Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя знания в областта на счетоводството и одитинга, които са поставени върху фундамента на икономическата теория и практика. Големият обхват на проблемите, възникващи в областта на счетоводството и одитинга осигурява възможност за разнообразни научни изследвания, обогатяващи и задълбочаващи компетенциите на докторантите и позволяващи на голям брой заинтересовани лица да се обучават в нея.

Кръгът от възможни докторски тези, попадащи в параметрите на програмата е изключително широк. Научните изследвания могат да бъдат насочени към решаването на разнородни проблеми в областта на счетоводството на нефинансовите предприятия, на финансовите и бюджетните организации, на предприятията с нестопанска цел, а също и в областта на одитинга, осъществяван в тях.

прочети още
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма ще придобият следните компетенции:

- знания за фундаменталните икономически принципи и закони, на базата на които могат да доразвиват съществуващите теории и да предлагат важни научнообосновани решения по актуални и дискусионни за счетоводството и одитинга проблеми;

- умения за използване на инструментариума от научни и практико-приложни методи и техники за изследване на проблеми, възникващи в областта на счетоводството и одитинга;

- умения за проучване и използване на специализирана литература и научни постижения в областта на счетоводството и одитинга при развиването и аргументирането на собствени идеи и тези;

- умения за самостоятелно осъществяване на завършено цялостно изследване и за представяне на получените резултати чрез научни публикации в списания, тематични сборници и други научни издания.

Дипломиране:

Дипломирането в програмата се осъществява на база покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите докторската програма ще могат:

- да се реализират успешно на престижни счетоводни и одитни позиции в публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени и търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в банки и финансови институции, в инвестиционни фондове, в публични и застрахователни дружества, в структурните звена на НАП, НОИ и НЗОК, в централните и местните институции от системата на Министерството на финансите, в Сметната палата и др.

- да преподават в различни равнища и форми на висшето икономическо образование и да провеждат пълноценна научноизследователска дейност в сферата на счетоводството и одитинга.

Департамент, предложил програмата:

Икономика