Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя знания в областта на най-модерните достижения на финансовата теория и финансовия мениджмънт, които са поставени върху фундамента на икономическата теория. Големият обхват на програмата в сферата на финансите е отлична възможност за разнообразни научни изследвания, задълбочаване и разширяване на компетенциите на докторантите, както и позволява на много широк кръг заинтересувани да следват в нея.

Предвид турболентната финансова среда, характерна за глобалната икономика, все повече са необходими и се търсят оригинални и иновативни изследвания на конкретни финансови проблеми, които да подпомагат висшето образование по финанси, дейността на компаниите, капиталовия пазар и националните икономики. Програмата предлага отлична методологическа и експертна рамка за извършването на такива изследвания. Тя не само е средище за професионална дискусия, но преди всичко задава високи академични стандарти за разработка и защита на качествени докторски тези.

прочети още
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Икономика.
Научна специалност: финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма "Финанси" ще придобият следните компетенции:

- знания за фундаменталните икономически принципи и закони, на основата на които могат не само да доразвиват съществуващите теории, но и да предлагат научно обосновани решения по актуални за финансовата теория и практика проблеми;

- ще познават и могат да прилагат инструментариума от научни и практически методи и техники за анализ на икономическите процеси;

- ще познават специализираната литература и научните постижения в областта на финансите, паричното обръщение, кредита и застраховката;

- ще придобият умения и навици за самостоятелно извършване на пълния научно-изследователски цикъл, както и умения за представяне на получените резултати чрез научни съобщения и публикуване в реномирани списания, тематични сборници и други научни издания;

- ще овладеят съвременните информационни технологии и възможността да ги прилагат в дейността на финансите и банковото дело.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите докторската програма "Финанси" ще могат:

" при успешно завършване на обучението в тази степен и достатъчен брой публикации в авторитетни издания, да ползват след-докторски стипендии, да осъществяват преподавателска и изследователска работа в университети, научни институти и високотехнологични фирми в страната и чужбина.

" да намират професионална реализация във водещи български и чуждестранни академични институции, да заемат ръководни позиции в сферата на стратегическия финансов мениджмънт, корпоративните финанси и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика