Туризъм

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "Туризъм" осигурява базова и специализирана подготовка за управление на един от приоритетните за българската икономика отрасли. Програмата предлага широкопрофилен и интердисциплинарен подход към конкретното научното изследване на докторанта в туризма. Обединяването на теоретичните и най-съвременните практически модели в организацията и управлението на туристическите организации и компании е сред ключовите предимства при ефективното управление на туристическия бизнес. Докторантите се запознават с методологията и методите на изследване и преподаване в областта на икономиката и управлението на туризма.

Възможността за интегриране на водещи концепции и теоретични подходи в реалната практика на конкурентния туристически пазар, дава възможност за дефиниране на система от съвременни научни постижения и знания с приложение в туристическата индустрия. Програмата обединява стратегическите резултати от теоретични и емпирични изследвания в туризма със специфичните изисквания, които налагат анализирането и изучаването на съвременните процеси в реалната бизнес среда.

Динамиката на една от водещите световни индустрии и наложените от интернет средата необратими процеси в развитието на туризма изискват промяна в информационно-аналитично осигуряване на научните и практико-приложни изследвания в туризма. Това обединява разнообразието от възможните теми за бъдещи докторски дисертации в следните области на туризма: нови форми и проявления на специализираните видове туризъм, междукултурни отношения в туристическия бизнес, дигитализиране на туристическата индустрия, управление на проектни дейности в туризма, нови технологии в областта на туризма и др. Програмата генерира знания с интердисциплинарна насоченост при теоретическата и практическата подготовка на учени, изследователи, преподаватели и мениджъри на специфични дейности в туризма.

прочети още
Туризъм

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Туризъм

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

ще познават литературните източници по проблематиката на научната специалност, давайки обективна оценка и експертиза на развиващите се процеси в съвременните туристически организации в теоретичен и в емпиричен план;

ще могат да анализират и интерпретират водещи концепции и теоретични модели, които позволяват изграждане на система от научни знания и умения за целенасочено изучаване на реално протичащи процеси в туризма;

ще могат да детерминират подходи, методи и инструменти за провеждане на теоретични и емпирични изследвания в реално функциониращи туристически предприятия, при отчитане спецификата на съвременното бизнес пространство;

ще могат да дефинират необходимото информационно-аналитично осигуряване на провежданите теоретични и емпирични изследвания в туризма;

ще могат да формулират и защитават теоретично обосновани идеи, приложими при ефективното управление на туристическия бизнес;

ще могат да апробират получените научноизследователски резултати в реалната бизнес среда на туризма;

ще притежават способности за стратегическо и глобално мислене, което да интегрира позицията на учен, изследовател и мениджър.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Докторантите по туризъм могат да се реализират като преподаватели и научни работници в НБУ, както и в системата на средното и висшето образование в Р. България. Сред основните позиции в туризма те могат да работят като мениджъри в туристически предприятия и фирми (туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторантьорски, анимационни и др.). В последните години са особено търсени като експерти и мениджъри по управление на проекти. Много от докторантите се реализират като експерти в държавни, правителствени и неправителствени структури в туризма, в браншови организации. Във връзка с реализацията на европейските проекти в туризма, все по-голяма е конкуренцията за позиции в туризма, свързани с културния туризъм, културното наследство, специалните събития в туризма, информационните технологии и дигиталния маркетинг в туризма, туристическата анимация в различни структури в национален и регионален мащаб.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление