Трудово право и обществено осигуряване

Кратко представяне на програмата:

ДП „Трудово право и обществено осигуряване“ има практическа и теоретично-изследователска насоченост в областта на трудовото и осигурителното право на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми и понятия от теорията, методологията и практиката в областта на тези два правни отрасъла, съобразена с постиженията и предизвикателствата пред съвременната практика и наука в тази област.

Обучението в ДП „Трудово право и обществено осигуряване“ дава достъп до актуалните изследвания в областта на трудовото и осигурителното право в световен мащаб, развива уменията за научно осмисляне и анализ на съществуващите практики и резултати и утвърждава индивидуални постижения на докторантите с елементи на научно-изследователски принос.

прочети още
Трудово право и обществено осигуряване

Международна мобилност:

В НБУ са създадени условия за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в чуждестранни висши училища по международни програми. Университетът участва в програма „Еразъм+“ като част от ключова дейност 1 – Образователна мобилност в сферата на висшето образование, включваща мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и администрация между програмни страни и партниращи страни (т. нар. кредитна мобилност). Широкият обхват на докторската програма, дава възможност да бъдат обучавани не само български граждани, но и чуждестранни докторанти с интерес в областта на световната история на държавата и правото, част от която е и историята на българската държава и право.

Компетенции на завършилите програмата:

Успешно завършилите програмата ще познават съвременното състояние на трудовото и осигурителното право, очакваните насоки на тяхното законодателно и научно развитие, и ще имат задълбочени професионални знания в конкретната област на дисертационния си труд. Те ще натрупат достатъчно познания и опит за успешно събиране и обобщаване на научна информация, както и за ясно дефиниране на съществуващи проблеми.

Цели се постигне на следните резултати:

- да осигури двустепенно обучение по научната специалност „Трудово право и обществено осигуряване” в съответствие със съвременните постижения на науката;

- да осигурява научен резерв в научната специалност „Трудово право и обществено осигуряване” за програмите на НБУ и академичните потребности в национален мащаб;

- да прави възможно включването на млади специалисти в НИД от сферата на правните науки, в развитието на съвременната наука и интердисциплинарните изследвания;

- да осъществява международен обмен на научни изследвания в областта на правната наука;

- да участва в създаването на мрежи от национални и съвместни изследователски програми;

- да стимулира реализирането на научен принос в перспективни и недостатъчно изследвани области на трудовото право и осигурителното право;

- да интегрира образователния и научния процес като създава стабилни условия за генериране и използване на научно познание;

- да стимулира трансфера на знания и опит;

- да осигурява финансиране за изследователски дейности;

- да прилага иновативни методи на преподаване.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобиването на докторска степен в програма „Трудово право и обществено осигуряване“ гарантира устойчиво развитие на специалисти по научната специалност „Трудово право и обществено осигуряване“, които владеят фундаментални теоретични и практически знания.

Докторската програма дава възможност за реализация както на самостоятелни практики и изследвания, така и за участие в групови проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения свързани директно с практиката.

Департамент, предложил програмата:

Право