Медии и обществени комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на медиязнанието и на сродните му научни области, които реализират творческите си способности в научноизследователска и преподавателска работа.

прочети още
Медии и обществени комуникации

Практики:

Програмата осигурява ангажиране и работа по научноизследователски проекти; участие в есенната и пролетната научни конференции на департамент "Масови комуникации"; участие в традиционната лятна школа по връзки с обществеността и други форуми, организирани от департамента.

Компетенции на завършилите програмата:

-притежават фундаментални познания в научната дисциплина медиязнание, част от научната област на изкуствознанието;

-познават журналистиката и изкуствата поради трансдисциплинарния характер на научната дисциплина;

-познават променящата се под въздействието на глобалната Мрежа мултимедийна и интерактивна комуникационна действителност;

-умеят да провеждат научни изследвания върху основните медийни компоненти на средствата за масова комуникация (от пресата до Интернет);

-притежават фундаментални познания в научната дисциплина медиязнание, част от научната област на изкуствознанието;

-познават в научен план комплексната социална практика връзки с обществеността, която има широко приложение в управлението на съвременните общества;

-познават в изследователски план типовете отношения, които са необходими за поддържане на необходимото за социалния ред динамично равновесие;

-умеят да изграждат и да управляват ефективно комуникациите между организациите и техните публики.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите докторската програма получават възможност за трудова реализация в преподавателската и научната сфера; в организации на държавния или частния сектор, които имат за предмет на дейност средствата за масова комуникация и връзките с обществеността.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация