно ниво; да могат да участват в конкурси за асистенти и научни сътрудници във филологически специалности във всички висши училища и научноизследователски институти в България и чужбина.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури