Театрознание и театрално изкуство

Кратко представяне на програмата:

Докторантите в докторска програма "Театър" могат да работят с едни от най-добрите представители на театралната практика в България, които имат и значителен европейски опит. Те имат възможност да използват професионално оборудваната театрална зала на НБУ, богатата библиотечна база на университета и професионално научно ръководство. Докторантите ще продължат своето обучение в областта на театъра на по-висок етап при практическите си и теоретичните си изследователски търсения и ще имат възможност да участват в организираните традиционни научни конференции и школи на НБУ с международно участие. Изнесените доклади носят кредити и се отпечатват в съответните сборници

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Театрално изпълнителско изкуство
Научно направление: Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: театрознание и театрално изкуство

Модул: Театрознание и театрално изкуство
Научно направление: Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: театрознание и театрално изкуство

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални структури - драматични театри, театрални фестивали, училища, телевизии, медии, обменни програми с други европейски образователни институции и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата могат да се реализират като театрални практици и теоретици, университетски преподаватели, изследователи в областта на театъра и театралното изкуство.

Дипломиране:

Дипломирането става след набирането на общо 180 кредита, включващи кредитите, придобити от успешна защита на докторска дисертация

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в държавни и алтернативни театрални структури, медии, училища. Те са търсени специалисти при организирането и администриране на свободни проекти. В театралните процеси те могат да се включват като актьори, режисьори, театрални теоретици, преподаватели, които отговарят на получената от тях професионална квалификация

Департамент, предложил програмата:

Театър